Entreprenasium/Strategie

Entreprenasiast

bewerken

Een entreprenasiast is een jong individu met een inherente drang tot ondernemen, vaak dromend van het runnen van een eigen bedrijf. Het entreprenasium biedt zo'n leerling een platform om deze ondernemersdromen na te streven binnen een schoolse setting, en creëert een inspirerende en faciliterende omgeving voor aanstormende ondernemers. Hier worden de ondernemende kwaliteiten zoals creativiteit, zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen, een positieve risicohouding en een open blik naar de buitenwereld aangesproken en verder ontwikkeld. Het unieke van het entreprenasium is dat het de leerlingen de kans geeft om ondernemend te leren gedurende hun hele middelbare schoolperiode, en zelfs daarna. Belangrijke elementen voor succes binnen het entreprenasium zijn ondernemendheid en sociale betrokkenheid, hoewel deze niet allesbepalend zijn. Het tonen van initiatief wordt vooral bevorderd in een netwerk of teamsetting, waarin verschillende persoonlijkheden samenwerken en elkaar aanvullen, stimulerend ondernemend gedrag.

Bij toelating tot het entreprenasium wordt er niet geselecteerd op profiel, maar wordt er aangemoedigd dat leerlingen hun eigen gedrag analyseren en op basis daarvan conclusies trekken. Dit zelfselectieproces start in de entree-fase en blijft een doorlopend aspect gedurende de gehele entreprenasium-loopbaan. De ondernemende leerling, oftewel de entreprenasiast, toont een gedrevenheid en energie die hem onderscheidt van anderen. Hij/zij is vaak enthousiast, creatief, veeleisend en soms opstandig, en is ongeduldig om te beginnen en ziet samenwerking als een noodzaak. Deze leerling toont lef, is gepassioneerd en doorzettingsvermogen, vooral wanneer geconfronteerd met tegenslag, hoewel ze zwaar teleurgesteld kunnen zijn als dingen niet gaan zoals gewenst.

Een entreprenasiast combineert de rollen van een topondernemer, kunstenaar, en filantroop en is daarnaast een goede leerder. Er is een grote nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid binnen het entreprenasium, waarbij leerlingen worden aangemoedigd om moreel verantwoorde initiatieven te ontplooien en brede groepen binnen de gemeenschap te betrekken. Het leerproces op het entreprenasium is gericht op ondernemend leren, waarbij leerlingen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerprogramma en de vormgeving van hun ondernemingen, wat zorgt voor een integratie van het reguliere leerprogramma met het entreprenasium programma.

Vanuit het perspectief van de Big Five persoonlijkheidskenmerken, heeft een ideale entreprenasiast een hoge mate van intellectuele autonomie (openheid) gecombineerd met vriendelijkheid (menslievendheid). Dit profiel floreert wanneer het eigenaarschap en vertrouwen krijgt en werkt aan een goed doel. Door het entreprenasium wordt een maatschappelijk ondernemende persoon ontwikkeld, evoluerend naar een ondernemende professional, en uiteindelijk naar een gediplomeerde sociale ondernemer. De ondernemingen of projecten die de leerling initieert, weerspiegelen hun eigen profiel.

Passie is een drijvende kracht voor een entreprenasiast, en het kunnen focussen op hun passie kan een enorme positieve impact hebben op hun prestatie en motivatie. Onderzoeken en begrijpen van hun eigen liefhebberijen of passies, en hoe deze passies zich vertalen naar hun profielen op sociale platforms zoals Facebook of Twitter, kan inzicht bieden in hun ondernemersprofiel.

Ten slotte, het erkennen en begrijpen van persoonlijke talenten is cruciaal voor een entreprenasiast. Talenten zoals passie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zijn kenmerkend voor ondernemers, maar het traditionele schoolsysteem kan soms beperkend zijn voor het uiten van deze talenten. Op het entreprenasium krijgen entreprenasiasten de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, niet alleen in een academische zin, maar ook in een ondernemende context. Ze krijgen de kans om hun vaardigheden te onderzoeken in het omgaan met geld, het presenteren van zichzelf, het motiveren van zichzelf en anderen, het omgaan met tegenslagen, en het flexibel zijn in hun aanpak. Door deze ervaringen en zelfonderzoek, worden entreprenasiasten beter voorbereid op het ondernemerschap, zowel binnen als buiten het entreprenasium.

Zelfsturing

bewerken

Op het entreprenasium bepaalt de entreprenasiast zelf hoe de leerdoelen uit het onderwijs worden behaald. Een entreprenasiast ontwerpt dus helemaal zelf zijn of haar leerroute, op maat, ook wel gepersonaliseerd leren genoemd. Dat doen ze in de praktijk door alles in projecten onder te brengen. Ondernemend leren betekent dus dat ze zelf manieren van leren bedenken die passen bij henzelf en hun bedrijf, en tegelijk effectief zijn om de gestelde leerdoelen te bereiken. Het zelf bedenken hoeft niet, ze mogen natuurlijk ook aansluiten bij wat er wordt aangeboden en dit verder uitbreiden. De entreprenasiast bepaalt en onderneemt actie!

Coöperatief

bewerken

Het is natuurlijk wel slim om samen met anderen te bedenken hoe je iets gaat leren. Vaak zal ook blijken dat de entreprenasiast zonder samen te werken in het leren - het zogenaamde coöperatief leren - sommige leerdoelen niet of heel moeilijk kan halen. Entrepreneurs zijn ook niet succesvol in hun eentje, daarom stimuleert het entreprenasium coöperatief leren, niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij docenten en scholen. Dit stimuleren betekent niet dwingen maar de entreprenasiasten overtuigen van het nu van samenwerken en te leren hoe ze anderen daartoe kunnen activeren.

Ontdekking

bewerken

Metacognitie is kennis over kennis, maar ook denken over denken. Natuurlijk is het van belang dat de entreprenasiast de ‘taal’ van het leren onder de knie krijgt. Het werkelijk ‘spreken’ van de taal van het leren vraagt dat de entreprenasiast dit als een ontdekkingstocht ziet, door zijn eigen denklandschap. De een gaat meteen op pad en vraagt pas als hij verdwaald is. Een ander bestudeert eerst het landschap, voordat hij een route uitstippelt. De entreprenasiast kiest zijn eigen pad om te leren te ontdekken. Zo'n individuele weg uitgaande van individuele mogelijkheden is wat de kernopdracht is van het onderwijs. Hoewel aan de weg geen eisen worden gesteld door het entreprenasium, geldt dat juist wel voor de eindbestemming en de snelheid waarmee die wordt bereikt. Vrijheid voor de actieve entreprenasiast.

Waarom?

bewerken

Inspiratie

bewerken

In LOL maken is de vakdocent de klant van de leerling, in plaats van de leerling de klant van de docent zoals in het reguliere onderwijs. De entreprenasiast en de vakdocent als supporter worden geïnspireerd door de LOL-projecten om te kijken of, wat een docent normaal voor de entreprenasiast doet, de entreprenasiast zelf net zo goed voor de docent kan doen. Voor de supporter is dat iets wat hij of zij al zo vaak heeft gedaan, maar voor de entreprenasiast misschien nieuw, leuk, uitdagend en lerend. Lastverlagend voor de supporter, kan lustverhogend zijn voor de entreprenasiast. De entreprenasiast leert daarmee meteen actief, wat weer heel effectieve manier van leren is.

