Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

==Theoretische duiding==
 
In de huidige organisatie van Wikipedia bestaan er bepaalde eisen die ervoor zorgen dat een tekst ‘lezenswaardig’ wordt. Zo is het van belang dat het artikel vlot geschreven, compleet en neutraal moet zijn en dat het onderwerp Wiki-waardig is (Romaine, 2008). Wanneer er niet aan een van deze criteria voldaan wordt, kunnen de redacteuren overwegen het artikel te verwijderen.
In het boek ''De wereld redden'' haalt men de tegenstelling inclusionisten en deletionisten aan om te verwijzen naar de omschakeling van een meritocratische naar een meer bureaucratische geneigde vorm van peer-productie.
Inclusionisten, verenigd in de ''Association of Inclusionist Wikipedians'' (vrije vertaling: associatie van inclusionistische Wikipedia gebruikers), vinden deze maatregelen te vergaand aangezien dat de laagdrempelige toegang hierdoor wordt gedwarsboomd. Inclusionisten vrezen dan ook dat deze normen zullen leiden tot bureaucratie. Door deze normen op te leggen worden auteurs namelijk ontmoedigd om een vrije bijdrage te leveren, omdat het mogelijk is dat een artikel wordt verwijderd, zonder dat de schrijver van het concept een gegronde reden kan bedenken. Daarentegen kunnen ze, volgens de visie van de inclusionisten, beter worden samengevoegd met andere artikels.
Onder meritocratische peer-productie verstaan we dat ieder een individuele positie inneemt die afhankelijk is van zijn of haar verdienste tot een bepaald iets. Hierbij zouden afkomst of geslacht geen rol mogen spelen. Wel draait het om wat men doet met de capaciteiten die men heeft (Swierstra, T. et al., 2008). Zo zijn er -zoals men in het boek aanhaalt- bijvoorbeeld wel deskundigen die een hogere positie innemen dan peer-producenten wanneer ze redacteur worden bij Wikipedia.
Vandaag de dag beschouwen we Wikipedia niet meer volledig als een meritocratische peer-productie, wel heeft er enkele jaren geleden een bureaucratisering plaatsgevonden. Bureaucratie wordt gekenmerkt door procedures waaraan regels verbonden zijn. Ook de verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties zijn hier kenmerkend aan.
Wanneer we een bestand willen aanvullen of toevoegen aan Wikipedia is de kans groot dat het snel verwijderd zal worden van de pagina. Ieder bestand wordt onderhevig gesteld aan een onderzoek dat zich vooral focust op de weergave en meerwaarde ervan. Wanneer het niet aan deze codes en regels voldoet zal het document snel verwijderd worden.
Voor de aanleiding van deze handeling moeten we even terug in de tijd waar een strijd heeft plaatsgevonden tussen de inclusionisten en de deletionisten. Het klassieke probleem in kwaliteitsonderzoek van bestanden is dat van het correct definiëren van kwaliteitsvolle informatie (Stvilia, D. et.al, 2008). Zo kwam er, zoals eerder vermeld, enkele jaren geleden een grote strijd tussen de inclusionisten en de deletionisten. Beide groepen starten een associatie op met name ‘''association of inclusionist Wikipedians’'' en ‘''association of Deletionist Wikipedians’'' (vrij vertaald als: associatie van inclusionistische Wikipedia gebruikers’ en ‘associatie van deletionistische Wikipedia gebruikers’.
Beiden hebben een lijst opgesteld met participanten van de twee associaties.
Zo zijn er lijsten gemaakt van de usernames die hierachter staan.
Uiteraard is de uitvinder van Wikipedia tegen het deletionisme aangezien het ingaat tegen de basisprincipes van Wikipedia. Wikipedia wil ervoor zorgen dat de kennis van verschillende hoeken samenkomt en deze toegang hiertoe vrij is voor iedereen. Zodra hierop selectiecriteria en kwaliteitsnormen worden ingevoerd, wordt er schaarste gecreëerd en loop je het risico te veel macht te geven aan de redacteuren.
Dit blijkt uit het volgende citaat:
“''Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing''.” (Wales, J. founder of Wikipedia, n.d.)
Hier sluit Peter Benenson bij aan:
“''It's easy to criticize and delete, whereas it's much more difficult to do research and create content. Better to light a candle than curse the darkness''." (Benenson, P., founder of Amnesty International, n.d.)
 
