Onderwijs in relatie tot P2P/Feedbacksysteem: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
== Feedbacksysteem en P2P==
 
Volgens Bauwens vernietigt het kapitalisme het feedbacksysteem. De markt binnen het kapitalisme draait rond concurrentie. Iedereen wil voor zichzelf zoveel mogelijk winst maken. Doordat mensen gaan concurreren, zullen ze mekaar ook geen feedback geven over hoe ze hun product kunnen verbeteren. Ze willen namelijk dat de anderen hun product minder goed is dan hun eigen product. Binnen het kapitalisme zien we bijvoorbeeld de medewerkers van Apple geen feedback geven aan de medewerkers van Microsoft over hoe zij hun product kunnen verbeteren. Bij peer-to-peer daarentegen draait het rond mensen die samen als gelijken een proces gaan creëren. Binnen peer-to-peerHier gaat het dan niet om ruilwaarden maar om gebruikswaarden. Je wil iets maken omdat je vindt dat het een maatschappelijk nut heeft, niet in eerste instantie omdat je er geld voor wil krijgen. Bauwens spreekt hier over commens: dit zijn goederen die van iedereen en van niemand zijn. Commens zorgen er voor dat er geen concurrentie is maar eerder samenwerking doordat we werken aan een shared knowledge waar men feedback geeft aan elkaar. Feedback is dus een belangrijk concept binnen dit idee van peer-to-peer om het proces waarrond men werkt steeds te kunnen verbeteren. Wanneer mensen samen constructief gaan werken om tot een gemeenschappelijk product te komen, is het belangrijk dat ze tijdens dit proces feedback geven aan elkaar. Via feedback kunnen de verschillende medewerkers elkaar evalueren om elkaars werk nog beter te maken.
 
Binnen peer-to-peer spreekt men van peerfeedback: feedback staat dan in de eerste plaats in het teken van het aansturen van mekaars werk om zo tot een doel te komen dat door de peers onderling wordt afgesproken. Peers gaan hier feedback geven aan elkaar om zo tot een beter gemeenschappelijk doel te komen. Een belangrijk voorbeeld is het feedbacksysteem binnen Wikipedia. Mensen zetten geen informatie op Wikipedia omdat ze er geld voor krijgen maar omdat ze het nuttig vinden. Omdat Wikipedia een common is, kan iedereen er opzetten wat hij wil. Wanneer mensen informatie op Wikipedia plaatsen omdat ze dit nuttig vinden, is het belangrijk dat deze informatie wel correct is. Binnen peer-to-peer zal men feedback geven wanneer deze informatie niet correct is. Hierdoor kan de foutieve informatie aangepast worden zodat er een betere en meer juiste common ontstaat. Een nadeel dat zich bij feedback binnen peer-to-peer kan vormen, is dat er geen hiërarchie aanwezig is. Het is namelijk zo dat niet alleen experten feedback geven, maar netwel alle betrokkenen. Om peerfeedback te kunnen bereiken is er een goede coördinatie nodig van de feedback waarbij ieder individu altijd zicht moet hebben op het geheel. Wanneer een individu het geheel niet helemaal begrijpt of er niet volledig bij betrokken is, kan het zijn dat deze persoon foutieve feedback geeft. Daarnaast is het zo dat feedback van een expert vaak serieuzer wordt genomen dan feedback van een leek (Bauwens, 2013).
 
==Voorbeeld==
 
Een hedendaags voorbeeld van feedback is de 360°-feedback: dit is een instrument dat men ontwikkeld heeft in het personeelsmanagement. 360°-feedback wordt gebruikt om medewerkers en managers inzicht te geven in de effectiviteit van hun functioneren. Het betekent dat je je werknemers voortdurend in een soort feedbackcirkel plaatst. Er wordt één werknemer in het midden gezet en daar plaats je een cirkel rond die bestaat uit collega’s, klanten, managers, … Je vraagt vanuit die verschillende groepen voortdurend feedback. De feedback wordt op deze manier meer aanvaard door de medewerker omdat het oordeel van velen als realistischer wordt ontvangen dan het oordeel van een enkeling. De beoordeelde krijgt specifieke feedback over zijn of haar prestaties, zodat verandering en ontwikkeling mogelijk worden gemaakt. We vragen steeds naar een evaluatie overvan ons werk (Allesoverhr, 2012). Binnen peer-to-peer kan dit een belangrijke vorm van feedback zijn wanneer we aan bepaalde commons werken. In peer-to-peer gaat men niet uit van hiërarchische relaties en heeft feedback vooral een signaal functiesignaalfunctie om individuele bijdragen op elkaar af te stemmen. 360° -feedback kan hier een voorbeeld van zijn omdat iedereen hier feedback geeft aan iedereen. De medewerkers geven feedback aan elkaar en worden als gelijken gezienaanzien.
 
