Linux Systeembeheer/Webservers: verschil tussen versies

 
Aanmaken van een database:</br>
::'''# $ mysqladmin –u root –p create drupalDB'''
 
Inloggen op MySQL:</br>
::'''# $ mysql –u root –p'''
 
Gebruiker mysqlUser volledige toegang geven tot de database, m.a.w. mysqlUser dezelfde rechten als root geven:</br>
::''' >GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER ON druppalDB.* TO ‘mysqlUser’@'localhost' IDENTIFIED BY ‘mysqlPassword’;'''
::''' >exit
 
Rechten op de map ''/var/www/html'' wijzigen:</br>
::'''# $ chown -R linuxUsername /var/www/html'''
::'''# $ chgrp -R apache /var/www/html'''
 
De huidige directory zetten op <big>''/var/www/html''</big>:</br>
::'''# $ cd /var/www/html'''
 
Drupal downloaden:<br/>
::'''# $ yum -y install wget'''
::'''# $ wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-6.19.tar.gz'''
 
Files uitpakken:</br>
::'''# $ tar -xzvpf drupal-* --strip-components=1'''
 
Kopiëren van de standaard settings:</br>
::'''# $ cp ./sites/default/default.settings.php ./sites/default/settings.php'''
 
Rechten op de map wijzigen:</br>
::''' $ chgrp -R apache .'''
::''' $ chown -R apache ./sites/default'''
::''' $ chgrp -R linuxUsername ./sites/default'''
::''' $ chmod -R g+w ./sites/default/settings.php'''
 
PHP extensions installeren
::''' $ yum install php-mbstring'''
::''' $ yum install php-gd'''
 
Inloggen op de webserver en de configuratie volgen.
17

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.