Onderwijstechnologie/Resultatenrapport Cat-project met MDL2

Opzet van het project

bewerken

1. De verwezenlijking van een online multimediaal digitaal leerplatform met als doelgroep een selecte groep medium security geïnterneerden die deelnemen aan het CAT-project, een therapievorm ontwikkeld in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist (deze groep wordt in de tekst “catters” genoemd).

2. Specifieke doelstelling voor deze leergroep: Resocialisatie en herintegratie binnen het kader van de "Canine Assisted Therapy" met behulp van en door gebruik van digitale onderwijstechnologie.

3. Kenmerken van de doelgroep:

 • Maximum aantal catters = 12.
 • Diversiteit in leeftijden, geslacht, vooropleiding en psychopathologieën.

4. Gekozen leerplatform:

 • Er werd geopteerd voor Moodle. Maar omdat deze webhosting impliceert kiezen we in deze experimentele fase voor MDL2.
 • Url: http://catproject.mdl2.com/
 • Dit digitale leerplatform wordt gekoppeld aan: http://www.cat-project.be
 • Het onderhoud ervan gebeurt door de CAT-therapeut.

5. Aandachtspunten voor de realisatie van het leerplatform:

 • Gezien de diversiteit van de leergroep moet de website heel gebruiksvriendelijk zijn.
 • Liminality: de verbondenheid van de groep onderling met de aangeboden therapie moet worden bevestigd door een zekere uniformiteit na te streven.
=> De lay-out van de website moet overeenstemmen met de website van het therapeutisch centrum
 • Biophilia: natuur staat centraal als middel tot verbondenheid en resocialisatie.
=> Door gebruik van beeldend materiaal
 • Tussentijdse evaluatie moet leiden naar een hoger niveau van verantwoordelijkheidszin.
 • Een eindevaluatie beslist of dat niveau werd gehaald.

6. Vereiste mogelijkheden van de website:

 • Interactiviteit:
a) tussen de catters onderling
b) tussen de catters en de therapeut (ter bevordering en aanvulling van bestaande therapieën).
=> Door middel van een forum
 • Er moeten op de site afbeeldingen en videomateriaal geplaatst kunnen worden die:
a) als lesmateriaal kunnen dienen.
b) als illustratie bij het lesmateriaal kunnen gebruikt worden.
c) bij de evaluatie kunnen gebruikt worden.
 • Een elektronische agenda.
 • Foto van de maand.
 • Motivatiebevorderende diversiteit in de gebruikte (interactieve) onderwijstools.
 • Privacy: De CAT-therapeut heeft toegezegd om de website te beheren. Hij moet kunnen beslissen wie toegelaten wordt op de site en welke rechten deze krijgt toegewezen.

Verloop

bewerken

Aangezien ik (Els) de taak eerst in mijn eentje zou maken, houden de eerste stappen geen rekening met een mogelijke groepspartner.

Stap 1:
Opmaken van randvoorwaarden waaraan de taak voor mij moest voldoen:
 • Mogelijkheid voor mijzelf om bij te leren
 • Passen binnen onze zoektocht naar methodieken om bestaande therapieën aantrekkelijker te maken voor onze patiënten.
 • Een toepassing ontwikkelen als antwoord op een bestaande vraag,
 • Een toepassing ontwikkelen dat kan blijven evolueren en inspelen op een mogelijke veranderende vraag.
 • De toepassing moet gedragen worden door de betrokken actoren binnen ons forensisch zorgcircuit.
Stap 2:
Nadenken over mogelijke onderwerpen die aan deze voorwaarden voldoen.
 • Aangezien een van de voorwaarden was dat de toepassing werd gedragen door betrokken actoren in het werkveld, verzamelde ik een aantal onder hen tijdens een brainstormsessie (de vormingsverantwoordelijke, een systeemverpleegkundige en een aantal vaktherapeuten van het forensisch zorgcircuit).
 • Ons voorstel: Een educatieve toepassing maken die een meerwaarde zou zijn voor een bestaande therapie. Door te kiezen voor een bestaande therapie konden we de toepassing beter afbakenen en effectief op maat werken.
 • Probleem: Welke therapie gaan we kiezen als basis voor onze toepassing? Welke therapeut staat open om te experimenteren met leertechnologiën. Wie gelooft in de meerwaarde hiervan voor zijn/haar therapie? Wie is bereid in de toekomst tijd te investeren in de toepassing: bijsturen, aanvullen met nieuwe zaken, opvolgen hoe de toepassing door de patiënten wordt gebruikt, evalueren of de toepassing effectief een meerwaarde is voor zijn therapie.
 • Na een bevraging van alle vaktherapeuten bleek de huidige Cat-therapeut heel enthousiast. Hij zal de ontwikkelde toepassing gebruiken binnen zijn therapie.
Stap 3:

Samen met de Cat-therapeut ben ik op zoek gegaan naar een mogelijke meerwaarde, naar therapeutische doelstellingen waaraan we via deze nieuwe toepassingen konden werken. Ondertussen werd ik gecontacteerd door Nadine Coninx om samen te werken aan de taak. Ik deelde mijn ideeën met haar en haar kritische opmerkingen zorgden ervoor dat ik steeds verder ging nadenken. Al snel was er voortdurend mailverkeer tussen ons beiden. Samen gingen we op zoek naar doelstellingen, mogelijke toepassingen om als basis te gebruiken, valkuilen waarmee we rekening moesten houden ed.