Zoals je ziet vraagt slim leren niet anders dan wat een klant van een ondernemer die iets levert verwacht; de entreprenasiast is actief, bedenkt zaken, lost ze op, bepaalt hoe het gebeurt en zorgt dat er een goed eindproduct komt. Dat is mooi gezegd, maar niet zo makkelijk gedaan. Als de entreprenasiast dat al helemaal zelf kon, kun je je afvragen waarom er nog een school is - misschien vraag je dat je zelfs sowieso af - Het entreprenasium probeert de entreprenasiast daarom zoveel mogelijk vrij te laten, maar staat voor de entreprenasiast klaar nadat hij alles uit de eigen kast hebt gehaald. Jasper Kamer, een entreprenasiast, zegt het mooi met de woorden; “Vertrouw me dat ik het kan, blijf trouw aan me als niet lukt”. De begeleiders weten dit en proberen de entreprenasiast daarom nooit teveel te helpen, zodat de entreprenasiast het roer blijft houden en moet uitvogelen hoe de vork in de steel steekt. Dat zal vaak spannend of verwarrend voelen. De lol van de uitdaging zal echter voor een ondernemende leerling veel zwaarder wegen.

Uitleggen

bewerken

Iets wat ook heel effectief voor het leren is, is uitleggen. Ondernemend leren vraagt van de entreprenasiast steeds weer dat hij uitlegt, aan de klant en andere stakeholders, hoe hij iets doet, wat dat oplevert, waarom dat zo is, wanneer hij waar bezig is, met wie hij samenwerkt enzovoort. Hoewel dat soms anders kan voelen, is het voor de entreprenasiast heel verstandig om dit steeds weer te doen voor zijn project, voor zijn persoonlijke ontwikkeling en voor zijn leren. Sterker nog, het advies aan de entreprenasiast is om in zijn project zoveel mogelijk kansen te grijpen om uit te leggen. Dat vraagt veel bewustwording, maar ook het bestuderen van alles wat daar over bekend is.

Productief

bewerken

Ondernemende leerlingen hebben een paar kenmerken met elkaar gemeen. Ze bedenken graag zélf iets en bepalen graag zélf hoe ze dat gaan uitvoeren. En ze mogen graag iets nieuws produceren. Als de entreprenasiast dat ook in het leren graag doet (en waarom niet - hij doet het al graag voor zijn bedrijf!), dan heeft ie een zogenaamde ‘productieve leerstijl’. Als dat niet voor entreprenasiast het geval is, dan kan men zich afvragen (in overleg met de begeleiders/intrapreneurs) of het ondernemend leren niet te lastig voor de entreprenasiast wordt. Of dat de entreprenasiast misschien kan leren om meer productief te leren.

Autonomie

bewerken

De entreprenasiast is dus graag zelf de baas. Hij neemt graag zelf de beslissingen over zijn leren. Dit zogenaamde ‘autonoom leren’ vraagt van de begeleiders en de school dat ze die vrijheid geven, maar ook dat ze de entreprenasiast niet aan zijn lot overlaten. Dat betekent dus dat de entreprenasiast het initiatief gaat nemen om hen in te schakelen als hij of zij ze nodig hebt. En als ze toch ongevraagd ingrijpen, dan zie we dat maar als een uiting van zorg omdat ze denken dat de entreprenasiast iets over het hoofd ziet. Het entreprenasium vraagt wel van hen dat ze de entreprenasiast fouten durven laten maken, daar leren ze het meeste van. De entreprenasiast mag wel van hen verwachten dat ze hem dan weer op de been helpen, zodat ie op eigen kracht weer verder kan.

Leerplan

bewerken

De entreprenasiast maakt één geheel van een eigen persoonlijke plan voor zijn leren en zijn bedrijfsplan. Hoe doe ie dat? Een entrepreneur houdt niet van een vast stramien en strakke regels. Hij of zij wil het zelf bedenken. Dus maak de entreprenasiast plan niet alleen persoonlijk als het gaat om de inhoud, maar ook qua vorm. Een plan op papier is goed, maar een website of een filmpje is dat ook. Als het voor de entreprenasiast maar werkt en voor diegene met wie ie zaken wilt doen. Of dit nu een klant is of een docent. Om een slimme vorm voor het plan te vinden kan de entreprenasiast verder kijken dan wat in het onderwijs vaak als de enige manier wordt gezien: het kunnen redeneren door te schrijven. Hij kijkt ook naar manieren om je verbaal, muzikaal, lichamelijk, interpersoonlijk, visueel, intrapersonaal en natuurgericht uit te drukken. Deze manieren kunnen misschien veel beter bij de entreprenasiast passen. De entreprenasiast kan dus ook vormen bedenken die via beeldende opdrachten, door met elkaar te praten, door dingen te maken of met ritme en muziek de plannen duidelijk maken.

Klimaat

bewerken

Het entreprenasium manifesteert zich als een broedplaats voor jonge entrepreneurs die, gedreven door compassie voor mens en planeet, hun creatieve ideeën tot uiting brengen. Hier is winst niet het einddoel, maar een middel om gepassioneerde ambities te realiseren. Door innovatieve projecten of ondernemingen in nog onontgonnen markten te druppelen, weten deze jonge entrepreneurs maatschappelijke beroering te creëren.

De cultuur binnen het entreprenasium is significant anders dan het reguliere onderwijs. Waar het traditionele systeem vaak een cultuur van angst en focus op tekortkomingen kent, daar ademt het entreprenasium een atmosfeer van het erkennen en benutten van individuele talenten. Het doorbreken van een rigide onderwijssysteem vereist niet alleen het durven dromen en doen, maar ook het tonen van doorzettingsvermogen en het delen van kennis en ervaringen in plaats van elkaar te verdelen.

Het klimaat op het entreprenasium is ingericht om directe toepassing van verworven kennis, vaardigheden en attitudes in ondernemerschap te bevorderen. Dit klimaat, mede vormgegeven door de leerlingen samen met docenten, wordt sterk beïnvloed door factoren zoals persoonlijkheid, motivatie, intelligentie van de lerende, onderwijsontwerp en de fysieke omgeving. Door de leerlingen vanuit hun uniciteit te betrekken bij het vormgeven van het onderwijs en de omgeving, wordt de intrinsieke motivatie om te leren versterkt.

Op het entreprenasium ervaren leerlingen een sterk gevoel van autonomie en zelfsturing in hun leerproces. Men leert en onderneemt in coöperatieve verbanden, waarbij het elkaar helpen en van elkaar leren als waardevol wordt beschouwd. “Leren en ondernemen vraagt lef. Samen sta je sterker en durf je meer avonturen aan te gaan,” aldus een entreprenasiast.

De nadruk op samenwerking, gekenmerkt door het versterken van coöperatief gepersonaliseerd leren en aandacht voor diverse samenwerkingsaspecten, vormt de kern van een goed klimaat voor ondernemend leren. De uitdagingen om een dergelijk klimaat te creëren, zijn gericht op het vergroten van de coöperatie en interactie tussen de betrokkenen.

De innovatieve inslag op het entreprenasium komt tot uiting in het streven naar het creëren van nieuwe markten in plaats van het beconcurreren van bestaande marktaandelen. De focus ligt op waardecreatie, waarbij men leert competitieve, machtszoekende en bezitterige strategieën te herkennen en reguleren. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een strategie gedreven door compassie en innovatief gedrag.

De ruimtelijke inrichting van het entreprenasium reflecteert de ondernemende geest van de instelling. Het zelf inrichten van ruimtes helpt de entreprenasiasten rekening te houden met verschillende leerstijlen en elkaar beter te leren kennen. Het entreprenasium functioneert niet als een traditioneel klaslokaal, maar als een ontmoetingsplaats waar leerlingen, ondernemers en begeleiders elkaar op eigen initiatief kunnen treffen, en waar de inrichting stimuleert tot sociale interactie, creativiteit en productiviteit.

De gedragscode op het entreprenasium, ontwikkeld en bewaakt door de leerlingen zelf, benadrukt de wens voor een respectvolle omgang met elkaar. Het stimuleert leerlingen om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag, en kiest role models op basis van integriteit om een gedragscode-commissie te vormen.

Tot slot, de concepten die geïntegreerd kunnen worden in het klimaat van het entreprenasium, variëren van coöperatief leren, feedback, respect, empathie tot aan open communicatie, en cultuurbewustzijn. Deze concepten bieden een rijke bodem voor de entreprenasiasten om hun ondernemende vaardigheden te ontwikkelen en te tonen, en dragen bij aan een klimaat waarin ondernemend leren floreert.

