Maatschappijleer/Parlementaire Democratie

Lesdoelen september 2019

bewerken

H1

 • Uitleggen wat politiek is en voorbeelden noemen van beleidsgebieden.
 • Uitleggen wat democratie is (direct en indirect).
 • Kenmerken noemen van een parlementaire democratie.

H2

 • Uitleggen wat een ideologie is aan de hand van voorbeelden.
 • Kenmerken van de drie grote politieke stromingen.
 • Verschillen noemen tussen links/rechts, progressief en conservatief.

H3

 • Verschillen noemen tussen politieke partijen, actiegroepen en belangengroepen.
 • Uitleggen wat een one-issue partij is aan de hand van voorbeelden.
 • Kenmerken noemen van populistische partijen.
 • Partijen op het politieke spectrum kunnen plaatsen.

H4

 • Het verschil tussen actief en passief kiesrecht uitleggen.
 • Motieven noemen om op een bepaalde partij te stemmen.
 • De begrippen evenredige vertegenwoordiging en kiesdeler uitleggen.

H5

 • Het verschil tussen regering en kabinet benoemen.
 • Uitleggen waarom we naast een parlement ook een regering/kabinet hebben.
 • Taken van de Koning noemen.
 • Uitleggen wat er wordt bedoeld met ministeriële verantwoordelijkheid.

H6

 • Uitleggen wat de rol is van de 1e en 2e Kamer in het parlement.
 • Beargumenteren wie er meer macht hebben, de regering of het parlement.
 • Verschillende taken noemen van de 1e en 2e kamer (wetgevend en controlerend).
 • Uitleggen wat we bedoelen met polderen (als politieke cultuur).

H7

 • In grote lijnen uitleggen wat de vier fasen van besluitvorming inhouden.
 • Manieren noemen waarop je als burger invloed kan uitoefenen op de politiek.
 • Politieke functies van de media noemen.
 • Het belang van persvrijheid uitleggen voor een goed functionerende media.

H8

 • Leg uit waarom we Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat noemen.
 • Noem voordelen van decentralisatie.
 • Leg uit hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en benoem taken van de gemeente.
 • Leg uit hoe het provincie bestuur in elkaar zit en benoem taken van de provincie.

H9

 • Noem gebieden waarop binnen Europa wordt samengewerkt.
 • Leg wat het begrip soevereiniteit te maken heeft internationale samenwerking.
 • Noem kritiekpunten op de EU.
 • Benoem doelen van de VN en NAVO.

