Maatschappijleer/Maatschappijleer 5 vwo: verschil tussen versies

Geen verandering in de grootte ,  5 jaar geleden
k
geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
https://nl.wikibooks.org/wiki/Maatschappijleer/Maatschappijleer_5_vwo
 
= Leerdoelen =
 
== Informatievaardigheden ==
: ▢ Ik kan voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en er gegevens uit selecteren.
: ▢ Ik kan (verworven) informatie verwerken o.a. met behulp van ICT en daaruit beredeneerde conclusies trekken.
: ▢ Ik kan een stelling, zowel mondeling als schriftelijk, nuanceren, verdedigen en bestrijden en daarbij gebruikmaken van argumentatievaardigheden.
 
== Benaderingswijzen ==
: ▢ Ik kan concrete maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen analyseren en daarbij aannemelijk maken wat de relatie is tussen het vraag stuk/probleem en de rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.
: ▢ Ik kan concrete maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen analyseren en daarbij beargumenteren of door het vraagstuk/probleem belangrijke waarden van de rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving in het geding zijn.
: ▢ Ik kan concrete maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen analyseren en daarbij beschrijven wat de relatie is tussen het maatschappelijke vraagstuk/probleem en sociale ongelijkheid in de samenleving.
 
== Rechtsstaat ==
 
Vrijheidsrechten en plichten; het beginsel rechtsstaat
: <b>&#x25a2; Ik kan voorbeelden van vrijheidsrechten en plichten die inwoners van Nederland hebben, herleiden tot wetten en artikelen in de Grondwet.</b>
: <b>&#x25a2; Ik kan de waarden noemen die aan die grondbeginselen ten grondslag liggen.</b>
: <b>&#x25a2; Ik kan uitleggen wat de beginselen van de rechtsstaat zijn.</b>
 
De praktijk van de rechtsstaat
: &#x25a2; Ik kan aan de hand van voorbeelden de spanning weergeven tussen de beginselen van de rechtsstaat enerzijds en de praktijk zoals die door groepen burgers ervaren wordt anderzijds.
 
Internationale vergelijking en internationale organisaties
: &#x25a2; Ik kan de waarden en praktijk van de rechtsstaat in Nederland vergelijken met die van enkele andere westerse landen
: <i>&#x25a2; Ik kan voorbeelden geven van internationale invloed op het Nederlandse beleid en de Nederlandse regelgeving ten aanzien van de praktijk van de rechtsstaat. (vwo)</i>
 
== Parlementaire democratie ==
Politieke rechten; de structuur van de democratie
: &#x25a2; Ik kan voorbeelden van politieke rechten die inwoners van Nederland hebben, herleiden tot artikelen in de Grondwet.
: <b>&#x25a2; Ik kan de waarden noemen die aan democratie ten grondslag liggen. </b>
: &#x25a2; Ik kan de structuur van de representatieve democratie in Nederland uitleggen op gemeentelijk, provinciaal, landelijk niveau.
: <i>&#x25a2; Ik kan de structuur van de vertegenwoordiging op EU-niveau uitleggen. </i>
 
De praktijk van de parlementaire democratie
: <b>&#x25a2; Ik kan de fasen in het proces van politieke besluitvorming op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau beschrijven. </b>
: <i>&#x25a2; Ik kan het verschil beschrijven tussen een parlementair stelsel en een presidentieel stelsel; alsmede tussen een meerderheidsstelsel en een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. (vwo) </i>
: <i>&#x25a2; Ik kan aangeven welke factoren de politieke participatie van burgers beïnvloeden en waarom niet een ieder van zijn of haar politieke rechten gebruik maakt.(vwo) </i>
: <i>&#x25a2; Ik kan uitleggen dat er spanning bestaat tussen representatie en representativiteit. (vwo) </i>
: &#x25a2; Ik kan dilemma’s herkennen, die samenhangen met de uitgangspunten van de democratie en de hoofdlijnen van de politieke discussie hierover weergeven.
 