Ondernemend

bewerken

Het entreprenasium vormt een unieke onderwijsomgeving, gericht op het aanwakkeren en begeleiden van de ondernemende geest van leerlingen. Hier, door een samenspel van speelse en persoonlijke onderwijsmethoden, worden leerlingen aangemoedigd om hun innerlijke ondernemerschap te ontdekken en te cultiveren. Centraal staat het idee van "Leren door waardecreatie", een moderne kijk op ondernemend leren. Dit is niet alleen gericht op het leren ondernemen, maar omvat vooral het tonen van ondernemend gedrag, het creëren van innovatieve ondernemingen en het toevoegen van waarde, zowel binnen nieuwe als bestaande organisaties.

De focus ligt op het maken van een ondernemende leerling onafhankelijk in hun leren, ongeacht de kwaliteit van het onderwijs dat ze ontvangen. Het gaat om het vormen van 'studaxen' die zorgen voor effectief onderwijs voor zichzelf. Dit persoonlijke en ondernemende leren stelt een leerling in staat om rekening te houden met zijn of haar behoeften, leerstijl, talenten, en de leer- en leefomgeving. Het entreprenasium creëert een milieu waarin leerlingen worden gestimuleerd om op een ondernemende manier te leren, en waarin de initiatieven voor het leren vooral van de leerlingen zelf komen.

Betrokkenen bij het entreprenasium delen een liefde voor het ondernemende kind. Ze bouwen actief aan een school die deze jonge ondernemers helpt om niet alleen naast de school een eigen onderneming op te bouwen, maar ook om ondernemend gedrag op school te vertonen. Dit wordt verder aangemoedigd door het aanbieden van ondernemend onderwijs, waarin leerlingen ondernemend leergedrag gaan vertonen.

Ondernemend leren op het entreprenasium houdt in dat leerlingen nieuwe kennis, inzichten of vaardigheden opdoen door het opzetten en uitvoeren van een eigen project of bedrijf. Het is een benadering die ondernemerschap en de bijbehorende competenties bevordert, binnen een ondernemende leeromgeving. Alle initiatieven van het entreprenasium zijn duurzaam en gericht op de lange termijn, waarbij leerlingen worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven op zich te nemen.

De kern van ondernemend leren is de combinatie van persoonlijkheid, onderwijs en onderneming. Leerlingen nemen het initiatief voor projecten, en zijn niet afhankelijk van de docent. Bij het vormgeven van deze projecten wordt de LOL-methode (Leren Ondernemend te Leren) gebruikt, die fungeert als een fundamenteel uitgangspunt van het entreprenasium.

Er wordt een leeromgeving gecreëerd waarin de persoonlijke eigenschappen van de leerlingen optimaal tot hun recht komen. De leerlingen hebben een hoog bewustzijn van hun eigen ontwikkeling en ervaren een goede relatie met de docenten. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er wordt uitgegaan van de ondernemende houding van de lerende.

In de ideale situatie komt een leerling een probleem tegen in zijn bedrijf/project of in zijn leren, en wordt uitgenodigd om dit probleem samen met anderen te onderzoeken. Leerstrategieën worden ontwikkeld om oplossingen te vinden. Docenten en begeleiders zijn getraind om de leerprocessen van een afstandje te bekijken en te beschrijven. Ze kijken ook bewust naar hun eigen leerproces, en delen hun exploraties, niet de antwoorden, met de leerlingen. Goed onderwijs op het entreprenasium betekent het bereiken van gestelde leerdoelen op een effectieve en efficiënte manier. Onderwijsfuncties zoals het formuleren van leerdoelstellingen, het motiveren van alle betrokkenen, en het bieden van voldoende gelegenheid en faciliteiten om te oefenen, worden geïmplementeerd om een ondersteunende leeromgeving te creëren. Entreprenasiasten worden ondersteund in het reguleren van hun eigen leren, met hulp en feedback van begeleiders en medeleerlingen, waardoor ze uiteindelijk zelfstandig hun eigen keuzes kunnen maken in hun leerproces.

Zelfbewust

bewerken

Op het entreprenasium wordt de nadruk gelegd op positieve psychologie, waarbij de focus ligt op het versterken van positieve eigenschappen en ervaringen zoals tevredenheid, zelfvertrouwen, prestatiemotivatie en zelfbewustzijn. Hier wordt excellentie niet gezien als uitblinken ten opzichte van anderen, maar als uitblinken ten opzichte van andere aspecten van de betreffende persoon. Het gaat vooral om het benutten en vergroten van de sterke punten van een individu in plaats van het verbeteren van de zwakke punten.

In deze leeromgeving worden leerlingen, oftewel entreprenasiasten, aangemoedigd om zelfbewust en assertief te zijn. Zelfbewust gedrag leidt tot respect, vertrouwen en waardering, wat belangrijke kenmerken zijn van een ondernemer. Het gaat erom dat anderen weten wat ze aan je hebben, wat een veilige en respectvolle omgeving creëert waarin iedereen zich vrij voelt om zich te uiten. Assertiviteit leidt tot tevredenheid over behaalde resultaten en helpt bij het bereiken van doelen. Het entreprenasium zorgt er ook voor dat leerlingen leren om voor hun ideeën en ontwerpen op te komen, wat vooral belangrijk is als het gaat om het ontwerpen en uitvoeren van hun eigen leerroutes.

Er wordt ook een gedragscode gehanteerd die belangrijke principes bevat zoals 'afspraak is afspraak', waarbij betrouwbaarheid en communicatie centraal staan, en 'de klant is koning', wat aangeeft hoe belangrijk het is om te reageren op de behoeften en vragen van anderen. Deze gedragscode helpt bij het in stand houden van een professionele en respectvolle leeromgeving.

Het entreprenasium is ook een plek van lerend organiseren, waarbij het traditionele positionele organiseren, waar besluitvorming vaak gescheiden is van denken en doen, wordt verlaten. In plaats daarvan wordt van iedereen verwacht dat ze handelen, reflecteren, denken, beslissen en weer handelen, waardoor een cyclus van continu leren en verbeteren ontstaat.

Het uiteindelijke doel is om een omgeving te creëren waarin leerlingen worden voorbereid om entrepreneurs te worden. Ze worden aangemoedigd om uniek en innovatief te zijn, met een focus op het toevoegen van waarde en het openen van nieuwe markten in plaats van te concurreren in verzadigde markten. Het programma van het entreprenasium benadrukt de ontwikkeling van persoonlijkheid, ondernemende houding en ondernemend gedrag. Door deze unieke aanpak worden leerlingen niet alleen voorbereid op academisch succes, maar ook op succes in het leven en in de wereld van het ondernemerschap.

Het starten van het entreprenasium vraagt van scholen om zich maatschappelijk, ondernemend en onderwijzend te gedragen. Er is een gedragscode opgesteld als leidraad voor het gewenste gedrag om zo de kwaliteit en het imago van het entreprenasium te waarborgen. Het entreprenasium streeft ernaar om een gastvrije en open gemeenschap te zijn, en elke deelnemer wordt verwacht als ambassadeur voor het entreprenasium op te treden, zowel binnen als buiten de schoolgemeenschap.

Maatschappelijk

bewerken

Het entreprenasium is een leeromgeving die diepgeworteld is in maatschappelijke waarden, en dit manifesteert zich op meerdere vlakken. Het beginpunt is de overtuiging dat ondernemers die streven naar een betere wereld de voorkeur verdienen boven degenen die alleen op winst uit zijn. In deze omgeving wordt winst niet gezien als het voornaamste doel, maar wel het creëren van een betere samenleving door het zien en grijpen van kansen. Dit ethos is gestoeld op het idee van het vervullen van bredere behoeften en het bevorderen van een samenleving waarin gelijkheid, respect en gedeeld optimisme heersen.

