Onderwijstechnologie/Rapport SLO Economische Wetenschappen en Rechten 2011-2012

Deze pagina bevat het rapport van ons groepswerk voor Onderwijstechnologie.

Inleiding

bewerken

In dit groepswerk zijn we op zoek gegaan naar een onderwijstechnologische realisatie die we later in het kader van onze studie en/of professionele carrière kunnen gebruiken. Bij de aanvang van het groepswerk zijn we stil blijven staan bij de huidige gebreken in het onderwijs. Volgens ons is er op dit ogenblik nog een gebrek aan lesondersteuning na de lesuren. De leerkrachten hebben steeds minder tijd om de verplichte leerstof te zien binnen de voorziene tijd. Wanneer de leerlingen een bepaald onderdeel van de leerstof niet direct onder de knie hebben, heeft de leerkracht niet altijd de tijd om hier lang bij stil te staan. De ontwikkeling van een technologisch hulpmiddel om de lessen te ondersteunen was dan ook het doel van ons project. Dit rapport omvat de verschillende stappen die tot de realisatie van ons project geleid hebben.

Mogelijke onderwerpen en keuze

bewerken

Werkwijze

bewerken

Communicatie

bewerken

Voor dit groepswerk werd ons aangeraden om zo veel mogelijk te communiceren door gebruik te maken van het groepsforum op Pointcarré. Vermits het bij een brainstorm toch interessanter is om dit 'in real life' te doen, hebben we een Doodle opgesteld om zo efficiënt mogelijk tot een gezamelijke datum te komen. In het begin was het groepsforum nog publiek, waardoor we plots weer overgeschakeld waren naar gewoon e-mailverkeer. Eens het probleem was opgelost hebben we weer zo veel mogelijk het forum gebruikt.

Brainstorming

bewerken

Vermits er reeds een idee omtrent bijscholing was geplaatst op het groepsforum, werd de brainstorm hier misschien lichtjes door beïnvloed. Concreet kwamen er een viertal ideeën uit de bus.

Verschillende ideeën

bewerken
 • een online tool waar leerkrachten testen op kunnen plaatsen
 • een evaluatiesysteem
 • samenwerkingsverband voor scholen vergemakkelijken via online tool
 • creëren van een tool die lesondersteunend werkt (= gekozen idee)

Uitwerkingen gekozen idee

bewerken

Doel: Bijscholingstool

• Vragenlijst • Oefeningen • Links • Chatten • Dropbox • Folders • Diagram • Video • Codex online • Toetsjes • Opsommen van alle moeilijke dingen • Forum • Random chillroom • Onderling met scholen: contests organiseren (dient ook als extra motivatie voor de leerlingen, vermits ze een extra credit krijgen bij deelname) • Skype • Agenda lijst van lessenoverzicht • Overzicht van vooruitgang • Reward en recognition page (pagina waarop je kan zien we het meeste testjes heeft geprobeerd, het meeste forumposts heeft geplaatst, hetgeen ook kan dienen als motivatie voor leerlingen om er echt gebruik van te maken)

Resultaat: uiteindelijke tools

 • Vragenlijst: Om de lessen wat beter te kunnen afstemmen op de noden van de leerlingen hebben we een wekelijkse vragenlijst die polst naar de mening van de leerlingen. Het onderwerp van de les wordt steeds vermeld en vervolgens wordt gevraagd: Wat vond je van de les? Lag het tempo te hoog of te laag? Zijn er begrippen die je nog niet goed snapt?
 • Forum: Het is mogelijk om per lesonderwerp een bespreking te starten over de les en het onderwerp. Hier kunnen de leerlingen terecht met vragen en problemen. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat leerlingen via deze weg elkaar ook trachten bij te staan.
 • Oefeningen: Er is een map waar allerlei extra oefeningen te vinden zijn die ze eventueel kunnen maken. Het leek ons ook interessant om per type oefening reeds één ervan op te lossen en te voorzien van een gedetailleerde werkwijze, zodat de leerlingen de oplossingsmethode ook kunnen nakijken. Indien er nog moeilijkheden zouden zijn bij de oefeningen, kunnen ze steeds terecht op het forum, waar ze hulp mogen verwachten van een leerkracht of medeleerling.
 • Testjes: De leerkrachten kunnen verschillende soorten testjes aanmaken, waarbij ook de antwoordmogelijkheden zeer verschillend kunnen zijn (ja/neen, meerkeuze vragen, open vragen, sorteer de antwoorden, etc).
 • Video: Indien er een onderwerp/begrip/werkwijze is die voor enkele leerlingen echt niet duidelijk zijn (afgaand op de vraagjes hierover in het forum), kan men een extra tutorial op het leerplatform plaatsen waarbij de focus meer ligt op de probleempunten van de leerlingen.
 • Overzicht van vooruitgang: Aan de hand van de leerplannen kunnen de leerkrachten een overzicht maken per lesonderwerp van de gewenste doelstellingen die de leerlingen dienen te bereiken. De leerlingen kunnen dan aanduiden welke vaardigheden en kennis ze reeds onder de knie hebben. Deze gegevens kunnen altijd worden aangepast en bij het voorbereiden van de examens kunnen ze nagaan op welke vlakken ze nog extra moeten oefenen.
 • Documenten: krantenartikels (actualiteit), codex, documenten van de overheid, formularium, diagrammen, mogelijkheid voor leerlingen om iets up te loaden,...