Internationale vergelijking en internationale organisaties
: <i>&#x25a2; Ik kan aangeven welke gevolgen de vorming van de Europese Unie heeft voor de politieke rechten van de Europese burger. </i>
 
== Verzorgingsstaat ==
 
Geschiedenis van de verzorgingsstaat
: <b>&#x25a2; Ik kan uitleggen onder invloed van welke factoren de verzorgingsstaat zich in Nederland heeft ontwikkeld na de tweede wereldoorlog en welke actoren erbij betrokken zijn.</b>
 
Sociale rechten en plichten; kenmerken van een verzorgingsstaat
: &#x25a2; Ik kan voorbeelden van sociale rechten en plichten die inwoners van Nederland hebben, herleiden tot wetten en artikelen in de Grondwet.
: <b>&#x25a2; Ik kan de waarden noemen die ten grondslag liggen aan de verzorgingsstaat.</b>
: <b>&#x25a2; Ik kan kenmerken van de Nederlandse verzorgingsstaat beschrijven.</b>
 
De praktijk van de verzorgingsstaat
: &#x25a2; Ik kan hoofdlijnen aangeven van politieke discussies over de praktijk van de verzorgingsstaat.
: <i>&#x25a2; Ik kan het proces beschrijven van een mogelijk terugtredende rol van de verzorgingsstaat en de wisselwerking die zich daarbij voordoet tussen politiek en samenleving. (vwo) </i>
: &#x25a2; Ik kan de relatie tussen de verzorgingsstaat en sociale ongelijkheid uitleggen.
 
Internationale vergelijking en internationale organisaties
: <i>&#x25a2; Ik kan een vergelijking maken tussen de Nederlandse verzorgingsstaat en die in een ander westers land. (vwo) </i>
: &#x25a2; Ik kan aangeven welke gevolgen de vorming van de Europese Unie heeft voor de sociale rechten van de Europese burger.
 
== Pluriforme samenleving ==
 
Geschiedenis van de pluriforme samenleving
: <b>&#x25a2; Ik kan kan uitleggen onder invloed van welke factoren de huidige pluriforme samenleving in Nederland is ontstaan en welke actoren erbij betrokken zijn. </b>
 
Grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving
: &#x25a2; Ik kan voorbeelden van grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving, herleiden tot artikelen in de Grondwet.
: <b>&#x25a2; Ik kan de waarden noemen die ten grondslag liggen aan de grondrechten. </b>
: &#x25a2; Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen morele verplichtingen en plichten.
: <b>&#x25a2; Ik kan kenmerken van een pluriforme samenleving beschrijven.</b>
 
De praktijk van de pluriforme samenleving
: &#x25a2; Ik kan op basis van bronnen de verschillen in leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van (afstammelingen van) migranten enerzijds en de autochtone meerderheid van de bevolking anderzijds verklaren.
: <i>&#x25a2; Ik kan uitleggen welke verschijnselen verband houden met toenemende of afnemende sociale cohesie. (vwo)</i>
: &#x25a2; Ik kan het beleid van de politiek ten aanzien van etnische minderheden en vreemdelingen/asielzoekers terugvoeren op (inter)nationale documenten.
: <b>&#x25a2; Ik kan de standpunten van politieke partijen met betrekking tot vluchtelingen en migranten vergelijken en becommentariëren.</b>
: <i>&#x25a2; Ik kan verschillende visies weergeven met het oog op de mogelijkheid om waarden te formuleren als basis voor verklaringen waarin aan alle mensen bepaalde rechten worden toegekend. (vwo)</i>
 
Internationale vergelijking en internationale organisaties
: &#x25a2; Ik kan aangeven welke gevolgen de Europese integratie heeft voor de Nederlandse cultuur en identiteit.
: &#x25a2; Ik kan een vergelijking maken tussen de Nederlandse maatschappij en een ander West-Europees land naar posities en kansen van migranten. (vwo)
 
= Lesoverzicht =
 
Als je meer wilt weten over Wikibooks en hoe je teksten kunt opmaken, kijk dan op de hoofdpagina van Wikibooks of ga direct naar de instructies: https://nl.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Instructies.
 