Psychologisch gezien, streeft het entreprenasium naar een samenleving waarin de welvaartsverschillen niet overdreven groot zijn, en waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Dit streven wordt onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat een dergelijke samenleving leidt tot minder psychologische problemen. In het onderwijs wordt dit streven vertaald naar het verlenen van meer autonomie en vertrouwen aan jonge mensen, en het ondersteunen van hun ontwikkeling tot volwassen identiteiten. Hierin speelt het idee dat zowel leerlingen als docenten betrokken zijn bij betekenisvolle sociale coalities vanuit een gedeelde passie en gedeelde verantwoordelijkheid.

Pedagogisch gezien, heeft het entreprenasium het doel om ondernemende individuen een plaats te bieden waar ze zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Dit is niet alleen een kwestie van persoonlijke ontwikkeling, maar het draagt ook bij aan een grotere maatschappelijke bijdrage. Het onderwijsprogramma omvat maatschappelijke leerdoelen die zijn afgeleid van goede doelen, en elke leerdoel heeft een maatschappelijk belang. Dit onderstreept het streven naar het toevoegen van maatschappelijke waarde en het bouwen aan een betere wereld.

De maatschappelijke oriëntatie van het entreprenasium strekt zich uit tot het onderwijs en het beleid van de school. In het onderwijs wordt de nadruk gelegd op sociaal ondernemerschap, waarbij het bedenken en opzetten van sociaal-economische activiteiten en structuren die sociale opbrengsten genereren centraal staat. Ook het beleid van de school is maatschappelijk georiënteerd en vertaald naar maatschappelijk georiënteerd onderwijs en samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de school.

In de kern zijn social entrepreneurs of maatschappelijk ondernemers, die een sterke wens hebben om de samenleving te verbeteren, de change agents die de visie van het entreprenasium belichamen. Ze zijn gedreven door morele waarden en ethiek, en streven naar het creëren of behouden van sociale waarde. De empathie en ethiek die centraal staan in het entreprenasium, vormen de basis voor het ontwikkelen van een moreel besef en het vermogen om sociale vraagstukken aan te pakken.

Het entreprenasium belichaamt dus een benadering van onderwijs die diepgaand maatschappelijk is, en het manifesteert dit door een cultuur van empathie, ethiek, en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, met als uiteindelijke doel het opleiden van verantwoordelijke en maatschappelijk betrokken individuen.

Het uitrollen van een entreprenasium is een gedetailleerd proces waarbij de formatie en de ontwikkeling van een bevlogen team centraal staan. Dit team, geleid door een change agent, vormt de spil in het creëren van een stimulerende en ondernemende leeromgeving. De kern van dit team bestaat uit intrapreneurs, maar het wordt verder versterkt met de betrokkenheid van supporters, business coaches en examinatoren.

De eerste taak van de schoolleiding is het vormen van een 'winning' team dat niet alleen de verantwoordelijkheid neemt voor de initiële plannen maar ook voor de uitvoering ervan in de daaropvolgende fase. Het team wordt ondersteund in het uitwerken van hun plannen, en de schoolleiding speelt een cruciale rol in het faciliteren van hun successen. Dit team is veelzijdig met leden die zich focussen op persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en onderwijsprofessionals, en leden die zich inzetten voor onderwijsontwikkeling. Het team zal zelf de rollen binnen het team toekennen, en hoewel sommige rollen kunnen worden samengevoegd in één persoon, wordt dit niet aanbevolen, gezien de expertise die elke rol vereist.

Vervolgens gaat het team aan de slag met het bepalen van de prestaties die nodig zijn om een eigen entreprenasium te realiseren. Hierbij wordt duidelijk wie welke prestaties zal realiseren en hoe deze achteraf zullen worden beoordeeld. Het team zal ook zelf aangeven welke specifieke scholingsvragen er leven en hoe men deze wil aanpakken.

Het concept van LOL (Leren Ondernemend te Leren) is een methodiek die het team stapsgewijs zal adopteren, waarbij het doel is om de liefhebberijen van leerlingen te verbinden aan de leerdoelen via een ondernemende aanpak. Dit helpt de leerlingen om initiatief te nemen, zelfs in reguliere vakken, en stimuleert hen om hun eigen leerroutes naar de reguliere vakleerdoelen te ontwerpen.

Deskundigheid is cruciaal om het personeel en de docenten die betrokken zijn bij het entreprenasium, te trainen en te coachen. Dit wordt verder ondersteund door het ProEntrePrenasium-team, dat zich zal inzetten voor het verder verspreiden van de nodige deskundigheid binnen de school. Het doel is om een docentencorps te hebben waarvan tenminste 10% geschoold en gecertificeerd is als ondernemend docent, waardoor het entreprenasium volledig kan worden geïntegreerd in de school.

Het PEP-team neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het plannen en uitvoeren van de nodige stappen om voldoende deskundigheid te bereiken. Dit omvat het samenstellen van een talentvol team, het formuleren van de doelen voor het entreprenasium, het ontwerpen van het ondernemend onderwijs, en het regelen van de benodigde trainingen voor hun eigen functioneren.

Intrapreneurs spelen een sleutelrol in dit proces. Zij zorgen ervoor dat de ondernemende leerling soepel zijn eigen weg kan volgen, met de passie van de leerling als brandstof voor het maken van LOL. Dit alles draagt bij aan het creëren van een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd om ondernemend gedrag te vertonen en hun eigen leerervaringen te ontwerpen, wat uiteindelijk leidt tot een rijke en betekenisvolle leeromgeving op het entreprenasium.

Voordracht

bewerken

Het realiseren van een entreprenasium op een school is een significante uitdaging die een PEP-teamlid met beide handen aangrijpt. Mensen geschikt voor deze taak genieten van dergelijke uitdagingen; ze benaderen deze door de lat hoog te leggen, uitgerust met een olifantenhuid en een muizengeheugen. Ze zijn niet gevoelig voor autoriteit en durven met uitdagende voorstellen te komen die niet bij voorbaat worden toegekend. Voor vakdocenten blijkt het formuleren van leerdoelen voor hun vak vaak een lastige opgave. Als de schoolleiding van mening is dat deze vaardigheid een aanwinst voor de school is, kan zij het entreprenasium-team inzetten om docenten hierin te trainen. Elk teamlid dient namelijk een behoorlijke vaardigheid in deze materie te ontwikkelen, om te zorgen dat de projecten daadwerkelijk leiden naar een gewenste vervanging van lesstof. Minimaal één teamlid zal hier zelf excellent in dienen te worden.

De change agent zal vaststellen of de aanwezige talenten en passies in het team en andere factoren voldoende zijn om met elkaar te gaan bouwen en zal ontwerpen hoe het team dat het beste kan doen. De projectleider zal verifiëren of het team niet wordt gevraagd Don Quichote's te zijn door na te gaan of er voldoende capabele supporters buiten het team zijn. Bij de selectie kan men zichzelf de volgende vragen stellen: Wat is de verandercapaciteit van de school? Is men het veranderen moe, welke weerstanden leven er, hoe ziet het management de veranderingen? Heeft het teamlid zin om te groeien? Men moet daartoe immers het vertrouwde kunnen loslaten als begin van de eigen ontwikkeling. Leren is het aangaan van een verandertraject, kan men dit ook als rolmodel zelf?

Kan het teamlid bij zichzelf en de school een cultuuromslag bewerkstelligen? Een cultuuromslag niet alleen wat betreft het eigen winkeltje maar het hele winkelcentrum. Durft en kan men een winning team zijn waar anderen bij willen horen omdat ze daardoor gemak, genot en gewin ervaren? Kan men zichzelf meer zien als facilitator in plaats van dirigent? Kan men bijvoorbeeld toetsing gaan zien als het leveren van een bewijs een doel te hebben gehaald, in plaats van een middel om te controleren en te beheersen? Kan men kansen voorop zetten en knelpunten als te overwinnen drempels zien? Tijd mag geen issue zijn want passie is nooit belastend. Zakelijker worden, harde rendementen afspreken en met vertrouwen en wilskracht er naar toe willen. Moeilijkheden zijn er om overwonnen te worden; de weg mag een omweg maken, maar de eindbestemming wordt niet veranderd.

