Onderwijs in relatie tot P2P/Arbeid: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
(sub)
Geen bewerkingssamenvatting
 
}}
 
Arbeid is het verrichten van bezigheden die nut hebben voor diegene die de arbeid verricht, voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de maatschappij als geheel (http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeid_(economie), 2015).
Bauwens en Lievens (2013) leggen in hun boek de focus op economische '’’arbeid’’’.
Arbeid is het verrichten van bezigheden die nut hebben voor diegene die de arbeid verricht, voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de maatschappij als geheel.
 
 
==Arbeid en P2P==
Het hoofdstuk ‘De economie van peer to peer’ (Bauwens & Lievens, 2013, p.19-77) geeft aan hoe onzede de manier van arbeid leveren zou kunnen veranderen met de visie op een peer to peer samenleving. Hieronder worden enkele grote verschillen tussen arbeid binnen het kapitalisme en arbeid inbinnen een peer to peer samenleving aangetoond.
Om een arbeid te kunnen verrichten binnen een kapitalistische samenleving heeft een persoon vaak bepaalde referenties of diploma’s nodig. In ruil voor de arbeid die geleverd wordt verdient men geld. Met dat geld is het mogelijk om goederen/diensten te kopen die men nodig acht om te (over)leven. In theorie zijn het neutrale transacties. Dit wordt ook wel eens een win-win transactie genoemd, zowel de producenten als de consumenten zijn tevreden (Bauwens & Lievens, 2013, p.24). Het doel van de producent is om zoveel mogelijk producten/diensten te verkopen aan de consument (Stouthuysen, 2013). De informatie over het produceren van goederen/diensten probeert men zoveel mogelijk af te schermen tenzij anders bepaald binnen de organisatie. Men kan spreken van ‘pantonisme’: alleen de top kan alles zien. De rest weet alleen wat hij of zij moet weten om hun taken tot een goed einde te brengen. De taken die uitgevoerd moeten worden zijn moeilijk veranderbaar omdat de grote lijnen van het product vastliggen (Bauwens & Lievens, 2013, p.39).
Bij arbeid binnen het kapitalisme is de uitwisseling van arbeid tegen een loon en van geld tegen goederen in theorie altijd neutrale transacties. Dit wordt ook wel eens een win-win transactie genoemd, beide partijen zijn tevreden (Bauwens & Lievens,2013). Om een bepaald soort arbeid te kunnen uitvoeren moet men bepaalde referenties of diploma’s hebben. Binnen het kapitalisme heerst het ‘pantonisme’: alleen de top kan alles zien, de rest weet alleen wat hij of zij moet weten. Alles is gesloten tenzij het anders bepaald wordt binnen de organisatie. Men heeft toestemming nodig om een taak te kunnen uitvoeren of men voert ze uit op bevel. Taken zijn moeilijk veranderbaar doordat de grote lijnen van het product vastliggen (zie voorbeeld wikispeed-auto). De taken die men uitvoert hebben enkel betrekking op het ‘maken van het product’ (Bauwens & Lievens,2013)
 
DeZoals hierboven beschreven is de economie en de arbeid die men levert in een kapitalistisch systeem is gebaseerd op groei en winst. Oneindige groei is echter onmogelijk in een eindige omgeving, zoals de wereld waarin we leven en de grenzen van de groei zijn stilaan bereikt. Dat betekent dat het voor het kapitalisme alsmaar moeilijker wordt om zijn problemen op te lossen via groei (Lievens, 2012). Bauwens biedt voor dit probleem een alternatief, namelijk een economiepeer binnento depeer visiesamenleving. vanEen eenvisie peerom tode peergehele samenleving, hierbijaan gaatte echterpassen ookmet het oog op de toekomst. De manier van arbeid leveren aangepastis wordenhier één aspect van.
Binnen een peer to peer samenleving werken mensen samen op vrijwillige basis aan een sociaal doel. Men streeft eenzelfde ideaal na en het is gericht op het produceren van directe nuttige gebruikswaarde voor de maatschappij. Niet enkel de partijen die bijdragen winnen (win-win), maar ook de groep (win-win-win) en de hele samenleving (win-win-win-win) (Bauwens & Lievens, 2013, p.28). Men heeft geen referenties of diploma’s nodig hebt om een taak te mogen uitvoeren, men werkt mee aan een sociaal doel vanuit een intrinsieke motivatie.
Een kenmerk van de peer-productie is ‘holoptisme’, dit is de eigenschap dat alles van het project voor iedereen open, zichtbaar en transparant is. Dat betekent natuurlijk niet dat je altijd alles kunt weten wat er gaande is in een peer-project, maar je hebt alle middelen om het te weten te komen.
Doordat dit systeem transparant is kan de gemeenschap het werk dat geleverd wordt controleren.
Binnen een peerproductie wordt modulair gewerkt. Men werkt aan de module waar hij of zij het beste in beslagen is. De gebruikers van het product zijn minstens even belangrijk als de makers. Het ontwerp kan voortdurend bijgespijkerd worden door de gebruikers waardoor er een permanent verbeteringsproces ontstaat (Bauwens & Lievens, 2013).
 
