Maatschappijleer/Vaardigheden

Basisvaardigheden Bewerken

▢ communiceren.
▢ basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren.
▢ luisteren.
▢ uitdrukken.
▢ vragen stellen.
▢ samenwerken.
▢ basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op samenwerken.
▢ informatie verwerven.
▢ basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op informatie verwerven.
▢ informatie verwerken.
▢ basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op informatie verwerken.

Leervaardigheden Bewerken

▢ de benaderingswijze van het vak maatschappijleer beschrijven.
▢ de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen.
▢ principes van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen.
▢ principes van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk.
▢ procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen.
▢ procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk.
▢ een standpunt innemen.
▢ een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.
▢ een standpunt innemen en hier argumenten voor geven met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk.

Cultuur en socialisatie Bewerken

▢ beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving.
▢ beschrijven hoe mensen communiceren.
▢ beschrijven hoe mensen verbaal communiceren.
▢ beschrijven hoe mensen non-verbaal communiceren.
▢ beschrijven hoe eenzijdige communicatie plaatsvindt.
▢ beschrijven hoe tweezijdige communicatie plaatsvindt.
▢ beschrijven hoe persoonlijke communicatie plaatsvindt.
▢ beschrijven hoe massacommunicatie plaatsvindt.
▢ benoemen en beschrijven wat massamedia inhoudt.
▢ een definitie geven van massamedia.
▢ beschrijven wat massamedia is.
▢ voorbeelden geven van massamedia.
▢ beschrijven waarvoor massamedia gebruikt wordt.
▢ beschrijven hoe massamedia gebruikt wordt voor kennis.
▢ beschrijven hoe massamedia gebruikt wordt voor nieuws.
▢ beschrijven hoe massamedia gebruikt wordt voor ontspanning.
▢ beschrijven wat is rol is van massamedia in de identiteitsontwikkeling.
▢ beschrijven hoe massamedia gebruikt wordt bij de vorming van de identiteit.
▢ de invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven.
▢ benoemen en beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt.
▢ benoemen en beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt door informatie.
▢ benoemen en beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt door aanwijzingen.
▢ benoemen en beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt door ervaringen.
▢ benoemen en beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt door experimenteren.
▢ benoemen waar socialisatie plaatsvindt.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt in het gezin.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt bij de opvoeding in het gezin.
▢ beschrijven hoe overdracht van waarden plaatsvindt bij de in het gezin.
▢ beschrijven hoe overdracht van normen plaatsvindt bij de in het gezin.
▢ beschrijven hoe overdracht van gewoonten plaatsvindt bij de in het gezin.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt in de school.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt door vriendschappen.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt op een sportclub.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt op het werk.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt binnen een geloof.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt door media.
▢ benoemen en beschrijven hoe beïnvloeding plaatsvindt door media.
▢ beschrijven hoe socialisatie plaatsvindt door de overheid.
▢ benoemen en beschrijven welk gedrag aangeboren is.
▢ voorbeelden noemen van aangeboren gedrag.

Sociale verschillen Bewerken

▢ beschrijven wat sociale verschillen zijn.
▢ met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn.
▢ beschrijven hoe sociale verschillen veroorzaakt worden.
▢ met voorbeelden beschrijven hoe sociale verschillen veroorzaakt worden.
▢ beschrijven hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen.
▢ beschrijven wat sociale mobiliteit inhoudt.
▢ voorbeelden geven van belangen van mensen.
▢ voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde maatschappelijke positie.
▢ voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde maatschappelijke positie en van conflicten die daarmee samenhangen.
▢ beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen hebben en hoe daardoor conflicten kunnen ontstaan.
▢ maatregelen van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid noemen.
▢ overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid beschrijven.
▢ overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid verklaren.

Macht en zeggenschap Bewerken

▢ vormen van macht herkennen.
▢ vormen van macht beschrijven.
▢ vormen van macht verklaren.
▢ machtsmiddelen herkennen.
▢ machtsmiddelen beschrijven.
▢ machtsmiddelen verklaren.
▢ beschrijven hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken.
▢ uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken.
▢ beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek.
▢ uitleggen welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek
▢ kenmerken van een parlementaire democratie noemen.
▢ kenmerken van een parlementaire democratie herkennen.
▢ kenmerken van een parlementaire democratie toelichten.

Beeldvorming en stereotypering Bewerken

▢ beschrijven wat beeldvorming is.
▢ uitleggen wat beeldvorming is.
▢ voorbeelden van beeldvorming geven.
▢ een definitie van beeldvorming geven.
▢ beschrijven wat vooroordelen zijn.
▢ uitleggen wat vooroordelen zijn.
▢ voorbeelden noemen van vooroordelen.
▢ een definitie van vooroordelen geven.
▢ beschrijven hoe vooroordelen ontstaan.
▢ aangeven wat er tegen vooroordelen te doen is.
▢ beschrijven wat discriminatie is.
▢ uitleggen wat discriminatie is.
▢ voorbeelden noemen van discriminatie.
▢ een definitie van discriminatie geven.
▢ redenen geven waarom mensen gediscrimineerd worden.
▢ beschrijven hoe mensen gediscrimineerd kunnen worden vanwege hun culturele achtergrond.
▢ beschrijven hoe mensen gediscrimineerd kunnen worden vanwege hun uiterlijk.
▢ beschrijven hoe mensen gediscrimineerd kunnen worden vanwege hun seksuele voorkeur.
▢ beschrijven hoe mensen gediscrimineerd kunnen worden vanwege hun leeftijd.
▢ beschrijven hoe discriminatie ontstaat.
▢ aangeven wat er tegen discriminatie te doen is.
▢ beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door selectie van informatie.
▢ aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en meningsvorming.
▢ uitingen van vooroordelen ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen.
▢ beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen.
▢ uitingen van vooroordelen ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving benoemen.
▢ beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving benoemen.
▢ beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.
▢ van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.