Doelgroep

bewerken

Enerzijds wensen we deze website aan te raden voor gebruik in verschillende scholen, die al dan niet in samenwerking staan met elkaar. Op die manier zouden meerdere leerkrachten van verscheidene vakgebieden hieraan kunnen meewerken. Het is de bedoeling dat de leerlingen na de lessen ook nog de hulp kunnen inroepen van iemand (of iets) die de nodige kennis beheerst. In plaats van op verscheidene fora op zoek te gaan naar iemand die een antwoord weet op je vragen, kan men via Leshulp rekenen op feedback van leerkrachten. Daarnaast kunnen de leerlingen ook gewoon hun verwerkingsproces ondersteunen door de verschillende tools die ter beschikking staan. Anderzijds laten we de keuze aan de leerkrachten/scholen om een soortgelijke website voor privé gebruik op te richten.

De zoektocht naar & opbouw van de website

bewerken

Keuze site

bewerken

Mogelijkheden

bewerken

Links die ons idee zouden kunnen verwezenlijken zijn onder andere:

http://www.dokeos.com/en/node/778 (Eigenlijk konden we alles hier gewoon op vinden, behalve die motivatie)

http://moodle.org/about/ (Speciaal voor leerkrachten om een platform aan te maken)

http://www.gratissoftware.nu/ (Op deze site staan een paar zeer handige tools op, zoals het online aanmaken van een forum, een eigen website maken, mediaplayers, videoplayers enzovoort)

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om moodle uit te werken, aangezien we op dit leerplatform ons concept het best zouden kunnen verwezenlijken. Hoewel moodle het dichtst bij ons idee aanleunde, mislukte het meermaals om dit op onze laptop te installeren. We kwamen via het forum te weten dat dit ook mogelijk was door te werken met gnomio, een site waarop Moodle geïnstalleerd stond. Voor het gebruiksgemak hebben we dus geopteerd om ons idee uit te werken op gnomio. Hoewel de site na een week reclame toont, vonden we dit in eerste instantie niet storend. De leerlingen zijn gewoon van te werken met facebook, waar ook reclame op staat. Het probleem met deze reclame is echter dat de duidelijkheid en de eenvoudige structuur van onze site niet langer behoudt. Het wijzigen van de lay-out en het aanpassen van de broncode vormden ook een probleem. Hoewel de site reeds helemaal opgebouwd was, hebben we er toch voor geopteerd om de site opnieuw op te bouwen, maar dan ergens anders. Deze keer hebben we de moodle op een aparte server geïnstalleerd. Dit vraagt meer werk, maar het resultaat mag er best zijn!

De site kan u terugvinden op: http://leshulp.co.cc/ Om de site te bezichtigen kan u zich steeds aanmelden als gast.

Opbouw van de site

bewerken

Rollen en bevoegdheden

bewerken
Administrator
bewerken

Deze persoon is bevoegd om alle soorten van veranderingen te maken en dit in alle cursussen. Het is de persoon die de website onderhoudt, in ons geval de informatici van de school.

De aanmaker van een cursus
bewerken

Deze personen kunnen nieuwe cursussen aanmaken en hier ook les in geven.

Leerkracht
bewerken

Leerkrachten kunnen binnen hun cursus alles aanpassen. Ze kunnen documenten uploaden, testjes toevoegen, enquêtes opstellen, iets op het forum plaatsen, de vragen van de leerlingen beantwoorden,...

Non-editing leerkracht
bewerken

Deze leerkrachten geven les binnen hun cursus, maar kunnen hierin geen activiteiten aanpassen.

Studenten
bewerken

De studenten genieten van verschillende voordelen binnen de cursussen, al hebben ze niet de mogelijkheid om bepaalde elementen aan te passen. Ze zijn in staat om documenten te downloaden, deel te nemen aan het forum, testen in te vullen, filmpjes te downloaden, vragen te stellen aan de leerkrachten,... . Ze zijn bijvoorbeeld niet in staat om nieuwe cursussen te plaatsen (let op ze kunnen wel nieuwe cursussen aanvragen), de testresultaten van andere leerlingen te zien,... .