In tegenstelling tot arbeid leveren in het kapitalisme heeft men binnen een peer to peer organisatie geen referenties of diploma’s nodig om een taak te mogen uitvoeren. Mensen werken als gelijken (peers) samen op vrijwillige basis om eenzelfde ideaal na te streven. Dit is gericht op het produceren van directe nuttige gebruikswaarde voor de maatschappij. Niet enkel de producenten en consumenten hebben hier baat bij, ook de groep en de hele samenleving wint bij de productie van nuttige gebruikswaarde voor de maatschappij (win-win-win-win) (Bauwens & Lievens, 2013, p.28). Binnen een peerproductie wordt modulair gewerkt. Men werkt aan de module waar hij of zij het best in beslagen is. De gebruikers van het product zijn minstens even belangrijk als de makers. Het ontwerp kan voortdurend bijgespijkerd worden door de gebruikers waardoor er een permanent verbeteringsproces ontstaat. In tegenstelling tot ‘pantonisme’ bij de huidige samenleving is ‘holoptime’ dan ook een belangrijk kenmerk van peerproductie. Dit is de eigenschap dat alles van het project voor iedereen open, zichtbaar en transparant is. Dat betekent niet dat je altijd alles kunt weten wat er gaande is in een peer-project, maar je hebt alle middelen om het te weten te komen. Doordat dit systeem transparant is kan de gemeenschap het werk dat geleverd wordt controleren. (Bauwens & Lievens, 2013, p.39).
Zoals hierboven aangegeven valt de klassieke rolverdeling tussen arbeid en management en de relatie tussen producent en consument weg (Bauwens & Lievens, 2013).
 
 
==Voorbeeld==
Een voorbeeld van eenarbeid materiëlegeleverd samenwerkingom mettot een peerpeerproduct tote peer visiekomen is de ontwikkeling van een wikispeed-auto. EenDit is een auto ontwikkeldontwikkelt door peers die allen gepassioneerd zijn door de uitdaging om de ‘ultieme’ auto te bouwen. Samen hebben ze, een auto ontwikkeld die mooier, goedkoper en veel milieuvriendelijker is dan het gemiddelde toonzaalmodel (Stouthuysen, 2013). Voor de productie van de wikispeed-auto zijn geen peperdure machines nodig zoals deze wel nodig zouden zijn binnen het klassieke productiemodel van de auto-industrie. Daar heeft men één lineaire assemblagelijn, aanpassingen aan deze lijn vragen veel tijd en geld. Het is al mogelijk om een wikispeed-auto te produceren in een kleine garage uitgerust met een aantal micromachines. De productie verloopt dus gedistribueerd in microfabrieken. Zowel het design als de productie is modulair. Het wiel, de motor, het dashboard, de carrosserie, enzovoort worden apart gemaakt door diegene die het best beslagen is in die module. Het gevolg is dat elk onderdeel van de wagen de beste deskundigen aantrekt. De auto wordt als legoblokjes in elkaar geknutseld en elk blokje is vervangbaar, wat de duurzaamheid onderstreept. Dit wordt ook wel eens de ‘lego-logica’ genoemd (Bauwens & Lievens, 2013, p.40).
 
Een ander voorbeeld van een peerproductie is Curto‘Curto CaféCafé’. Dit is een koffieproducerende gemeenschap in de voorstad van Rio de Janeiro, opgericht door Sergio Venuto. HierIn het verleden werd de beste koffie die de boeren produceerden naar de rijke westerse landen geëxporteerd, terwijl de koffieboeren nauwelijks geld verdienden en in grote ellende leefdeleefden. Sergio Venuto heeft dit probleem aangepakt door opde boeren koffie te laten produceren zonder er winst op te maken maar waarvan de boerenze op een ethisch verantwoorde manier kunnen van kunnen leven. Dit heeft hij gedaan door de boeren zelf te leren hoe ze hun koffie moetenkunnen branden waardoor ze drie keer meer verdienen dan vroeger. KlassiekeIn bedrijvenhet zoudenhuidige dezesysteem/het kapitalisme zou de kennis zorgvuldigom beschermende enbonen te branden niet delengedeeld worden maar juist afgeschermd voor eigen belang (Bauwens & Lievens, 2013, p.67).
 
