Onderwijsprofessional/Begrip/Schoolplan

Het schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft.

Het onderwijsveld kwam steeds meet in verzet tegen de toenemende bureaucratie en bijbehorende administratieve lasten wat in 1998 (Wet op het Primair Onderwijs) leidde tot een ander systeem dat meer toegespitst was op de praktijk. Dit hield onder meer in dat het schoolwerkplan werd vervangen door het schoolplan waarvan de eisen minder specifiek zijn en minder vaak hoeft te worden opgesteld. Sinds het schooljaar 1999/2000 moet elke school in het primair en voortgezet onderwijs eens in de vier jaar een schoolplan opstellen. Het vierjaarlijkse schoolplan is een (beleids)document waarin de school het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Het gaat hier om onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en interne kwaliteitszorg. Het schoolplan is tevens een document waarin de school verantwoording aflegt aan de Inspectie van het Onderwijs over het schoolbeleid. Het aantal verplichte onderdelen van het schoolplan is beperkt tot deze drie.

Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren, en vormt de basis voor de dialoog binnen de school over dat beleid. Het schoolplan is tevens een document waarin de school verantwoording aflegt naar de inspectie over het schoolbeleid. Voorbeelden van onderwerpen die in het schoolplan aan de orde komen zijn als het gaat om het onderwijskundig beleid: de gehanteerde methoden en ontwikkelingsmaterialen en de wijze waarop de school tegemoet komt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij het personeelsbeleid gaat het onder meer om nascholing, begeleiding en verdeling van de taken en werkzaamheden over het personeel. Bij de interne kwaliteitszorg gaat het onder meer om het verzamelen van gegevens over de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door de leerresultaten in kaart te brengen of door ouders en leerlingen te enquêteren over de sterke en zwakke plekken in het onderwijs. Ook gaat het om een beschrijving van de maatregelen die de school neemt om de kwaliteit te verbeteren.

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.