Stap 4:
Bepalen van zaken die in de toepassing moeten aanwezig zijn:
 • theorielessen met beeldmateriaal om zaken te verduidelijken
 • praktijklessen adhv beeldmateriaal die 'catters' zelf gemaakt hebben.
 • Een kalender
 • een foto van de maand
 • Een blog of forum waarop ze leren communiceren over een bepaald onderwerp.
Stap 5:

Gaandeweg ontstaan de vragen. Gaan we de theorielessen in hun huidige vorm behouden nl word-document of gaan we ze verwerken in vb een mindmap wat het eindresultaat interactiever maakt. En als we dat doen, welk open source programma kunnen we hierbij dan gebruiken?

Stap 6:

Zowel Nadine als ikzelf hielden ons met een deel van de taak bezig. Nadine zocht naar mogelijke toepassingen en begon te bouwen. Ikzelf werkte vooral aan het inhoudelijke luik. Zodra we iets gevonden hadden, werd dit doorgemaild naar elkaar, werd feedback gegeven en ontstonden er nieuwe ideeën.

Stap 7:

We besloten hierna om alles in een voorlopige versie van de samenvatting te gieten, wat Els dan ook heeft gedaan. Het resultaat was een neerslag van een brainstormsessie die voornamelijk via e-mail heeft plaatsgevonden. Het werd nu tijd – zeker met het oog op de deadline - om de basisstructuur te realiseren. Er werd een bondig verslag gemaakt met de belangrijkste punten uit de samenvatting en de eerste bevindingen met betrekking tot Moodle werden op papier gezet.

Stap 8:
 • Reeds bij het begin, toen er nog maar net aan de lay-out werd gewerkt, bleek de weerspannigheid van MDL2 om zich aan te passen aan ons enthousiasme. Moodle is enorm uitgebreid, elke functie is onderverdeeld in tal van subfuncties met verschillende parameters die toch wat studie vereisen. Op zich is alleen al de lay-out, om het perfect te doen beantwoorden aan onze eisen, een maand werk voor twee leken op het gebied van webdesign. Een ICT-deskundige of iemand met ervaring doet dit in een handomdraai.
 • Een tweede probleem is vermoedelijk “typisch” voor MDL2. Namelijk, alle informatie die er over Moodle gevonden kan worden, is niet per definitie ook van toepassing voor MDL2.
 • Bij het ontwerpen van de site stoten we voortdurend op hindernissen die veel tijd en energie vragen om op te lossen. Met het oog op de deadline moeten we dus onze verwachtingen en mogelijkheden een beetje bijstellen.

De Website

bewerken

Voor het activeren van MDL2 is er niet meer nodig dan op http://www.mdl2.com/ een sitenaam en het e-mailadres van de administrator in te geven.

Privacy

bewerken

De CAT-therapeut heeft toegezegd om de website te beheren. Hij kan beslissen wie toegelaten wordt op de site en welke rechten deze krijgt toegewezen.

In Moodle wordt hierin voorzien door een functie die toelaat om een “rol” toe te wijzen nadat een gebruiker manueel door een therapeut werd toegevoegd.

“Voor de hele site zijn mogelijke rechten opgemaakt. De archetype rol bepaalt welke rechten een rol krijgt. Er zijn 8 archetype rollen voor wie standaard bepaald is welke rechten deze hebben. Deze kunnen eventueel uitgebreid of ingeperkt worden. Zo kun je bijvoorbeeld de rol leraar hebben, die leraars de toelating geeft om bepaalde dingen te doen en die andere acties verbiedt. Eens deze rol bestaat, kun je de rol toewijzen aan een gebruiker en zo deze gebruiker leraar maken voor die cursus. Je kunt die rol ook aan iemand toewijzen op het niveau van een cursuscategorie en hem zo leraar maken in alle onderliggende cursussen in die categorie of die rol toewijzen aan iemand in een forum en hem zo de mogelijkheden van een leraar geven, maar enkel voor dat forum.” [1]

Een “rol” toekennen betekent dus zoveel als het bepalen van wie tot de site toegang heeft, wat deze kan zien en mag doen. De administrator van de site kan bij zowat elke functie van Moodle aangeven welke “rol” deze functie kan of mag beheren.

Rol definiëren

 • Vooraleer aan iemand een rol kan worden toegekend moet hij of zij eerst manueel worden toegevoegd als gebruiker:
=> Instellingen > Sitebeheer > Gebruikers > Gebruikers > Toevoegen
 • Een rol is een verzameling rechten die je een gebruiker in een bepaalde context geeft:
=> Instellingen > Sitebeheer > Gebruikers > Rechten > Definieer Rollen

Zoals reeds eerder vermeld is het echter nog niet helemaal duidelijk hoe beveiligd catproject.mdl2.com is tegen malafide internetgebruikers.

