Maatschappijleer/Begrippenkaarten/Pluriforme Samenleving


1. Pluriforme samenleving
Pluriformiteit in Nederland
Een land waarin mensen naast elkaar leven met verschillende godsdiensten en levensstijlen en waar een redelijke mate van verdraagzaamheid heerst.


2. Cultuur
Pluriformiteit in Nederland
Alle waarden, normen en gewoonten die mensen binnen een groep of samenleving met elkaar delen.


3. Cultuurkenmerk
Pluriformiteit in Nederland
Alle eigenschappen en gedragingen die voortkomen uit de cultuur van mensen. Waarden, normen, gewoonten, kennis, kunst, sport, symbolen, feestdagen, etc.


4. Dominante cultuur
Pluriformiteit in Nederland
Alle waarden, normen en gewoonten die de meerderheid van de bevolking met elkaar deelt.


5. Tolerantie
Pluriformiteit in Nederland
In welke mate mensen die anders denken, zich anders gedragen of anders worden geaccepteerd in de maatschappij.


6. Subcultuur
Pluriformiteit in Nederland
Wanneer binnen een groep sommige waarden, normen, gewoonten en andere cultuurkenmerken afwijken van de dominante cultuur.


7. Tegencultuur
Pluriformiteit in Nederland
Groepen die zich verzetten tegen (delen van) de dominante cultuur of daar zelfs een bedreiging voor vormen.


8. Culturele diversiteit
Pluriformiteit in Nederland
Er bestaan veel verschillende culturen en levensstijlen (in een land).


9. Referentiekader
Pluriformiteit in Nederland
Alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, waarden, normen en gewoonten.


10. Generatieconflict
Pluriformiteit in Nederland
Wanneer ouders en kinderen tegenover elkaar staan en elkaars visie en leefstijl totaal niet begrijpen.


11. Bedrijfscultuur
Pluriformiteit in Nederland
Alle waarden, normen en gewoonten die er in een bedrijf gelden.


12. Maatschappelijke positie
Pluriformiteit in Nederland
De plaats die iemand heeft op de maatschappelijke ladder.


13. Rolpatronen
Pluriformiteit in Nederland
Algemene verwachtingen en opvattingen over hoe iemand zich moet gedragen.


14. Allochtoon
Pluriformiteit in Nederland
Wanneer je zelf of ten minste een van je ouders in het buitenland is geboren.


15. Autochtoon
Pluriformiteit in Nederland
Iedereen die in Nederland is geboren en waarvan beide ouders ook in Nederland zijn geboren en opgegroeid.


16. nature-nurturedebat
Cultuur en identiteit


17. Socialisatie
Cultuur en identiteit
Het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert.


18. Socialiserende instituties
Cultuur en identiteit
Groepen, organisaties en collectieve gedragspatronen die specifieke waarden, normen en gewoonten overdragen.


19. Internalisatie
Cultuur en identiteit
Mensen maken zich waarden, normen en gewoonten eigen en gaan zich automatisch gedragen zoals hun omgeving van hen verwacht.


20. Persoonlijke identiteit
Cultuur en identiteit
Alle aangeleerde en aangeboren kenmerken die bij jouw persoonlijkheid horen.


21. Individualistisch
Cultuur en identiteit
De nadruk ligt op individuele ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling.


22. Collectivistisch
Cultuur en identiteit
De groep, de familie gaat voor het individu.


23. Masculiene culturen
Cultuur en identiteit
Mannen en vrouwen leven in gescheiden werelden met een vastomlijnde rol waarbij de man carrière maakt en de vrouw zich dienstbaar opstelt.


24. Feminine culturen
Cultuur en identiteit
Vrouwelijke en mannelijke rollen lopen meer in elkaar over waarbij rekening met elkaar wordt gehouden.


25. Gezags- verhoudingen
Nederland is veranderd


26. Sociale mobiliteit
Nederland is veranderd


27. Verzuiling
Nederland is veranderd


28. Wederopbouw
Nederland is veranderd


29. Consumptie- maatschappij
Nederland is veranderd


30. Ontkerkelijking
Nederland is veranderd


31. ontzuiling
Nederland is veranderd


32. Individualisering
Nederland is veranderd


33. Jongerencultuur
Nederland is veranderd


34. Handelings- onbekwaam
Nederland is veranderd


35. Feministen
Nederland is veranderd


36. Multinationals
Nederland is veranderd


37. Globalisering
Nederland is veranderd


38. Immigratie
Migratie naar Nederland


39. Migreren
Migratie naar Nederland


40. Economische motieven
Migratie naar Nederland


41. Sociale motieven
Migratie naar Nederland


42. Politieke motieven
Migratie naar Nederland


43. Gastarbeiders
Migratie naar Nederland


44. Gezinsvorming
Migratie naar Nederland


45. Arbeidsmigranten
Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Migratie naar Nederland


Dummy
txt • txt • txt
paragraph
paragraph
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.