Een ander voorbeeld dat aantoont dat feedback een belangrijke rol kan spelen binnen peer-to-peer is Liquidfeedback. In zijn boek toont Bauwens aan dat deze vorm van feedback een tegengewicht kan bieden tegen de problemen van onze huidige democratischdemocratische problemen. Liquidfeedback is een vrije software voor het bepalen van politieke standpunten en het nemen van politieke beslissingen waarbij deelnemers online kunnen discussiëren. Via dit experiment wil men aantonen dat peer-to-peertechnologie de participatieve democratie kan stimuleren. Liquidfeedback zorgt ervoor dat alle deelnemers gelijke rechten hebben zodat het verzekerd is dat ook de minderheden hun voorstel mee kunnen delenmeedelen in de discussie. Het principe van Liquidfeedback is gebaseerd op interactieve feedback. Deze manier van feedback zorgt ervoor dat het helder wordt wat de gedachten en overwegingen van elke deelnemer zijn. Liquidfeedback stimuleert de deelnemers om met alternatieven naar voren te komen. Het geeft de deelnemers de kans om hun mening te geven zonder rekening te moeten houden met tactische overwegingen (Bauwens, 2013, p.115).
 
==Theoretische duiding==
 
Een theoretische duiding die relevant is voor het concept feedbacksysteem is de cybernetica. De grondlegger van de cybernetica is de Amerikaanse wiskundige Norbert Wiener. Hij publiceerde het boek ‘Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine’. Hij beschrijft cybernetica als de studie van feedback, communicatie en controle zowel in levende organismen als in machines en organisaties. De focus ervan ligt op het feit hoe iets informatie verwerkt, reageertwordt en hoe op informatie, erdoorgereageerd verandertwordt. enHierdoor zijnkunnen takenveranderingen ontstaan waardoor de eruitvoering eventueel doorverbeterd kan verbeterenworden. Het begrip ‘terugkoppeling’ was al bekend ver voor de tijd dat Wiener met het begrip ‘cybernetica’ op de proppen kwam. Het terugkoppelmechanisme werd namelijk al in de 19de eeuw bij stoommachines toegepast bij het beheersen van de snelheid of het toerental. Norbert Wiener was echter de eerste die het begrip informatie betrok opbij de werking van de terugkoppeling (Wikipedia, 2013).
 
Cybernetica is een transdisciplinaire benadering die regulerende systemen, hun structuren, beperkingen en mogelijkheden verkent. Bij de cybernetica gaat het erom dat wanneer er actie plaatsvindt in een systeem, deze actie ervoor zorgt dat er veranderingen optreden in de omgeving. Deze veranderingen in de omgeving gaan dan op hun beurt weer een verandering in het systeem teweegbrengen. Men spreekt hier van een circulaire causale relatie. Het is dus de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling. Het principe van de cybernetica is gebaseerd op de in- en output rondom een bepaald systeem. De input is het gevolg van de invloed van de omgeving op het systeem. Wanneer iemand feedback geeft op jouw taak, zal dit invloed hebben op hoe je deze taak verder gaat aanpakken. De output daarentegen geeft de invloed weer die het systeem op de omgeving heeft. In- en output zijn gescheiden door een tijdsduur, zoals voor en na of verleden en heden. Men spreekt bij cybernetica zowel over positieve als negatieve feedback. Negatieve feedback zorgt ervoor dat de input vermindert en zorgt voor een inherente stabilisering. Negatieve feedback wordt ook wel ‘deviation reducing feedback’ genoemd en is erop gericht veranderingen tegen te gaan. Positieve feedback is de vorm van feedback die erop is gericht dat het systeem verandert en dat een bepaalde systeemnorm, die tot dan toe gold, wordt losgelaten. Een andere term voor positieve feedback is ‘deviation amplifying feedback’. Hierbij wordt de input dus verhoogd (Pespmc1.vub.ac.be, n.d.).
 
Een specifieke invalshoek van feedbacksysteem houdt in dat er bij allerlei instellingen zoals bijzondere jeugdzorg of ziekenhuizen gebruik wordt gemaakt van feedbacksystemen voor het bewaken van de kwaliteit en het welbevinden van de bewoners. Bijvoorbeeld bij bijzondere jeugdzorg gaat men op individuele wijze preventief rond alcohol- en/of cannabisgebruik te werk. Met vier vragen peilt men naar de jongere zijn alcohol- en/of cannabisgebruik en naar zijn perceptie van het gebruik vanbij zijn leeftijdgenoten. ZeMen gevengeeft de jongere onmiddellijk objectieve feedback over zijn eigen gebruik door hem te informeren over het gebruik van alcohol en cannabis bij zijn leeftijdsgenoten. Door correcte informatie over het gebruik en de normen hierover stellenstelt zemen zijn eigen gedrag in een ander daglicht. Hierdoor beïnvloeden ze de motivatie van de jongere om met zijn gebruik te minderen, te stoppen of om niet-gebruik vol te houden (Vad, n.d.).
 
==Externe links==
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.