Flexibel omgaan met steeds veranderende deadlines, prioriteiten, mijlpalen, begrotingen en leerdoelen is een vereiste. Het onderwijs zo ontwerpen dat het meer opbrengt, kwaliteit verhogend is en innovatie bevordert, is een ander cruciaal aspect. Het team moet zelfverzekerd, zelfbewust prestaties leveren en zo vertrouwen oogsten van anderen. Een gevecht voor eigen voorzieningen zoals een ontmoetingsplaats, een relax- en socializeplek is belangrijk. Dit vechten is niet tegen de school maar regelt men onderling. Hoe onafhankelijker van de school des te meer men zich profileert. Het teamlid moet de huid van een olifant en het geheugen van een muis hebben. De intrapreneur zal effectief en constructief moeten kunnen omgaan met tegenslagen en tegenwerking. Hij zal negatieve invloeden met positiviteit bestrijden. Hij is altijd bereid alsnog tegenstanders van voorheen als medestanders te omarmen. Is het teamlid zo op prestaties gericht en ondeugend genoeg om bestaande procedures los te laten en dat ook van anderen accepteren? Soms zal een ondernemer een gegeven paard eerst in de bek kijken, maar alleen een bureaucraat weigert een paard omdat hij op de verkeerde wijze is aangeboden.

Professionalisering

bewerken

Het koppelen van persoonlijke en professionele ontwikkeling is aantrekkelijk voor docenten, zeker in het kader van ondernemend onderwijs. Het helpt als docenten zelf een ondernemende houding hebben, hoewel dit niet strikt noodzakelijk is voor alle docenten. De kern ligt bij docenten die ondernemerschap waarderen en uitstralen, omdat zij als rolmodellen kunnen fungeren voor leerlingen. Docenten van reguliere vakken moeten minimaal openstaan voor ondernemende leerlingen en bereid zijn hun didactische aanpak hierop aan te passen.

Docenten met ondernemende kenmerken kunnen rolmodellen zijn. Een degelijke test op ondernemende kenmerken voor elke docent kan een goede start zijn om te zorgen dat mensen niet worden gevraagd dingen te doen die niet bij hun natuur passen. Een stage in ondernemend onderwijs, onder begeleiding van een onderwijssupervisor, kan een goede aanpak zijn, vooral in het voortgezet en hoger onderwijs.

Er is sprake van het ontstaan van een lerarenregister om de kwaliteit van docenten vast te leggen en hun professionele ontwikkeling te volgen. Er is ook behoefte aan verdiepende registers voor specifieke professionalisering zoals die in ondernemend onderwijs. Een "Lerarenregister Ondernemend Onderwijs" zou een aanvulling zijn en zou de verschillende stadia van ontwikkeling van de ondernemende docent moeten opnemen.

Vakdocenten zouden training op de werkplek moeten krijgen, vooral in het ontwerpen van hun lessen om aan de eisen van ondernemend onderwijs te voldoen. Intrapreneurs, experts in coaching, moeten zich verdiepen in ondernemerschap en een ondersteunende rol spelen voor zowel docenten als leerlingen. De schoolleiding moet een “winning” team vormen om plannen te maken voor de voorbereiding en uitvoering van ondernemend onderwijs.

Ruimte voor ontwikkeling is essentieel, met de school die de nodige faciliteiten biedt voor intrapreneurs om samen te werken en te leren. De snelheid van professionalisering van docenten zal bepalen wanneer de investeringen zich terugverdienen.

Ondernemende docenten moeten hun onderwijsactiviteiten zo ontwerpen dat deze aansluiten bij hun natuurlijke vaardigheden en voorkeuren. Dit waarderend perspectief helpt docenten om te voldoen aan de eisen van ondernemend onderwijs zonder hun eigen vaardigheden en wensen drastisch te veranderen.

De vereisten voor deelname aan een PEP-team omvatten het herkennen en benutten van kansen, initiatief nemen, opkomen voor zichzelf, collega's en leerlingen, en het tonen van creativiteit in samenwerking met ondernemers en andere partners voor het bevorderen van maatschappelijk ondernemend onderwijs.

De strategie voor professionalisering moet zich richten op zelfsturing en zelfontdekking, waarbij trainingen op het juiste moment worden aangeboden, afgestemd op de persoonlijke (leer)doelen van de docenten. Training vooraf lijkt weinig effectief; ervaring in de praktijk en ondersteuning bij het bewust worden van eigen doelen en talenten lijkt meer behulpzaam. Verschillende prikkels zijn bedoeld om denkkaders te verbreden en helpen bij het reflecteren op onderwijspraktijken en de ontwikkeling van een ondernemende houding.

In het licht van deze overwegingen lijkt het essentieel om een ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren voor zowel docenten als leerlingen om de ondernemende houding en vaardigheden die nodig zijn voor het succes van ondernemend onderwijs te ontwikkelen en te versterken.

Scholing

bewerken

Het entreprenasium is een onderwijsconcept gericht op ondernemerschap waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal staat. De missie is om gedurende de schoolloopbaan begeleiding te bieden die gericht is op het stimuleren van ondernemend gedrag voor eigen meerwaarde en die van de omgeving. Het streven is om op regionale schaal entreprenasia op te richten op bestaande scholen door middel van projectmatige ontwikkeling. Hierbij krijgen enthousiaste en kundige teams vanuit de school de benodigde autonomie, bekrachtiging en budgetten om het entreprenasium vorm te geven, wat een positieve invloed heeft op de prestatiegerichtheid van de betrokken docenten. Het PEP-team is verantwoordelijk voor de promotie en productie van het entreprenasium binnen de school. Het proces van het vormen van dit team wordt de PEP-fase genoemd.

Centraal in de organisatie van een entreprenasium staat het PEP-team, bestaande uit deskundige en enthousiaste leden die in staat zijn verandering te realiseren binnen de onderwijsorganisatie. Het functioneren van dit team is essentieel voor het succes van het entreprenasium en het is aan de schoolleiding om het functioneren van dit team te optimaliseren door ruimte en steun te bieden voor het ontplooien van initiatieven. Het creëren van een open en uitnodigende ruimte waar men elkaar kan ontmoeten is een basisvoorwaarde voor het realiseren van dit doel.

Het scholingsconcept van het entreprenasium is ontwikkeld op basis van onderzoek naar best practices en omvat aspecten zoals kwaliteitsborging, tijdsinvestering, het implementeren van best practices en organisatorische overwegingen. Het is ontworpen om scholen en docenten te ondersteunen bij het beheren van hun tijd en inspanningen, en om frustraties te minimaliseren wanneer de extra inspanningen niet het gewenste resultaat opleveren. Het scholingsconcept bevat ook strategieën om effectief en efficiënt te werken door eerst een solide best practice te implementeren en deze vervolgens aan te passen.

De scholing is opgedeeld in vijf fasen die de aandacht geleidelijk verschuiven van houding naar ontwikkeling naar diplomering. De change agent is belast met het ontwerpen van de scholing voor haar teamleden, inclusief coördinatie, training, implementatie op de school, advies op afstand, en aanvullende ondersteuning in de vorm van masterclasses, modules, EHBO, onderwijsmiddelen en certificering per fase.

Binnen het entreprenasium zijn er twee soorten docenten: supporters en intrapreneurs. De intrapreneurs zijn direct betrokken bij de entreprenasiasten en vormen het PEP-team. Van hen wordt verwacht dat zij een ondernemende houding ontwikkelen die leerlingen stimuleert om beter te leren en te ondernemen. Het PEP-team is belast met het opstellen van een onderwijsontwerp voor het entreprenasium en het ontwikkelen van nieuwe modules voor eigen lessen.

