Onderwijs in relatie tot P2P/Feedbacksysteem: verschil tussen versies

Een theoretische duiding die relevant is voor het concept feedbacksysteem is de cybernetica. De grondlegger van de cybernetica is de Amerikaanse wiskundige Norbert Wiener. Hij publiceerde het boek ‘Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine’. Hij beschrijft cybernetica als de studie van feedback, communicatie en controle zowel in levende organismen als in machines en organisaties. De focus ervan ligt op het feit hoe iets informatie verwerkt, reageert op informatie, erdoor verandert en zijn taken er eventueel door kan verbeteren. Het begrip ‘terugkoppeling’ was al bekend ver voor de tijd dat Wiener met het begrip ‘cybernetica’ op de proppen kwam. Het terugkoppelmechanisme werd namelijk al in de 19de eeuw bij stoommachines toegepast bij het beheersen van de snelheid of het toerental. Norbert Wiener was echter de eerste die het begrip informatie betrok op de werking van de terugkoppeling (Wikipedia, 2013).
 
Cybernetica is een transdisciplinaire benadering die regulerende systemen, hun structuren, beperkingen en mogelijkheden verkent. CyberneticaBij isde vancybernetica toepassinggaat wanneerhet een systeem geanalyseerd wordt dat zich bevindt in een gesloten ‘signaling loop’. Deze ‘loop’ houdt inerom dat wanneer er actie plaatsvindt in heteen systeem, datdeze ditactie ervoor zorgt voordat er veranderingen optreden in zijnde omgeving. Deze veranderingveranderingen in de omgeving wordtgaan dan viaop feedbackhun terugbeurt gereflecteerdweer opeen verandering in het systeem teweegbrengen. Men spreekt hier van een circulaire causale relatie. Het is dus de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling. CyberneticaHet isprincipe eenvan breedde vakgebied,cybernetica maaris gebaseerd op de essentiëlein- en output rondom een bepaald systeem. doelstellingDe ervaninput is het begrijpengevolg envan definiërende invloed van de functiesomgeving vanop systemenhet systeem. Wanneer iemand feedback geeft op jouw taak, zal dit invloed hebben op hoe je deze taak verder gaat aanpakken. De output daarentegen geeft de invloed weer die participerenhet insysteem causaleop de omgeving ketensheeft. DezeIn- systemenen beginnenoutput metzijn gescheiden door een actietijdsduur, waarnazoals zevoor evoluerenen totna inzichtof krijgenverleden en vervolgensheden. vergelijkingenMen makenspreekt waardoorbij zecybernetica terugzowel over positieve als negatieve feedback. Negatieve feedback zorgt ervoor dat de input vermindert en zorgt voor een inherente stabilisering. Negatieve feedback wordt ook wel ‘deviation reducing feedback’ genoemd en is erop gericht veranderingen tegen te gaan. Positieve feedback is de vorm van feedback die erop is gericht dat het systeem verandert en dat een bepaalde systeemnorm, die tot actiedan komentoe gold, wordt losgelaten. Een andere term voor positieve feedback is ‘deviation amplifying feedback’. Hierbij wordt de input dus verhoogd (Pespmc1.vub.ac.be, n.d.).
 
Een specifieke invalshoek van feedbacksysteem houdt in dat er bij allerlei instellingen zoals bijzondere jeugdzorg of ziekenhuizen gebruik wordt gemaakt van feedbacksystemen voor het bewaken van de kwaliteit en het welbevinden van de bewoners. Bijvoorbeeld bij bijzondere jeugdzorg gaat men op individuele wijze preventief rond alcohol- en/of cannabisgebruik te werk. Met vier vragen peilt men naar de jongere zijn alcohol- en/of cannabisgebruik en naar zijn perceptie van het gebruik van zijn leeftijdgenoten. Ze geven de jongere onmiddellijk objectieve feedback over zijn eigen gebruik door hem te informeren over het gebruik van alcohol en cannabis bij zijn leeftijdsgenoten. Door correcte informatie over het gebruik en de normen hierover stellen ze zijn eigen gedrag in een ander daglicht. Hierdoor beïnvloeden ze de motivatie van de jongere om met zijn gebruik te minderen, stoppen of om niet-gebruik vol te houden (Vad, n.d.).
Het principe van de cybernetica houdt een stroom van informatie in die terug naar zijn oorsprong gaat. In een systeem waarbij een verandering optreedt, is sprake van input en output. De input is het gevolg van de invloed van de omgeving op het systeem. Wanneer iemand feedback geeft op jouw taak, zal dit invloed hebben op hoe je deze taak verder gaat aanpakken. De output daarentegen geeft de invloed weer die het systeem op de omgeving heeft. Input en output zijn gescheiden door een tijdsduur, zoals voor en na of verleden en heden. Bij feedback gaat het om een circulair causaal proces waarin de output van een systeem terugkeert naar zijn input. Men spreekt hier zowel over positieve als negatieve feedback. Negatieve feedback zorgt ervoor dat de input vermindert en zorgt voor een inherente stabilisering. Negatieve feedback wordt ook wel ‘deviation reducing feedback’ genoemd en is erop gericht veranderingen tegen te gaan. Positieve feedback is de vorm van feedback die erop is gericht dat het systeem verandert en dat een bepaalde systeemnorm, die tot dan toe gold, wordt losgelaten. Een andere term voor positieve feedback is ‘deviation amplifying feedback’. Hierbij wordt de input dus verhoogd (Pespmc1.vub.ac.be, n.d.).
 
==Externe links==
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.