Gasten hebben op de site minder voordelen dan de vorige gebruikers. Ze zijn in staat om rond te kijken en informatie te downloaden, maar ze hebben geen toestemming om enige documenten te plaatsen of deel te nemen aan activiteiten. Op deze manier kunnen de ouders van de leerlingen zich aanmelden als gast om op de hoogte te zijn van de school- en lesactiviteiten. Ze kunnen niet deelnemen aan het forum, maar wel alle documenten bekijken en de leerkracht contacteren indien nodig.

Instellingen

bewerken

De instellingen van de site werden zo aangepast dat de bovengenoemde rollen elk hun beperkingen hadden. Zo kunnen de leerlingen geen cursussen maken, agenda's aanpassen, vragenlijsten maken,... . De gasten kunnen de hele site bezichtigen, maar geen wijzigingen aanbrengen of zelfs hun stem laten horen. Wel kunnen ze de leerkracht contacteren om eventuele problemen duidelijk te maken. Uiteraard is het niet mogelijk om hier elke instelling weer te geven, want er zijn er ontzettend veel. Voor een overzicht van de activiteiten die elke rol mag uitvoeren op de site, verwijzen we jullie graag door naar de rolverdeling.

Onderdelen

bewerken

De site wordt ingedeeld volgens verschillende cursuscategorieën, zoals Economie, Rechten, Wiskunde,... Elk cursuscategorie wordt dan op zijn beurt onderverdeeld in beschikbare cursussen, waar je de lesonderwerpen kan terugvinden. Als voorbeeld hebben we een Economisch onderwerp uitgewerkt, nl. de geaggregeerde vraag.

Per cursus kan je verschillende onderdelen terugvinden, zoals nieuws, documenten, filmpjes, forum en testjes. Een voorbeeld van een schematische voorstelling van de site kan men dus als volgt weergeven:

Economie -> Micro-economie -> Geaggregeerde vraag en aanbod • Documenten • Forum • Filmpjes • Testen • Extra oefeningen • Nieuws • Kalender

De site is nog niet 100% uitgewerkt, we hebben er voor geopteerd om één cursus uit te werken. Ook andere leerkrachten zijn vrij om hier wat aan toe te voegen, mits onze toestemming. Ze moeten ons dus eerst een mailtje sturen met hetgeen ze er willen opzetten, zodanig dat wij het er ook daadwerkelijk kunnen opzetten. Op deze manier hebben we een soort van controle om de kwaliteit van onze site te bewaken.

Werking van de website

bewerken

In dit onderdeel vindt u een korte handleiding voor het gebruik van onze website. Als leerkracht ben je in staat om binnen je cursussen documenten te plaatsen, deel te nemen aan het forum, extra oefeningen te plaatsen, testjes te plaatsen, filmpjes met extra uitleg bij te voegen, een agenda bij te houden, nieuwe cursussen toe te voegen, etc. In de volgende onderdelen zal stap per stap worden uitgelegd hoe je dit als leerkracht kan doen. Elke leerkracht kan de site aanpassen naar zijn voorkeur: hij kan de kleur van de site veranderen, kiezen waar en in welke volgorde de widgets staan, ... Voor de eenvoud zal er bij de handleiding steeds verwezen worden naar de rechterkolom. Vooraleer je iets kan wijzigen of toevoegen aan de site, moet je eerst naar instellingen gaan en klik je op "zet wijzigen aan".

Toevoegen van een cursus

bewerken

Hiervoor ga je naar Instellingen --> Sitebeheer --> Cursussen --> Cursus toevoegen/bewerken. Om een nieuwe cursus te plaatsen, kies je een bestaande cursuscategorie en klik je vervolgens op "voeg een nieuwe cursus toe". Indien de cursus werd aangemaakt, is het ook mogelijk om enkele subcategorieën aan te brengen door gewoon de cursus aan te klikken.

Plaatsen van documenten

bewerken

De leerkracht kan verschillende documenten plaatsen op de site, zoals extra oefeningen, overheidsdocumenten, samenvattingen,... Om dit te kunnen doen ga je op de cursus waarin je documenten wilt toevoegen en maak je een map aan, door te klikken op "bron toevoegen" en dan op "map". Je kan bijvoorbeeld een map aanmaken voor de extra oefeningen en hierin de opgaven en de oplossingen plaatsen.

Plaatsen van testjes

bewerken

Na het beëindigen van een onderdeel van de leerstof, is het leuk voor de leerlingen om hier een test over te kunnen maken. De leerkracht kan op de site dan ook een test plaatsen waar de leerlingen hun kennis over het onderwerp kunnen toetsen. Dit kan door naar de cursus te gaan en te klippen op "activiteit toevoegen" en daar "Test" aan te klikken. Hier is het mogelijk om vragen op te stellen, te importeren of te exporteren. Het is een gebruiksvriendelijke site, waarmee we bedoelen dat je goed begeleid wordt bij het opstellen van een test. Eenmaal in de vragenpool wordt alles snel duidelijk.