De change agent speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van een entreprenasium. Van de change agent wordt verwacht dat zij het PEP-team direct en betrokken ondersteunen, zowel bij het formuleren van Persoonlijke Prestatieplannen (PPP) als bij het realiseren van de doelstellingen. Zij is ook verantwoordelijk voor het actief motiveren van schoolleiding, vaksecties en teamleiders om te participeren en de onderliggende visie van het entreprenasium uit te dragen.

Praktijk

bewerken

Het entreprenasium presenteert een innovatieve benadering van leren door een transitie te maken van positioneel organiseren naar lerend organiseren. Dit wordt geïmplementeerd door direct lerend organiseren toe te passen, waardoor er ruimte is voor het leerproces met vallen en opstaan. De verschillen tussen het entreprenasium en de traditionele schoolomgeving bieden unieke kansen om in de praktijk te leren van zowel interne als externe verschillen, en om te schakelen tussen handelen en reflecteren, wat essentieel is voor het bevorderen van lerend organiseren.

Het entreprenasium ziet de school als een lerende organisatie, wat in tegenstelling is tot de huidige schoolorganisaties die zich meestal niet als zodanig profileren. In de strategie van de school wordt beschreven hoe het entreprenasium functioneert en hoe het zich verhoudt tot lerend organiseren. Dit concept streeft naar het ontwikkelen van een omgeving waarin zowel leerlingen als docenten kunnen leren en groeien door te doen.

De profilering van het entreprenasium richt zich op het creëren van maatschappelijk ondernemende entrepreneurs, die niet alleen streven naar persoonlijke winst, maar ook bijdragen aan een betere wereld. De leerdoelen op het entreprenasium zijn dan ook niet alleen cognitief of motorisch, maar ook sociaal en affectief, waarbij onderwerpen als inclusie, ethiek en burgerschap worden geïntegreerd. Dit zijn doelen die je in de praktische werkelijkheid traint.

Het hoofddoel van het ontwikkelen van een entreprenasium is om een educatieve omgeving te creëren die ondernemende leerlingen ondersteunt in hun dagelijkse praktijk. Een van de kernaspecten van het entreprenasium-programma is het stimuleren van ondernemend gedrag bij leerlingen, wat essentieel is voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit ondernemend gedrag wordt ook van docenten verwacht, waarbij de focus ligt op het creëren van een onderwijsontwerp waarin de leerling ondernemend kan opereren. Een ondernemend iemand doet gewoon wat hem op dit moment zijn passie heeft.

Uitdagend

bewerken

Challenges zijn zorgvuldig ontworpen leermogelijkheden die bedoeld zijn om de leerlingen uit te dagen en te motiveren. Ze zijn breed en flexibel, ontworpen om creatief denken en probleemoplossende vaardigheden te stimuleren. Er is niet één juiste oplossing, maar een scala aan mogelijke oplossingen, en het is aan de entreprenasiast om zijn of haar weg te vinden door onderzoek, experimenteren, en leren van zowel successen als mislukkingen.

De zwaarte van een challenge is een essentieel aspect van het ontwerp. Het doel is niet om gemakkelijke overwinningen te behalen, maar om de entreprenasiast uit te dagen om zijn of haar grenzen te verleggen. Elk individu heeft een ander startpunt, en de challenges zijn ontworpen om een beroep te doen op de unieke talenten en vaardigheden van elke leerling, terwijl ze ook gebieden van groei identificeren.

De criteria voor challenges zijn duidelijk en gericht. Ze moeten effectief zijn, met voldoende omvang om significant leren te bevorderen. Ze moeten ook relevant zijn en aansluiten bij de bredere doelen van sociaal ondernemerschap en ondernemend leren.

Op het entreprenasium is elke deelnemer, of het nu een leerling, docent of schoolleider is, betrokken bij zijn of haar eigen set van challenges. Deze persoonlijke betrokkenheid is cruciaal voor het ervaren van de challenges als zinvol en eigendom.

Elke module binnen het entreprenasium wordt gezien als een onderdeel van een groter project, waardoor de entreprenasiast het geleerde direct kan koppelen aan real-world scenario's en contexten. Dit projectmatige aspect van het curriculum bevordert een diepere betrokkenheid en begrip, en moedigt leerlingen aan om hun leren in eigen handen te nemen.

Het samen aangaan van challenges is een andere belangrijke dimensie van het entreprenasium. Door samen te werken aan groepschallenges, zoals het organiseren van een ondernemende reis, leren entreprenasiasten de waarde van samenwerking, coaching, en het delen van expertise. Het is ook een kans voor hen om hun passies te ontdekken en te verkennen, en om de kracht van collectieve inspanning te ervaren.

Op het entreprenasium wordt begrepen dat een hogere lat ook betekent dat er meer kansen zijn om te falen. Maar in deze onderwijsomgeving wordt falen gezien als een kans om te leren en te groeien, niet als een einde. Zowel leerlingen als schoolleiders worden aangemoedigd om deze uitdagingen aan te gaan met een geest van veerkracht en doorzettingsvermogen.

De focus op doelgerichtheid is evenwichtig, erkennend dat het bereiken van doelen een belangrijke drijfveer is, maar dat het waarderen en leren van het proces net zo cruciaal is. Het is een verstandige balans tussen het streven naar uitmuntendheid en het koesteren van een liefde voor leren en groeien, die ten grondslag ligt aan de rijke, ondernemende leerervaring op het entreprenasium.

Modulair

bewerken

Modulair leren vormt de ruggengraat van het onderwijsprogramma op het entreprenasium. Dit houdt in dat het onderwijs is opgedeeld in afzonderlijke modules die in een zelfgekozen volgorde kunnen worden gevolgd. Door deze aanpak kunnen leerlingen hun leerroute soepeler en naar eigen voorkeur ontwerpen, wat bijzonder geschikt is voor de ondernemende geest van de leerlingen. Deze modulaire aanpak sluit ook goed aan bij de structuur van het vervolgonderwijs, waardoor de overgang voor de entreprenasiasten soepeler verloopt. De leerlingen, oftewel entreprenasiasten, hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de leerdoelen van een module willen bereiken. Ze brengen alles in de praktijk door het in projecten onder te brengen. Bij het modulair leren wordt de leerstof opgedeeld in modules en na een positief oordeel wordt voor elke module een getuigschrift afgegeven. Wie voldoende modules met succes heeft doorlopen, kan een entreprenasium-diploma verkrijgen.

Bij elke module staan de doelen voorop, maar hoe deze doelen worden bereikt, is aan de deelnemers. Een module op het entreprenasium is altijd een onderdeel van een eigen project, bijvoorbeeld gericht op het in de markt zetten van een nieuw product. De uitkomst van het project dient als bewijs dat de entreprenasiast de leerdoelen van de betreffende module heeft behaald. Wat de entreprenasiast leert dankzij de module, draagt bij aan zowel zijn persoonlijke ontwikkeling als entrepreneur als aan de ontwikkeling van zijn bedrijf. Het vastleggen van gedrag en houding tijdens het proces helpt bij het verzamelen van bewijslast voor hun portfolio.

Gefaseerd

bewerken

Het entraprenasium-programma is opgedeeld in fasen, waarbij er een overgang is van het ondernemend leren in de onderbouw naar het leren ondernemen in de bovenbouw. In de beginfase ligt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en het leren van en met elkaar. Hier wordt de basis gelegd voor het ontwikkelen van ondernemend gedrag, wat essentieel is voor deelname aan het entraprenasium. Deze fase vormt het fundament waarop de leerlingen bouwen, met focus op het stimuleren van vaardigheden zoals leren te leren, creativiteit, expressieve vaardigheden, en sociale vaardigheden.

