Ondernemend leren/Productief

Ondernemend leren is een vorm van productief leren omdat het leerlingen aanmoedigt om hun kennis en vaardigheden te gebruiken in een creatieve manier om een ​​oplossing te vinden voor een probleem. Het is een actieve manier van leren waarbij leerlingen uitgedaagd worden om hun kennis, vaardigheden, creativiteit en innovativiteit te gebruiken om een ​​oplossing te vinden voor een probleem. Ze worden ook aangemoedigd om samen te werken, te plannen en te organiseren, waardoor ze hun vaardigheden in projectmanagement, communicatie en samenwerking ontwikkelen. Het is een effectieve manier van leren waarbij leerlingen hun kennis en vaardigheden kunnen gebruiken om problemen op te lossen.

De voordelen van productief leren zijn onder meer dat studenten meer betrokken zijn bij het leerproces, waardoor de kans groter is dat ze de informatie beter begrijpen en onthouden. Ook verbetert het hun problemen oplossen vaardigheden, omdat ze actief betrokken zijn bij het oplossen van problemen. Productief leren vergroot ook de motivatie om te leren, omdat studenten meer betrokken zijn bij het proces.

Politiek

bewerken

Human capital

bewerken

Het onderwijs biedt steeds meer diversiteit voor leerlingen dankzij externe partijen zoals een technasium, entreprenasium, WON Akademie, LEOH (begaafheidprofielscholen), Beta-Excellent enzovoort. Echter, voor de ondernemende leerling is, buiten projecten of schoolafdelingen om, nog geen ondernemend onderwijs in schoolbrede zin. Het ministerie van OCW moedigt ondernemerschap in het onderwijs aan omdat ondernemend gedrag een onderdeel is van het kapitaal van Nederland.

Mondiaal

bewerken

Mondiaal gezien heeft de OECD de doelstellingen m.b.t. de 21th Century Skills geïntroduceerd. Essentieel daarbij is dat het gaat om vaardigheden en niet meer om cognitieve kennis. Ondernemerschap is daarbij een belangrijk aandachtspunt. In samenwerking met de Europese Commissie heeft de OECD het “Entrepreneurship 360” project geïnitieerd. Het project heeft als doel om ondernemerschap in het onderwijs te bevorderen.

Europese overheden zetten eveneens in op de versterking van de component ‘ondernemerschap’, in bredere zin ‘ondernemendheid’, in het onderwijs. In meer historische perspectief kan worden gesproken van een modernisering van het klassieke Bildungsideaal: onderwijs draagt bij aan de vorming van de gehele mens en daarmee ook van de samenleving. In de Nederlandse context is daarbij de aandacht voor ‘excellentie’ aan de orde, omdat er sprake is van onvoldoende tegemoetkomen aan de behoeften van beter- en bredergetalenteerde leerlingen.

Economie

bewerken

Macro-economisch onderscheidt men immers een viertal productiefactoren: arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap. De productiefacturen worden ingezet om de productie van Nederland te realiseren en met die productie wordt het inkomen in Nederland verdiend. Ondernemerschap combineert die productiefactoren op nieuwe manieren daarbij inspelend op opportunities in onze samenleving. Alle productiefactoren zijn aan verandering onderhevig: ze ontwikkelen zich. Dat geldt voor arbeid (scholing), kapitaal (infrastructuur in brede zin), natuur (grondstoffen, milieu) en ook voor ondernemerschap.

De maatschappelijke waarde die het ondernemend leren toevoegt aan de leerlingen kan met hulp van stakeholders omzetten in economische waarde. Voor investeerders biedt het een unieke kans tot een hoge ROI (return on investment). Men kan al vroeg een commerciële relatie aangaan met toekomstige Ben Woldring’s - Ben Woldring www.bencom.nl is een ondernemer die al op zijn vijftiende benaderd werd door America Online voor overname van zijn internetbedrijf - De creatie van deze diensten zal gebeuren door projecten op te starten die resulteren in zelfstandig opererende ondernemingen. Voor de benodigde investeringen wordt een beroep gedaan op de participerende scholen, het deelnemende bedrijfsleven en subsidiegevers. Deze investeringen verdienen zich op termijn dubbel en dwars terug zodat participanten hun bijdrage kunnen beschouwen als het leveren van durfkapitaal tegen een hoog rendement.