Bovendien beweren inclusionisten dat de deletionisten geen gestaafde objectieve criteria kunnen vatten om artikels te verwijderen. We dienen volgens de inclusionisten meer te vertrouwen op de input van onze medemens. Zij wijzen erop dat Wikipedia geen slechte kopie wil zijn van Britannica, een prestigieuze Engelstalige encyclopedie, maar eerder een bezienswaardige encyclopedie die moet bestaan als som van alle menselijke kennis (Levy, 2014).
Inclusionisten wijzen er tevens op dat Wikipedia geen slechte kopie wil zijn van Britannica, maar eerder een bezienswaardige encyclopedie die moet bestaan als som van alle menselijke kennis. Bovendien beweren inclusionisten dat de deletionisten geen gestaafde objectieve criteria kunnen vatten om artikels te verwijderen. Ook dienen we meer te vertrouwen op de input van onze medemens.
Ook kan het frustrerend zijn voor een lezer om een concept te onderzoeken op Wikipedia, dat op een gegeven moment verdwijnt van deze website. Dit ontmoedigt zowel het lezerspubliek van Wikipedia als het auteurschap.
 
Er blijkt duidelijk nog steeds geen uitweg te vinden in het debat tussen de inclusionisten en deletionisten. Een mogelijke oplossing zou weloverwogen reglement kunnen zijn omtrent alle voorwaarden over de bijdrage aan Wikipedia. Of deze er ooit zal komen is nog maar de vraag.
Vandaag leven we, zoals Bourdieu dat noemt, in een klassenmaatschappij. Deze bestaat uit drie klassen –de burgerij, de kleine burgerij en de arbeidsklasse- die elk worden samengehouden door gelijkaardige smaken en leefstijlen (Vranken, J., Van Hootegem, G., & Henderickx, E., p.308, 2013). Een probleem komt opdagen wanneer er een verschil komt in verstaan doordat sommigen van de cultuur van de ene klasse niet overeenstemmen met deze van een andere (al dan niet hogere) klasse. Ze worstelen meer een ‘cultuur deficit’ (Vranken, J., Van Hootegem, G., & Henderickx, E., p.225, 2013). Dit probleem kunnen we vergelijken met de klassenverschillen tussen enerzijds de auteurs van concepten op Wikipedia, en anderzijds en de redacteurs die macht hebben over deze concepten. Het taalgebruik en de denkwijze van de redacteurs stemt hierbij nauwelijks overeen met dat van de auteurs. Zo staan de redacteurs een trede hoger en begrijpen niet, hebben een ‘cultureel deficit’, over de inhoud van het concept.
Bij P2P draait het onder andere rond de samenwerking waarin iedereen een gelijke bijdrage kan leveren. Als iedereen hetzelfde handelt en behandeld wordt, zal er op gelijke manier geleerd worden van elkaar. Bauwens zou dus zeggen dat dit probleem te voorkomen is door te zorgen voor hiërarchie en gelijkheid onder de samenwerking aan het concept. Dit is iets waar Bourdieu en Passeron zich niet bij aansluiten, aangezien ze –vooral Bourdieu- uitgaan van een klassenmaatschappij. Wel zeggen Bourdieu en Passeron dat door klassenreproductie het probleem van culturen overbrugt kan worden:
Instroom is maar mogelijk mits het aanvaarden van de geldende omgangsvormen en smaakuitingen. Zo worden ongelijkheden tussen generaties overgedragen. Een cruciale rol daarbij spelen de culturele reproductie in het onderwijs en de overerving van materieel bezit.
Men kan hierbij dus overgaan naar een andere klasse, maar men zal nooit een samenleving creëren zoals P2P deze ziet, namelijk wanneer men allemaal op het gelijke trapje van de samenleving staan.
 
==Externe links==
59

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.