Naarmate het programma vordert, verschuift de focus naar het leren ondernemen in de bovenbouw. Hier komt het oogsten van de eerder opgedane vaardigheden en kennis centraal te staan, waarbij het ondernemen in het onderwijs het speerpunt vormt. Het vak “Entrepreneurship” speelt hier een cruciale rol, waar het niet alleen draait om het stimuleren van daadwerkelijk ondernemerschap, maar ook om het verder ontwikkelen van een breed scala aan vaardigheden die de huidige maatschappij vraagt. Denk hierbij aan taalvaardigheden, goed burgerschap, leiderschap, wiskunde, computervaardigheden en een bewustwording van culturele verschillen.

Projectmatig

bewerken

Om het entreprenasium te implementeren, wordt een projectmatige aanpak gebruikt. Strategieën worden uitgewerkt in de vorm van projecten, waarbij docenten en leerlingen samenwerken om delen van het reguliere onderwijs te herontwerpen naar ondernemend onderwijs. Dit zorgt voor mooie voorbeelden die helpen bij het creëren van draagvlak voor het entreprenasium binnen de bredere schoolgemeenschap en een praktische vertaling.

Het programma van het entreprenasium is zorgvuldig ontworpen om ondernemende jongeren op een uitvoerende manier door deze projecten voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan als entrepreneur. Het programma begint al op de basisschool en loopt door tot aan het hoger onderwijs, waarbij het een studiejaar van gemiddelde zwaarte voor een VWO-leerling omvat.

Ten slotte zijn de eindtermen van het entreprenasium-programma opgedeeld in drie hoofdstromen: maatschappelijk, ondernemend en lerend. Deze stromen zijn respectievelijk groen, paars en oranje getypeerd om een duidelijk onderscheid te maken en te benadrukken wat de leerlingen zullen leren en hoe ze zich zullen ontwikkelen tijdens hun tijd op het entreprenasium. De nadruk ligt op de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes die essentieel zijn voor succesvol ondernemerschap en een positieve bijdrage aan de maatschappij nu en niet pas later.

Doorlopend

bewerken

Op het entreprenasium wordt een unieke leeromgeving gecreëerd die het fundament legt voor de praktische en doorlopende ontwikkeling van een entrepreneur. Vanaf het moment dat de leerling de school betreedt, wordt de praktijk integraal onderdeel van het leertraject. Hier begint de ondernemende leerling aan de reis van het opzetten van een eigen bedrijf, een reis die zich niet beperkt tot de schoolmuren, maar doorloopt in de realiteit van de ondernemerswereld.

De praktijk van het ondernemerschap wordt niet gezien als een afzonderlijk onderdeel, maar als een doorlopende leerlijn die zich uitstrekt van de brugklas tot ver in het latere leven. Het is een real-world benadering van leren waarbij de leerling al vroeg in de praktijk wordt ondergedompeld. Het starten van een eigen bedrijf is niet slechts een theoretisch concept, maar een praktische realiteit waarmee de leerling wordt geconfronteerd. Dit bevordert een dieper begrip en waardering voor wat het werkelijk betekent om een entrepreneur te zijn.

De rol van de docent evolueert in deze setting naar die van een starterscoach, waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van de leerling door de praktische uitdagingen die komen kijken bij het ondernemerschap. Dit is een wezenlijk verschil met de traditionele instructeurrol, en benadrukt de waarde van praktische ervaring en real-world leren.

De doorlopende leerlijn is niet beperkt tot een specifieke discipline of vakgebied, maar is verweven door alle aspecten van het curriculum. Of het nu gaat om economie, wiskunde of een ander vakgebied, de ondernemende houding en de praktische toepassing van kennis staan centraal. Dit doorlopende leertraject is speciaal ontworpen voor de meest ondernemende leerlingen, voor wie de praktijk een krachtig medium is voor persoonlijke en professionele groei.

De voorsprong die leerlingen op het entreprenasium opbouwen, is niet alleen academisch van aard, maar strekt zich uit tot de praktische vaardigheden en ervaringen die essentieel zijn voor succes in de moderne ondernemerswereld. Het portfolio dat leerlingen ontwikkelen, is een tastbare weergave van hun praktische kennis en ervaringen, een bewijs van hun vermogen om theoretische concepten toe te passen in real-world scenario's.

Leerlingen op het entreprenasium worden niet alleen voorbereid op het behalen van academische doelen, maar ook op het navigeren door de complexe en uitdagende wereld van het ondernemerschap. Ze worden gestimuleerd om risico's te nemen, zelfstandig te opereren en een duidelijke visie te ontwikkelen voor hun toekomst, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

De praktijkgerichte en doorlopende leerlijn van het entreprenasium is een krachtig middel om leerlingen uit te rusten met de vaardigheden, kennis en ervaring die ze nodig hebben om te slagen als entrepreneurs. Het is een holistische benadering van onderwijs die de traditionele grenzen van het klaslokaal overschrijdt en leerlingen voorbereidt op de realiteit van het ondernemersleven, zowel nu als in hun toekomstige carrière.

Middelen

bewerken

Het entreprenasium-concept is een vernieuwende benadering van het onderwijslandschap, ontworpen om ondernemerschap en ondernemende houdingen te stimuleren en te integreren in het leerproces. Dit concept omvat een grondig begrip van ondernemerschap en diverse vormen van leren om een omgeving te creëren die zelfgestuurd leren en ondernemende activiteiten stimuleert.

Het imago van het entreprenasium is gericht op het bevorderen van een professionele houding ten opzichte van ondernemend leren en onderwijs, waarbij het belangrijk is om deze professionaliteit uit te dragen naar externe belanghebbenden. Het doel is om een positieve, niet-competitieve benadering te promoten, waarbij samenwerking wordt gezocht en mogelijke bedreigingen worden gezien als kansen om de onderneming te versterken.

Techniek

bewerken

Het streven is om kansen te bieden door de juiste middelen beschikbaar te stellen. Een belangrijk aspect daarvan is de online aanwezigheid, die schooloverstijgende projecten en kennisuitwisseling stimuleert. Het geeft de betrokkenen het gevoel deel uit te maken van een landelijke beweging van gelijkgestemden, wat vaak contrasteert met de uitzonderingspositie die men binnen de school ervaart. De online discipline maakt het mogelijk om leerlingen meer aandacht te schenken dan wanneer er fysiek contact is, en helpt ook om bij de tijd te blijven met huidige ontwikkelingen.

Om de leerlingen te ondersteunen in hun ondernemende projecten, is de beschikbaarheid van geavanceerde productiesoftware en computers essentieel. Leerlingen moeten leren omgaan met deze technologieën, niet alleen voor schoolprojecten maar ook voor professionele producties binnen hun eigen ondernemingen.

Het entreprenasium wordt verder voorgesteld als een modern multimediaal centrum waar intrapreneurs en entreprenasiasten kennis hebben van moderne media. Dit wordt gezien als een waardevol instrument voor communicatie, niet alleen onderling, maar ook met andere entreprenasia. Leerlingen worden gevolgd via een eigen website, die ze wekelijks kunnen updaten, zodat de school steeds inzicht heeft in de meest actuele vorderingen van elke entreprenasiast.

Bij het entreprenasium wordt sterk de nadruk gelegd op het vak "Entrepreneurship". De leerlingen worden gestimuleerd om topprestaties te leveren, niet alleen in dit vak maar in hun hele schoolcarrière. Ze kunnen privileges verdienen, zoals huiswerkvrijstelling als ze goed presteren. Dit biedt hen meer tijd voor andere vakken of hun eigen bedrijf. De privileges kunnen worden uitgebreid, bijvoorbeeld naar een niet-verplichte aanwezigheid en minder frequente toetsing, mits de leerlingen blijven presteren en regelmatige feedbackmomenten organiseren.

Het entreprenasium is niet slechts een vak, maar een ontmoetingsplek voor leerlingen, ondernemers en begeleiders om ondernemende projecten op te zetten. Er is binnen het reguliere onderwijs extra ruimte gecreëerd voor het programma "Entrepreneurship", dat meer een raamwerk van leerdoelen is dan een traditioneel vak. Entreprenasiasten krijgen de kans om een deel van hun reguliere vakken te vervangen door ondernemende activiteiten, wat hen meer tijd geeft voor hun “Entrepreneurship”.