= Leerdoelen =
 
== Informatievaardigheden ==
: &#x25a2; Ik kan voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en er gegevens uit selecteren.
: &#x25a2; Ik kan (verworven) informatie verwerken o.a. met behulp van ICT en daaruit beredeneerde conclusies trekken.
: &#x25a2; Ik kan een stelling, zowel mondeling als schriftelijk, nuanceren, verdedigen en bestrijden en daarbij gebruikmaken van argumentatievaardigheden.
 
== Benaderingswijzen ==
: &#x25a2; Ik kan concrete maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen analyseren en daarbij aannemelijk maken wat de relatie is tussen het vraag stuk/probleem en de rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.
: &#x25a2; Ik kan concrete maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen analyseren en daarbij beargumenteren of door het vraagstuk/probleem belangrijke waarden van de rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving in het geding zijn.
: &#x25a2; Ik kan concrete maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen analyseren en daarbij beschrijven wat de relatie is tussen het maatschappelijke vraagstuk/probleem en sociale ongelijkheid in de samenleving.
 
== Rechtsstaat ==
 
Vrijheidsrechten en plichten; het beginsel rechtsstaat
: <b>&#x25a2; Ik kan voorbeelden van vrijheidsrechten en plichten die inwoners van Nederland hebben, herleiden tot wetten en artikelen in de Grondwet.</b>
: <b>&#x25a2; Ik kan de waarden noemen die aan die grondbeginselen ten grondslag liggen.</b>
: <b>&#x25a2; Ik kan uitleggen wat de beginselen van de rechtsstaat zijn.</b>
 
De praktijk van de rechtsstaat
: &#x25a2; Ik kan aan de hand van voorbeelden de spanning weergeven tussen de beginselen van de rechtsstaat enerzijds en de praktijk zoals die door groepen burgers ervaren wordt anderzijds.
 
Internationale vergelijking en internationale organisaties
: &#x25a2; Ik kan de waarden en praktijk van de rechtsstaat in Nederland vergelijken met die van enkele andere westerse landen
: <i>&#x25a2; Ik kan voorbeelden geven van internationale invloed op het Nederlandse beleid en de Nederlandse regelgeving ten aanzien van de praktijk van de rechtsstaat. (vwo)</i>
 
== Parlementaire democratie ==
Politieke rechten; de structuur van de democratie
: &#x25a2; Ik kan voorbeelden van politieke rechten die inwoners van Nederland hebben, herleiden tot artikelen in de Grondwet.
: <b>&#x25a2; Ik kan de waarden noemen die aan democratie ten grondslag liggen. </b>
: &#x25a2; Ik kan de structuur van de representatieve democratie in Nederland uitleggen op gemeentelijk, provinciaal, landelijk niveau.
: <i>&#x25a2; Ik kan de structuur van de vertegenwoordiging op EU-niveau uitleggen. </i>
 
De praktijk van de parlementaire democratie
: <b>&#x25a2; Ik kan de fasen in het proces van politieke besluitvorming op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau beschrijven. </b>
: <i>&#x25a2; Ik kan het verschil beschrijven tussen een parlementair stelsel en een presidentieel stelsel; alsmede tussen een meerderheidsstelsel en een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. (vwo) </i>
: <i>&#x25a2; Ik kan aangeven welke factoren de politieke participatie van burgers beïnvloeden en waarom niet een ieder van zijn of haar politieke rechten gebruik maakt.(vwo) </i>
: <i>&#x25a2; Ik kan uitleggen dat er spanning bestaat tussen representatie en representativiteit. (vwo) </i>
: &#x25a2; Ik kan dilemma’s herkennen, die samenhangen met de uitgangspunten van de democratie en de hoofdlijnen van de politieke discussie hierover weergeven.
 