Ontwerp

bewerken

Omwille van de gebruikersvriendelijkheid moet de lay-out van de website wat aangepast worden.

=> Als vertrekpunt heb ik de parameters overgenomen die aangegeven worden op de volgende webpagina:
http://docs.moodle.org/21/en/File:fp021col.png

Homepage

=> Dit is de pagina die de gebruiker te zien krijgt en is afhankelijk van:
a) Of hij ingelogd is.
b) Welke rol deze persoon toebedeeld heeft gekregen.
=> Ik heb ervoor gekozen om een onderscheid te maken tussen gebruikers die
a) zijn ingelogd of Authenticated Users
b) niet zijn ingelogd
En ik heb dit hier gedaan:
Instellingen > Instellingen startpagina > bewerk instellingen


=> Voor wat de lay-out van de website betreft doet zich nog een probleem voor dat volgens mij “typisch” is voor MDL2. Namelijk, alle informatie die er over Moodle gevonden kan worden, is niet per definitie ook van toepassing voor MDL2. Denk ik.
 • Op de pagina “Instellingen Startpagina” is er een 'TinyMCE' of HTML-editor (zie bijvoorbeeld: “Beschrijving startpagina”) die toelaat om een afbeelding toe te voegen.
 • Dus dacht ik om hier een afbeelding toe te voegen samen met het stukje tekst van de homepage van www.cat-project.be.
 • Het toevoegen van de tekst is geen enkel probleem. Maar het heeft enig zoekwerk gekost vooraleer ik begreep dat er gevraagd wordt naar een URL en dat het niet mogelijk is om een afbeelding gewoon te “pasten”. De URL die wordt gevraagd is deze waar de afbeelding is opgeslagen en dit kan voor MDL2 hier:
Mijn startpagina > Mijn profiel > Mijn Privé-bestanden
 • Maar dan loop ik vast: volgens Moodle ontwerp je de startpagina en alle andere sitepagina's zoals een cursus wordt ontworpen. En hierover is er overvloedige informatie aanwezig. Dezelfde 'TinyMCE' duikt overal op als er informatie moet worden toegevoegd en ontworpen.
 • Maar om de één of andere reden lukt het me niet om de editor de afbeelding op de aangegeven URL te doen herkennen.
=> Dit is tevens van belang als je het totale aanzicht van de sitepagina's wilt aanpassen aan de site www.cat-project.be. Hiervoor moet je hier zijn:
Sitebeheer > Uiterlijk > Thema's > Thema instellingen
Sitebeheer > Uiterlijk > Thema's > Kies een thema
Je kan 2 dingen doen:
a) Je kiest een bestaand thema (voor onze website heb ik “Decaf” gekozen) en past deze wat aan.
b) Je kiest een thema dat je zelf hebt ontworpen. Volgens de informatie die Moodle zelf ter beschikking stelt kan dat op de manier zoals ik dit hierboven voor het toevoegen van een afbeelding heb beschreven. En, ja, dan doet zich ook weer hetzelfde probleem voor.

Mijn Startpagina

=> Dit is de pagina die wordt toegekend aan elke individuele gebruiker en hier geldt dezelfde gouden regel die van toepassing is op het hele ontwerp van de site: de rol die de gebruiker heeft toegewezen gekregen bepaalt wat hij of zij kan zien en uitvoeren.
 • Het probleem, dat ik geen bestanden van op mijn computer of vanuit mijn privé-bestanden kan kiezen, doet zich hier niet voor.
 • Hier is er wel de mogelijkheid om aan het blok “Site beschrijving”, die dezelfde 'TinyMCE' toont, een afbeelding toe te voegen.
Instellingen Startpagina > Zet wijzigingen aan
 • Met deze instructie beheers je in feite de volledige basisstructuur van de site: het toevoegen van onderwijstools en blokken door ze te verbergen of juist te tonen, het ontwerpen van cursussen en deze koppelen aan didactische werkvormen, het toekennen van rechten aan specifieke rollen, het toevoegen of wijzigen van teksten, enzovoorts.


Conclusie

bewerken

MDL2 is betrekkelijk eenvoudig te gebruiken, al vraagt het toch enige oefening om de basisfuncties te kunnen beheersen. Op zich is alleen al een perfecte lay-out een maand werk voor leken zoals wij. Een ICT-deskundige doet dit in een handomdraai. Het gaat dan vooral om de zeer uitgebreide subfuncties bij iedere basisfunctie, die ieder op zich toch eventjes wat studie vragen. Hetgeen hierboven beschreven is vormt dan ook slechts een aanzet en insteek om met dit leerplatform te leren werken. Het biedt een brede waaier aan mogelijkheden die interessant zijn voor eenieder die bestaande onderwijspraktijken en onderwijsleersituaties wensen uit te breiden met een digitaal luik.

Referenties

bewerken
 1. http://catproject.mdl2.com/admin/roles/manage.php
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.