De waarde die het ondernemend leren toevoegt is meer dan hogere cijfers. Deze waarde drukken we uit in Sociaal Rendement Op Investeringen (SROI)[1]. Het ondernemend leren is namelijk een broedplaats van maatschappelijke initiatieven en opbrengsten. Het wordt bevolkt door maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en creatieve jongeren met een handelsgeest. Deze entrepreneurs creëren waarde door innovatie en openen nieuwe markten. Deze sociale entrepreneurs worden gedurende hun gehele schoolloopbaan ondersteund bij innovaties die het welzijn van mensen en dieren verhogen. Sociaal ondernemerschap heeft de aandacht van de overheid als het gaat urgente maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein[2].

Ondernemerschap ontwikkel je door ervaring op te doen, vanuit action learning waardoor een mind-set ontstaat dat je opportunities ziet en er invulling aan kunt geven. Door ondernemend te leren. De insteek daarbij is vooral creatief en sociaal gericht op waarden als win-win, geluk, vrijheid, duurzaamheid en groei.

Onderwijs

bewerken

Cognitief leren is niet vrij, metacognitief wel.

21e eeuw

bewerken

In het huidige tijdsperspectief is de moderne mens steeds minder iemand die wil en kan voldoen aan een sociaal regelsysteem. In plaats van doen zoals het hoort en doen wat er moet, wil men tegenwoordig zelfsturing over het eigen leven. Zich meer oriënteren op waarden in plaats van normen. Door ondernemend leren wordt deze verandering vertaald naar een moderne visie op onderwijs en wat zij op grond daarvan wil doen. In deze visie ziet het onderwijs de lerende als iemand die ondernemend, onderzoekend, zowel kritisch als open in de wereld staat. Die zijn of haar eigen leven als ‘onderneming’ beschouwt. Het onderwijs staat daar voor de opgave om de leerling daarin recht te doen. Om de leerling in staat te stellen zijn of haar ondernemendheid optimaal te benutten en in te zetten. Daarbij de waarde van anderen zien en inzetten.

Omgeving

bewerken

Een ondernemend leren verbindt een school met zijn maatschappelijke omgeving. Het vergroten van het netwerk heeft zowel voor de school als voor zijn omgeving veel waarde. Ondernemers kunnen voor de school en haar docenten en leerlingen een kruiwagen zijn. Andersom kunnen de scholen dit ook zijn voor jonge onderwijsondernemers. De ondernemend leerlingen zijn interessant voor organisatie (banken, investeerders) die graag al vroeg een relatie aangaan met jonge talentvolle entrepreneurs. Goede doelen kunnen profiteren van de inzet van de scholen en deelnemers. Deze goede doelen kunnen op hun beurt expertise, maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en burgerschap delen met de scholen. De maatschappij als totaliteit heeft voordeel met ondernemend leren vanwege de stimulans die het heeft op zaken als innovatie, productiviteit en bijvoorbeeld het benutten van talenten.

Houding

bewerken

Een school voegt, als het zijn taak goed uitvoert, een flinke maatschappelijke waarde toe aan haar leerlingen. De meeste onderwijsprogramma's zijn wat betreft het onderwerp ondernemerschap vooral gericht op het ontwikkelen van business skills. Uit een onderzoek naar de effecten van dit type programma's blijkt dat dit een negatief effect heeft op de affiniteit met ondernemend gedrag en entrepreneurship[3]. Bij alle ontwikkelde programma's tot nu toe lijkt dit een algemene tendens te zijn [4].

