Frans/Onregelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

bewerken

Hier volgt een lijst van de meest bekende onregelmatige Franse werkwoorden...

Vertaling je (j') tu il / elle / on nous vous ils / elles Voltooid deelwoord met être (zijn) of avoir (hebben).

Let op: Bij een vrouwelijk enkelvoud/meervoud of mannelijk meervoud krijgen de werkwoorden die je met être vervoegt een -e(vrouwelijk)/-s(mannelijk meervoud)/-es (vrouwelijk meervoud) als achtervoegsel

être zijn suis es est sommes êtes sont avoir été
avoir hebben ai as a avons avez ont avoir eu
aller gaan vais vas va allons allez vont être allé
faire doen/maken fais fais fait faisons faites font avoir fait
pouvoir kunnen/mogen peux peux peut pouvons pouvez peuvent avoir pu
prendre nemen prends prends prend prenons prenez prennent avoir pris
savoir/connaître weten/kennen/kunnen sais sais sait savons savez savent avoir su
devoir moeten/zullen dois dois doit devons devez doivent avoir dû
vouloir willen veux veux veut voulons voulez veulent avoir voulu
voir zien vois vois voit voyons voyez voient avoir vu
dire zeggen dis dis dit disons dites disent avoir dit
venir komen viens viens vient venons venez viennent être venu
boire drinken bois bois boit buvons buvez boivent avoir bu
mettre leggen/zetten mets mets met mettons mettez mettent avoir mis
apprendre leren apprends apprends apprend apprenons apprenez apprennent avoir appris
rendre brengen rends rends rend rendons rendez rendent avoir rendu
naître geboren worden nais nais naît naissons naissez naissent être né
coudre naaien couds couds coud cousons cousez cousent avoir cousu
lire lezen lis lis lit lisons lisez lisent avoir lu
s'appeler heten m'appelle t'appelles s'appelle nous appelons vous appelez s'appellent avoir apellé

je → j'

bewerken

Begint een werkwoordsvorm met een klinker of met een h', dan verandert in de eerste persoon enkelvoud het persoonlijk voornaamwoord je vaak in j' (apostrof).

  • j'ai
  • j'habite

tu → t'

bewerken

Begint een werkwoordsvorm met een klinker, dan verandert in de tweede persoon enkelvoud het persoonlijk voornaamwoord tu soms in t' (apostrof). Bijv: t'as. Dit is vooral in informele taal.

Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.