Ondersteuning

bewerken

In de voorbereidingsfase wordt gezorgd voor duidelijkheid en ondersteuning, zowel vanuit de school als vanuit een netwerk van ondernemers. Ouders geven toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsopnames van hun kinderen voor verschillende doeleinden. Dit is belangrijk voor de ondernemende leerlingen die zichzelf en hun bedrijven willen promoten. Ook worden ondernemers betrokken om de leerlingen en docenten te ondersteunen bij hun ondernemende activiteiten.

Bij het entreprenasium volgt de entreprenasiast een eigen leerroute, ondersteund door een buddy. Een buddy is een ervaren entreprenasium-leerling die helpt de weg te wijzen en zo ook zijn/haar kennis van het entreprenasium demonstreert. Medeleerlingen begrijpen elkaar vaak sneller en beter dan docenten. Als het gaat om het versturen van nota's aan klanten, neemt de school de verantwoordelijkheid, gezien de wettelijke beperkingen voor minderjarigen in het zakendoen. De school regelt de betalingen en zorgt ervoor dat de verdiensten bij de juiste leerling terechtkomen.

Een van de kernonderdelen van het entreprenasium is de EHBO (Eerste Hulp Bij Ondernemen)-procedure, ontworpen om leerlingen direct te ondersteunen wanneer ze tegen uitdagingen aanlopen, vooral omdat entreprenasium-leerlingen vaak actief zijn buiten het zicht van hun begeleiders. Dit aspect van directe hulp is cruciaal voor het welzijn van de leerlingen, aangezien goede zorg vereist dat de begeleiders op de hoogte zijn van de uitdagingen waarmee de entreprenasiasten worden geconfronteerd.

De online EHBO-dienstverlening is cruciaal om de voortgang van het onderwijsproces te waarborgen en eventuele problemen snel aan te pakken. De EHBO-procedure omvat kennisgevingen waarin wordt vermeld wie welke hulp heeft geboden op welk tijdstip en wat de hulpvraag was. Deze notities helpen de mentor en de begeleider om de nodige acties te ondernemen om de leerling verder te ondersteunen in hun leerproces. In sommige gevallen kan het opnemen van de informatie in het portfolio van de leerling voldoende zijn, terwijl in andere gevallen verdere actie of communicatie met de leerling nodig kan zijn.

Rolvastheid is een ander belangrijk aspect van het entreprenasium, waarbij het essentieel is dat leerlingen weten wie verantwoordelijk is voor wat, ondanks de vele buitenschoolse contacten. Het entreprenasium benadrukt de rol van de mentor als eindverantwoordelijke voor zorg en nazorg, waarbij EHBO-procedures helpen bij het waarborgen van deze rolvastheid.

Het behandelen van hulpvragen is een cruciaal onderdeel van het entreprenasium, waarbij elke begeleider in staat moet zijn om adequaat om te gaan met hulpvragen van leerlingen. Hoewel een begeleider niet alle mogelijke hulpvragen zelf hoeft op te lossen, moet hij wel kunnen inschatten wanneer en welke externe hulp moet worden ingeschakeld. Daarbij is het belangrijk dat de hulpverlener feedback geeft aan de mentor over elke hulpvraag.

Ontmoetingscentrum

bewerken

Het entreprenasium heeft ook de ambitie om een centrum op te richten waar ondernemende leerlingen en docenten elkaar en externe deskundigen buiten schoolverband kunnen ontmoeten. Dit kan zowel een fysieke locatie als een digitale ontmoetingsplaats zijn, waar leden van de entreprenasiumgemeenschap samen kunnen ondernemen en leren.

Op maatschappelijk vlak wil het entreprenasium de deelnemers bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, door samen te werken met Goede Doelen die het streven ondersteunen om jonge mensen te betrekken bij maatschappelijke initiatieven. Het samenwerken aan een betere wereld door middel van ondernemend gedrag staat voorop op het entreprenasium.

Stakeholders zijn een integraal onderdeel van het entreprenasium-ecosysteem, met een brede waaier aan ondernemende individuen en organisaties die baat hebben bij of betrokken zijn bij het entreprenasium. Dit netwerk omvat andere educatieve ondernemersinitiatieven, banken, entrepreneurs, experts in onderwijskunde, hoger onderwijsinstellingen en overheidsentiteiten die vanuit hun eigen identiteit bijdragen aan het entreprenasium.

Masterclasses zijn een andere manier om deskundigen te betrekken, waarbij ervaren masters die vrijwillig deelnemen uit enthousiasme, een band opbouwen met de organisatoren en deelnemers. Deze band vergemakkelijkt de bereidheid van de masters om beschikbaar te zijn voor korte deskundige hulp bij het ondernemen, waarbij de EHBO-procedure hen een eenvoudig handvat biedt om deze hulp te communiceren aan de begeleiders op school.

Platform

bewerken

Het online platform is niet zomaar een tool voor kennisoverdracht of interactie, maar een verkenningsruimte. Geïnspireerd door het gezamenlijke verzoek tijdens de intrapreneursdag 2013, werd dit platform gecreëerd om waardevolle concepten en praktijken uit het entreprenasium te delen met anderen die gepassioneerd zijn over ondernemend onderwijs. Het entreprenasium staat voor gezamenlijke creativiteit en zelfsturing, wat leidt tot een diverse verzameling van ideeën en praktijken in plaats van een strak voorgeschreven programma. Deze aanpak maakt een projectmatige implementatie, scholing en modules van het entreprenasium mogelijk, vooral in het voortgezet onderwijs, terwijl andere onderwijsdomeinen vaak kiezen voor implementatie via schoolondernemingen.

Het platform fungeert ook als een databank van bewezen onderwijspraktijken en biedt een beschrijving van de kwaliteit en het bereikte effect van deze praktijken aan de leden. In de dynamische leeromgeving van het entreprenasium is het behouden van goed zicht een uitdaging vanwege de inherente complexiteit en omvang. Met dit platform kan iedereen als een onderwijsarchitect zijn eigen entreprenasium ontwerpen, gebaseerd op de principes van objectgeoriënteerd onderwijs. De kern van het entreprenasium wordt gepresenteerd in de vorm van Challenges, gestructureerd in programma's, begeleiding of implementatie, die respectievelijk worden opgenomen in de portfolio's van entreprenasiasten, intrapreneurs en schoolleiders. Deze challenges zijn uitdagende manieren om de entreprenasium doelen te behalen, georganiseerd in projecten die verschillende modules omvatten.

Projecten resulteren in concrete bewijzen voor het portfolio, waaronder practices, clips en events. Deze middelen worden niet alleen naar behoefte gebruikt, maar ook voor hergebruik door anderen opgeleverd, onderverdeeld in bronnen, gidsen en tactieken die je kunt inzetten voor je project. Het platform speelt een cruciale rol in het borgen van alle interessante producten en boeiende gebeurtenissen die tijdens deze projecten ontstaan. Elke projectleider kan alle relevante voortgangsinformatie van zijn project loggen, een taak die door de schoolleiding wordt gecoördineerd en gestimuleerd. Hierdoor heeft de schoolleiding voldoende indicatoren om de ontwikkeling van het entreprenasium na te gaan en elk project zorgvuldig te evalueren.

De communicatie en discussies tussen de deelnemers vinden ook plaats op het platform, waar problemen, voorstellen, vragen en discussies actief worden gedeeld en besproken. Dit bevordert een actieve deelname van alle betrokkenen en zorgt voor een continue dialoog en feedbackloop. Naarmate het platform zich verder ontwikkelt, is het de bedoeling dat het een engine zal bieden die gebruikers ondersteunt bij het ontwerpen van ondernemend onderwijs, een weerspiegeling van de dynamische en interactieve natuur van het entreprenasium.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.