Overzicht

bewerken
Wat is democratie?
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Wat is democratie? De wereld in staten Vrede van Münster (1648), soeverein, Thomas Hobbes. X
2 Parlementaire Democratie Wat is democratie? Politiek en algemeen belang Politiek, algemeen belang, bestuur en participatie. X
3 Parlementaire Democratie Wat is democratie? Democratie Directe en indirecte (representatieve) democratie, referendum (volksstemming), parlementair en presidentieel stelsel, constitutionele monarchie, politieke grondrechten en besluitvorming.
4 Parlementaire Democratie Wat is democratie? Dictatuur Dictatuur, individuele vrijheid, onafhankelijke rechtspraak, censuur, ideologie, indoctrinatie, religieuze dictatuur (theocratie) en militaire dictatuur. X
Politieke stromingen
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Politieke stromingen Ideologie Waarden, normen en sociaaleconomische verhoudingen (links en rechts).
2 Parlementaire Democratie Politieke stromingen Hoofdstromingen Liberalisme, socialisme en confessionalisme.
3 Parlementaire Democratie Politieke stromingen Andere politieke richtingen Ontideologisering, pragmatisme, ecologisme en populisme, progressief, conservatief, kosmopolitisme en nationalisme.
Politieke partijen
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Politieke partijen Opkomst Industrialisatie, vakbonden en partijen.
2 Parlementaire Democratie Politieke partijen Soorten groepen en partijen Actiegroepen, belangengroepen, politieke partijen, one-issuepartijen, antidemocratische partijen
3 Parlementaire Democratie Politieke partijen Functies van politieke partijen Integratie, informatie, participatie, selectie X
4 Parlementaire Democratie Politieke partijen Maatschappelijke veranderingen Zwevende kiezers, nationalistische partijen, populistische partijen, partijlidmaatschap, Europese samenwerking, fractiediscipline en het politieke spectrum. X
Verkiezingen
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Verkiezingen Kiesrecht en kiesstelsel Actief en passief kiesrecht, lijsttrekker, evenredige vertegenwoordiging, zetel, kiesdeler, kiesdrempel en districtenstelsel (meerderheidsstelsel). X
2 Parlementaire Democratie Verkiezingen Campagne en media Spindoctor, opiniepeiling, mediacratie en zwevende kiezer. X
3 Parlementaire Democratie Verkiezingen Stemmen Standpunten, belangen, strategisch stemmen en voorkeursstemmen.
4 Parlementaire Democratie Verkiezingen Na de verkiezingen Formatie, coalitie, regeerakkoord, ministerposten, Prinsjesdag, troonrede, Miljoenennota, Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota.
Regering en kabinet
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Regering en kabinet Ministers en staatssecretarissen Regering, kabinet, minister, staatssecretaris, kabinetsformatie, informateur, coalitie, formateur, kabinetscrisis, demissionair kabinet.
2 Parlementaire Democratie Regering en kabinet Staatshoofd en ministers Constitutionele monarchie, staatshoofd (onschendbaar), premier (minister-president), ministeriële verantwoordelijkheid, dagelijks bestuur.
Het parlement
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Het parlement De Staten-Generaal Staten-Generaal, volksvertegenwoordiging, wetgevende taak, fractie, coalitie- en oppositiepartijen
2 Parlementaire Democratie Het parlement De Tweede Kamer Mediawetgeving, stemrecht, recht van amendement en initiatief, budgetrecht, vragenrecht, recht van motie, interpellatie en enquête. X
3 Parlementaire Democratie Het parlement De Eerste Kamer Senaat, Provinciale Staten, toetsing X
4 Parlementaire Democratie Het parlement Wetsvoorstel tot wet Regeerakkoord, wetsvoorstel, Raad van State, debat, Koninklijk Besluit, Algemene Maatregel van bestuur. X
5 Parlementaire Democratie Het parlement Politieke cultuur en macht Dualisme, trias politica, consensus, compromis, poldermodel.
Invloed op politiek
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Invloed op politiek Politieke besluitvorming Invoerfase, omzettingsfase, politieke agenda, beleidsvoorbereiding, uitvoerfase, terugkoppelingsfase. X
2 Parlementaire Democratie Invloed op politiek Politieke actoren Politieke actoren, burgerinitiatief, bezwaarschrift, burgerlijke ongehoorzaamheid, pressiegroepen, vierde macht (ambtenaren). X
3 Parlementaire Democratie Invloed op politiek Media Informatieve functie, onderzoekende functie (agendafunctie), commentaarfunctie, spreekbuisfunctie, controlerende functie, persvrijheid, pluriformiteit, events en trends. X
Gemeente en provincie
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Gemeente en provincie Provincie en waterschappen Decentralisatie, delegeren, subsidiariteitsbeginsel, gedecentraliseerde eenheidsstaat, structuurvisie, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, commissaris van de Koning, Hoogheemraadschappen. X
2 Parlementaire Democratie Gemeente en provincie Gemeente Bestemmingsplan, gemeenteraad, college van burgemeesters en wethouders, burgemeester, gemeentelijke herindeling, metropool.
Internationale politiek
Nr Domein Hoofdstuk Onderdeel Inhoud
1 Parlementaire Democratie Internationale politiek Europese samenwerking Internationaal samenwerkingsverband, soevereiniteit, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), Europese Economische Gemeenschap (EGKS), Europese Unie (EU), Europese integratie, lidstaten, Brexit, interne markt, eurozone, supranationaal.
2 Parlementaire Democratie Internationale politiek Bestuur van de Europese Unie Europese Commissie, Raad van ministers, Europese Raad, Europees Parlement, Hof van Justitie van de Europese Unie, Europese Centrale Bank, Democratisch tekort, Verdrag van Lissabon, euroscepsis. X
3 Parlementaire Democratie Internationale politiek De verenigde Naties Secretaris-generaal, Algemene Vergadering, resoluties, verklaringen (EVRM, Millenniumverklaring), Veiligheidsraad, vetorecht. X
4 Parlementaire Democratie Internationale politiek De NAVO Militaire organisatie, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, NATO, supranationaal, intergouvernementeel. X
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.