Fries/Telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels

telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpselsBewerken

Hier vindt u een overzicht van telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden en tussenwerpsels in het Fries.


telwoorden ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis, sân, acht, njoggen, tsien, alve, tolve, trettjin, fjirtjin, fyftjin, sechtjin, santjin, achttjin, njoggentjin, tweintich, tritich, fjirtich, fyftich, santich, alle, folle, beide, guon, mear, safolle, allegearre
bijwoorden ek, dan, no, noch, gau, grif, hjir, hjoed, net, sa, wis, wol, aanst, dêr, dêrfan, mar, tegearre, der, derom, dochs, efkes, fuort, krekt, mar, moarn, wakker, al, wer, benei, better, derút, dus, faak, op 't heden, lyn, nea, tichterby, tige, wol, altyd, dêrom, faak, fansels, graach, hielendal, thús, wei, ynoarder, bûten, der ôf, earst, efkes, jûns, middeis, moarns, oars, ôf, sels, dêr, derfoar, op't lêst, lyk, neat, salang, allinne, boppe, dêrnei, faaks, hast, dêr hinne, lâns, mar ris, ûnder, ynienen, samar, ûnderweis, dermei, hieltyd, nearne, oarsom, werom
vergelijkend faker
voorzetsels mei, fan, foar, nei, ta, yn, oer, op, troch, by, oan, te, tsjin, sûnder, tusken, om, ûnder, út
voegwoorden mar, en, dat, as, want, dus, dat, of, oft, om't
tussenwerpsels goeie, ja, nee, tanke, sa, no, goendei, hear, och, net, wat, o, och, ju, tank
  Fries grammatica

Lidwoorden  Zelfstandige naamwoorden  bijvoeglijke naamwoorden  voornaamwoorden  telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels  werkwoorden  klinkers  

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.