==Theoretische duiding==
DeArbeid is een concept waarin veel veranderingen optreden bij de overschakeling van een kapitalistische samenleving naar een peer to peer samenleving. Maar de veranderingen in arbeidsvormenhet zijnleveren van arbeid is geen nieuw fenomeen. Eigenlijk kanHet menis stelleneen herhaling van de geschiedenis dat steeds hetzelfde patroon volgt. Ten eerste is er een crisis van het oude systeem. Daarop volgt een herhalingexodus van een deel van de geschiedenismanagementklasse isen de producerende klasse naar het nieuwe prototype. En als laatste vindt er een omwenteling en reorganisatie van de productie plaats (Bauwens & Lievens, 2013, p.48). Een voorbeeld hiervan is de overschakeling van het Romeinse Rijk naar het feodalisme. Het Romeinse Rijk kan niet meer groeien omdat de kosten voor de aanvoer van nieuwe slaven en goud te hoog zijn geworden. JeEr krijgtis een crisis en er komtwaaruit een exodus op gang, slavenkomt. Slaven en boeren worden lijfeigenen en een deel van de slavenhouders wordt domeinhouders. Een ander voorbeeld is de overgang van het feodalisme naar het kapitalisme. Aan het einde van het feodale tijdperk woeden er veel burgeroorlogen. Opnieuw ontstaat er een exodus, lijfeigenen slaan op de vlucht of worden weggejaagd en trekken naar de steden. De kapitaalkrachtige landeigenaars en kooplieden beginnen hun kapitaal te ‘investeren’ in die surplusbevolking die naar de steden trekt door hen tewerk te stellen in fabrieken. Hier zien we dus een transformatie van lijfeigenen naar arbeiders en van een feodale heer naar een (proto)kapitalist (Bauwens & Lievens, 2013, p.45).
Een ander voorbeeld is de overgang van het feodalisme naar het kapitalisme. Aan het einde van het feodale tijdperk woeden er veel burgeroorlogen. Opnieuw ontstaat er een exodus: lijfeigenen slaan op de vlucht of worden weggejaagd en trekken naar de steden. De kapitaalkrachtige landeigenaars en kooplieden beginnen hun kapitaal te ‘investeren’ in die surplusbevolking die naar de steden trekt door hen tewerk te stellen in fabrieken. Hier zien we dus een transformatie van lijfeigenen naar arbeiders en van een feodale heer naar een (proto)kapitalist (Bauwens & Lievens, 2013).
We kunnen vaststellen dat er telkens een zelfde patroon volgt:
- Ten eerste is er een crisis van het oude systeem.
- Daarop volgt een exodus van een deel van de managementklasse en de producerende klasse naar het nieuwe prototype.
- En als laatste vindt er een omwenteling en reorganisatie van de productie plaats (Bauwens & Lievens, 2013).
 
Hier zijn echter enkele kanttekeningen bij te maken. Het nieuwe systeem vertoont telkens nieuwe elementen, maar is niet onafhankelijk aangezien het nog volledig verboden en gedomineerd wordt door het oude systeem. OokDit kanis jeook stellenvan dattoepassing op het nieuwevoorbeeld systeemvan juist het oudede versterktwikispeed-auto. DankzijDit delaat aanpassingenzien houdendat depeer-to-peer oudeproduct systemenontwikkeling hetkan nogleiden eentot paarveel 100duurzamere jaar volproducten. DitEchter betekent ook dat de middelen diebij het nieuwevermarkten systeemvan nodigdit heeftproduct omzal verderdit tebotsen kunnenop ontwikkelende afkomstig zijnwetten van hetde oudehuidige systeemdominante businessmodellen (Bauwens & LievensStouthuysen, 2013).
Hier kunnen product-dienst-combinaties (PDC) misschien in de overschakeling van het oude naar het nieuwe systeem een oplossing bieden. PDC’s zijn businessmodellen waar minstens een gedeelte van de (markt)waarde gerealiseerd wordt door een aan het product gelinkte dienst aan te bieden. Zo zijn er PDC’s te bedenken waarbij het product geen eigendom meer is van de consument maar dat hij wel geniet van de dienst die het product hem kan bieden. Een eenvoudig voorbeeld is het ontlenen van een boek uit de bibliotheek. De lezer kan het boek lezen zonder het zelf te bezitten (Stouthuysen, 2013). Vanuit duurzaamheidsoogpunt hebben deze PDC’s het voordeel dat zij een aantal prikkels verleggen. Indien een producent geld verdient aan de functie die producten leveren en niet meer aan het product zelf, dan heeft hij er geen baat bij dat zijn producten snel verouderen, uit de mode zijn of helemaal niet meer werken. In dit model wordt het dus wel aantrekkelijk om een wikispeed auto te kunnen betrekken in je te vermarkte dienst.
 