Internationale vergelijking en internationale organisaties
: <i>&#x25a2; Ik kan aangeven welke gevolgen de vorming van de Europese Unie heeft voor de politieke rechten van de Europese burger. </i>
 
== Verzorgingsstaat ==
 
Geschiedenis van de verzorgingsstaat
: <b>&#x25a2; Ik kan uitleggen onder invloed van welke factoren de verzorgingsstaat zich in Nederland heeft ontwikkeld na de tweede wereldoorlog en welke actoren erbij betrokken zijn.</b>
 
Sociale rechten en plichten; kenmerken van een verzorgingsstaat
: &#x25a2; Ik kan voorbeelden van sociale rechten en plichten die inwoners van Nederland hebben, herleiden tot wetten en artikelen in de Grondwet.
: <b>&#x25a2; Ik kan de waarden noemen die ten grondslag liggen aan de verzorgingsstaat.</b>
: <b>&#x25a2; Ik kan kenmerken van de Nederlandse verzorgingsstaat beschrijven.</b>
 
De praktijk van de verzorgingsstaat
: &#x25a2; Ik kan hoofdlijnen aangeven van politieke discussies over de praktijk van de verzorgingsstaat.
: <i>&#x25a2; Ik kan het proces beschrijven van een mogelijk terugtredende rol van de verzorgingsstaat en de wisselwerking die zich daarbij voordoet tussen politiek en samenleving. (vwo) </i>
: &#x25a2; Ik kan de relatie tussen de verzorgingsstaat en sociale ongelijkheid uitleggen.
 
Internationale vergelijking en internationale organisaties
: <i>&#x25a2; Ik kan een vergelijking maken tussen de Nederlandse verzorgingsstaat en die in een ander westers land. (vwo) </i>
: &#x25a2; Ik kan aangeven welke gevolgen de vorming van de Europese Unie heeft voor de sociale rechten van de Europese burger.
 
== Pluriforme samenleving ==
 
Geschiedenis van de pluriforme samenleving
: <b>&#x25a2; Ik kan kan uitleggen onder invloed van welke factoren de huidige pluriforme samenleving in Nederland is ontstaan en welke actoren erbij betrokken zijn. </b>
 
Grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving
: &#x25a2; Ik kan voorbeelden van grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving, herleiden tot artikelen in de Grondwet.
: <b>&#x25a2; Ik kan de waarden noemen die ten grondslag liggen aan de grondrechten. </b>
: &#x25a2; Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen morele verplichtingen en plichten.
: <b>&#x25a2; Ik kan kenmerken van een pluriforme samenleving beschrijven.</b>
 
De praktijk van de pluriforme samenleving
: &#x25a2; Ik kan op basis van bronnen de verschillen in leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van (afstammelingen van) migranten enerzijds en de autochtone meerderheid van de bevolking anderzijds verklaren.
: <i>&#x25a2; Ik kan uitleggen welke verschijnselen verband houden met toenemende of afnemende sociale cohesie. (vwo)</i>
: &#x25a2; Ik kan het beleid van de politiek ten aanzien van etnische minderheden en vreemdelingen/asielzoekers terugvoeren op (inter)nationale documenten.
: <b>&#x25a2; Ik kan de standpunten van politieke partijen met betrekking tot vluchtelingen en migranten vergelijken en becommentariëren.</b>
: <i>&#x25a2; Ik kan verschillende visies weergeven met het oog op de mogelijkheid om waarden te formuleren als basis voor verklaringen waarin aan alle mensen bepaalde rechten worden toegekend. (vwo)</i>
 
Internationale vergelijking en internationale organisaties
: &#x25a2; Ik kan aangeven welke gevolgen de Europese integratie heeft voor de Nederlandse cultuur en identiteit.
: &#x25a2; Ik kan een vergelijking maken tussen de Nederlandse maatschappij en een ander West-Europees land naar posities en kansen van migranten. (vwo)
 
<br />
5.901

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.