Maatschappijleer/Basisbegrippen maatschappijleer: verschil tussen versies

== KernbegrippenAanhouden ==
 
; Aanhouden (arresteren)
: Getuige wiens identiteit niet bekend is.
: Bijvoorbeeld de rechter-commissaris staat een anonieme getuigenverklaring toe in het onderzoek tegen de afgezette leider van de Hell's Angels, Willem van Boxtel alias 'Big Willem' en twee medeverdachten.
 
== Belang ==
 
; Belang
: Privaatrecht
: Burgerlijk recht beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, ondernemingsrecht en vermogensrecht)
 
== Cassatie
 
; Cassatie
: Met criminaliteit wordt (ruim genomen) bedoeld als alles wat niet mag en slecht is, zoals diefstal, moord enz
: Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld.
 
== Dictatuur ==
 
; Dictatuur
: Bekende dwangmiddelen zijn bijvoorbeeld iemand fouilleren of vasthouden op het politiebureau.
 
== EVRM ==
 
; EVRM
;: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden
: Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld.
 
== Fatsoensnorm ==
 
; Fatsoensnorm
: Fouilleren is het 'aan zijn kleding onderzoeken' uit artikel 55b Sv. Er moet sprake zijn van een verdenking van een strafbaar feit (in de zin van artikel 27 Sv.) en fouillering kan alleen plaatsvinden als dat nodig is om de identiteit vast te stellen.
: Preventief fouilleren mag in door de burgemeester aangewezen gebieden.
 
== Geweldsmonopolie ==
 
; Geweldsmonopolie
: De overheid heeft meer macht en mag als enige geweld gebruiken.
 
; gezagGezag
: Formele macht: officieel vastgelegd in regels en wetten.
 
; Grondwet
: In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van de staat in een bepaald land beschreven staan.
 
== Hooggerechtshof ==
 
; Hooggerechtshof
: Een huiszoeking is het door de politie of een andere opsporingsambtenaar binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner, met het doel om mogelijk bewijs voor een strafbaar feit op te sporen en zo nodig in beslag te nemen.
: Voor het binnentreden in een woning is doorgaans een machtiging vereist, meestal huiszoekingsbevel genoemd.
 
== Indoctrinatie ==
 
; Indoctrinatie
: Eigendom van de verdachte mag als bewijsmateriaal in beslag worden genomen.
: De officier van justitie of de rechter beslist later of iemand zijn spullen na een rechtszaak terug krijgt.
 
== Jurisprudentie ==
 
; Jurisprudentie
: In de rechtspraak is een jury een groep burgers die de schuldvraag van een verdachte beoordeelt.
: In Amerika en Engeland bestaat juryrechtspraak: daar oordeelt een burgerpanel over de schuld van verdachten.
 
== Klassenjustitie ==
 
; Klassenjustitie
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.