Een andere kanttekening is dat de middelen, die het nieuwe systeem nodig heeft om te kunnen ontwikkelen, afkomstig zijn uit het oude systeem. Het nieuwe systeem wordt pas dominant als de combinatie van nieuwe middelen, een nieuwe vorm van kapitaal en een nieuwe vorm van sociale organisatie uitmondt in een productief systeem dat beter is dan het vorige (Bauwens & Lievens, 2013, p.55).
Bauwens’ boek (2013) geeft aan dat de huidige samenleving zich klaarmaakt voor opnieuw een kantelmoment. Hierbij kan men niet voorbijgaan aan de analogie van Bauwens theorie met het marxisme. Beiden willen ze streven naar een klasseloze samenleving. Toch wil Bauwens aanstippen dat hij de faseovergang van het kapitalisme naar het socialisme zoals Marx het voorstelt problematisch vindt. Het kapitalistisch systeem creëert een nieuwe klasse, de arbeidersklasse. In het socialisme zal deze klasse de macht overnemen en een nieuw systeem invoeren gebaseerd op de socialisatie van productiemiddelen. Marxisten gaan er dus van uit dat ze een nieuw systeem kunnen bouwen door de kapitalistische productiewijze en arbeidsvormen over te nemen. Bauwens stelt daar tegenover dat zijn methodologie integraal is en een volledige nieuwe samenleving creëert met andere productiewijze, vormen van arbeid leveren,… (Bauwens & Lievens, 2013)
 
Dat een kantelmoment in de samenleving nadert geeft Bauwens aan met het voorbeeld van de genetwerkte kenniswerkerskennisarbeiders. VandaagIn dehet dagWesten zittenis kenniswerkerser een exodus op gang van fysieke arbeid naar kennisarbeid. Kennisarbeiders zitten niet langer heel hun carrière fysiek samen in grote werkplaatsen, maar veranderen gemiddeld om de achttien maanden van baan en opereren vooral in netwerken. ZeDe hebbenproductie hunvan bestaanszekerheidhet verlorenenkapitalisme bevindenis zichhier inniet eenop precaire situatievoorzien. ZeMomenteel zoeken de kenniswerkers naar oplossingen maar vinden deze niet bijin de traditionele samenleving omdat ze onvoldoende aandacht heeft voor de problematiek van de kenniswerkers. VandaagZe heefthebben dehun modernebestaanszekerheid kenniswerkerverloren deen ideologiebevinden vanzich peer to peer nodig omin een goedprecaire en gelukkig leven te leidensituatie. ZePeer bouwento hunpeer eigenwerken instituties diezou een uitdrukkingoplossing kunnen zijn vanvoor hundeze noden als nieuwe sociale groepkenniswerkers (Bauwens & Lievens, 2013, p.54).
 
 
Voor meer informatie omtrent de wikispeed-auto, zie http://wikispeed.org/
Voor meer informatie over Karl Marx en het marxisme, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Marxisme
 
Voor meer informatie omtrent de p2p foundation en het concept arbeid, zie http://blognl.p2pfoundation.net/?cat=185
 
Voor meer informatie overomtrent Karlde Marxbetekenis envan het marxismewoord kenniswerkers, zie httphttps://nl.wikipedia.org/wiki/MarxismeKenniswerker
 
 
==Referenties==
 
Arbeid. (n.d.). Retrieved DecemberAugust 1711, 20142015, from :http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeid_(economie)
 
Bauwens, M. en Lievens, J. (2013). De wereld redden met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Antwerpen: Houtekiet.
 
Lievens, J. (2012, 6 januari). #Occupy, Peer-to-peer en marxisme: overeenkomsten en verschillen. Retrieved from: http://www.dewereldmorgen.be/blogs/jean-lievens/2012/01/06/occupy-peer-peer-en-marxisme-overeenkomsten-en-verschillen
 
Stouthuysen, P. ( 2013, 14 juni ). Krachtige koppeling: peer-to-peer en product-dienst combinaties. Retrieved from: http://www.plan-c.eu/2013/06/14/product-dienst-combinaties-en-peer-to-peer/
 
 
<!-- ----- Hieronder onderhoudsmeldingen, niet verwijderen ----- -->
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.