Daarnaast is het ook mogelijk om een "realtime quiz" op te stellen die de leerlingen allemaal tegelijk moeten maken. Zo kan de leerkracht het computerlokaal reserveren en de leerlingen onderwerpen aan een meerkeuzetoets waarbij iedereen een beperkte tijd heeft om de vraag te beantwoorden. Een andere mogelijkheid is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op een vast tijdstip inloggen na de lesuren en dat de leerkracht dan aanklikt dat de test kan beginnen. Dit laatste is echter niet zo evident, vermits niet iedere leerling een computer ter beschikking heeft en het bovendien heel moeilijk zou zijn om een vast tijdstip af te spreken.

Er is ook een applicatie 'flash cards' waarbij je bijvoorbeeld kan oefenen op de chemische elementen en hun benaming. Door te oefenen wordt ook bijgehouden bij welke elementen de leerling het antwoord niet wist of zich vergiste, waardoor er uiteindelijk een stapeltje over blijft met enkel de moeilijke elementen.

Bijhouden van agenda

bewerken

In de rechterkolom vindt u een agenda terug. Hier kan u ook bepaalde activiteiten op plaatsen en dit door te klikken op nieuwe activiteit. Voorts is het mogelijk om de agenda te bekijken en om hem te exporteren. Vermits het de bedoeling is om dit door meerdere scholen in gebruik te laten nemen, kan de agenda best gebruikt worden voor gemeenschappelijke activiteiten.

Nieuwsforum en mededelingen

bewerken

Het forum bekijken en/of hier iets op plaatsen kan op 2 manieren:

1) via de navigatiekolom (rechtsboven): elke cursus is onderverdeeld in verschillende elementen. Wanneer je op algemeen klikt, kan je daarna doorklikken naar het nieuwsforum. Om een nieuw onderwerp toe te voegen, klik je gewoon op de knop: nieuw onderwerp toevoegen.

2) in de rechterkolom vind je een onderdeel genaamd laatste nieuws. Hier kan je klikken op voeg een nieuw onderwerp toe, waardoor je direct in het nieuwsforum terecht komt.

Overzicht van de deelnemers en rapporten

bewerken

Per cursus is het voor de leerkracht mogelijk om de deelnemers te bekijken. Voorts is het mogelijk om deelnamerapporten en activiteitenrapporten te bekijken. Maar hoe doe je dit? Door in de navigatiekolom (rechtsboven) op het gewenste vak te klikken, krijg je de mogelijkheid om de rapporten aan te klikken. Vervolgens kan je kiezen welk rapport je wil opvragen.

Creatie van een licentie

bewerken
 • Hiervoor zijn we ten rade gegaan bij creative commons.
 • We hebben gekozen voor een licentie met als eigenschappen: noncommercial en sharealike. Op die manier kunnen derden,voor niet-commerciële doeleinden, gebruik maken van onze documenten, mits vermelding van de auteurs en het gebruiken van dezelfde licentie.
 • Het werd op de hoofdpagina van onze website geplaatst.

Toetsing van het gerealiseerde project aan de geziene leerstof

bewerken
 • Er werd gebruik gemaakt van open source software: zowel voor de site als alle documenten die je hier kan terugvinden.
 • De site is door iedereen vrij te gebruiken (als gast weliswaar). De lesinformatie en -ondersteuning kan door iedereen geraadpleegd worden en gedownload worden. De elementen die we er op geplaatst hebben zijn weliswaar door iedereen vrij om te gebruiken. Om er voor te zorgen dat ook andere leerkrachten van deze site gebruik maken voor lesinformatie, werd deze site op klascement.be geplaatst.
 • De site op zich is niet door iedereen vrij aan te passen, dit om de privacy van onze leerkrachten en leerlingen te waarborgen. Het concept daarentegen is wel door iedereen vrij te gebruiken. Zelf hebben we gebruik gemaakt van reeds bestaande software.

Bijdrage per groepslid

bewerken
Taak Amy Feyza Khadija Marieke Naïma
Brainstorming X X X X X
Bijeenkomst 23/11 X X X X
Bijeenkomst 28/11 X X
Bijeenkomst 30/11 X X X X X
Opzoeken mogelijke sites X
Uittesten mogelijke sites X X X X X
Opbouwen van de site X X X
Plugins en modules zoeken X
Instellingen zetten X X X
Documenten plaatsen X X X
Testjes maken X X
Deelnemen aan forum X X X X X
Opzoeken open source software X X X X X
Filmpjes maken X
Licentie aanmaken X
Schrijven van samenvatting X
Schrijven van rapport X
Verbeteren rapport X X X X
Presentatie voor klas X X X X X
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.