Ondernemend leren kan zich ook richten op ondernemende houding naast zakelijk gedrag, door talentvolle jonge entrepreneurs zelf het roer te geven, zodat zij zelf het onderwijs kunnen inrichten naar hun smaak, teneinde de motivatie voor en de ontwikkeling van een ondernemende houding te vergroten. Dit betekent dat leerlingen zelf grotendeels bepalen hoe hun leerproces eruitziet. Zij bepalen zelf welke projecten zij willen doen en welke middelen zij nodig hebben.

Motivatie

bewerken

Het blijkt dat de maatschappelijke relevantie van vakken ontdekken een essentiële voorwaarde is om tot intrinsiek gemotiveerd leren te komen[5]. Leren vanuit eigen motivatie. Leren vanuit je passie. Omdat je het zelf wil leren in tegenstelling tot wat de docent je opdraagt te doen. De waarde van “vakken” wordt door de leerlingen vaak niet gezien. Waarom moet ik dat vak leren? Wat heb ik er later aan? Een adequate docent kan die toekomstige waarde met een beetje geluk nog wel aannemelijk maken, maar om uit te leggen wat je er in het hier en nu aan hebt, is voor veel docenten aanzienlijk lastiger. Wanneer de leerlingen in gaan zien wat een vak nu - op dit zelfde moment - voor hen kan betekenen, worden zij als het ware eigenaar van het vak, waardoor zij intrinsiek gemotiveerd raken. Bij intrinsieke motivatie gaat het er immers om dat leerlingen vanuit een eigen, innerlijke gedrevenheid iets willen leren omdat zij de waarde ervan inzien. Doordat in het ondernemend leren de intrinsieke motivatie van de leerlingen rechtstreeks en continu wordt aangesproken - van elk concept dient bijvoorbeeld de context[6] en het nut te worden geëxpliciteerd - wordt bij hen een stevige basis gelegd om te willen leren.

Zelfbewustzijn

bewerken

In het ondernemend leren de ondernemende leren dat zelfbewust gedrag leidt tot respect, vertrouwen en waardering. Dat een ander weet wat ze aan je hebben, een kenmerk van een entrepreneur. Anderen voelen zichzelf daardoor ook vrij om te uiten en zich gerespecteerd. Willen weten in plaats van moeten weten, om zo meer waarde toe te voegen voor jezelf en voor de ander. Mensen vertrouwen ondernemende mensen als ze consistent zijn. Consistent betekent “met elkaar kloppend, op een logische manier samenhangend”. Om dat te kunnen moet de ondernemende leerling eerst weten waar hij zich op focust. Het beste kan men focussen op het verbeteren van de eigen unieke kwaliteiten. Consistentie mensen hebben een duidelijke visie en missie en blijven bij alles checken of het nog klopt. Zo ontwikkelen ze een herkenbare identiteit.

Assertiviteit

bewerken

Het ondernemend leren nodigt ondernemende leerlingen uit om assertief te zijn. Het voordeel van assertief gedrag is tevredenheid met het bereikte resultaat en het vaker bereiken van de doelen. Je ervaart win-win door eerlijke onderhandelingen en dat geeft zelfrespect. Het lef te hebben om jezelf te durven zijn, voor jezelf en jouw ideeën op te komen en consistent te blijven najagen wat je wilt bereiken. Daarnaast zou het zonde zijn dat je een eigen leerroute ontwerpt die niet wordt uitgevoerd omdat je onvoldoende voor je ontwerp op kunt komen.

Bronnen

bewerken

Verdieping

bewerken

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving
  Cursus Ondernemend Leren Gratis na aanmelding Deze gratis cursus geeft een introductie over ondernemend leren zoals het entreprenasium dat hanteert.
  Wiki Entreprenasium Hoofdpagina Wiki over de implementatie van ondernemend leren als een aparte afdeling binnen een bestaande school.
  Cursus Opeduca Onderwijsprogramma Een cursus/programma om als school ondernemend te worden.
  Wiki Codeniacs Hoofdpagina Wiki over de implementatie van ondernemend leren als ICT vak op een basisschool of het voortgezet onderwijs.
  Wiki Leerparadijs Hoofdpagina Wiki over het oprichten van een ondernemende particuliere school.

Verwijzingen

bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.