Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport bleniti brewgreste 2012-2013

Onderwijstechnologie – Prof. Questier/ Ass. Bruno Van Bogaert Academiejaar 2012-2013 ______________________________________________________________________________


Stephan Dierickx - Blearta Jashari - Ewald Lobbestael - Tine Schepers - Nikol Wellens

RAPPORT Groepswerk Onderwijstechnologie

“Bouwen op de schouders van reuzen”

parallelle tijdlijnen

1. Inleiding en voorstelling van de groepsleden bewerken

Naar aanleiding van de opdracht voor het vak ‘Onderwijstechnologie’ hebben wij besloten om ons te richten op parallelle tijdsbalken. Reden hiervoor is vrij logisch: hoewel in veel jaarplannen van de leerlingen verwacht wordt dat hij of zij in staat is gegevens in tijd en ruimte te plaatsen, merkten we dat tijdsbalken voornamelijk met het vak geschiedenis geassocieerd worden.

Leerlingen worden zelfs in het secundair onderwijs vaak bedolven onder informatie, maar er zijn ons inziens te weinig tools voorhanden om hen deze praktisch te laten verwerken. Zo zal een leerling teksten van Shakespeare lezen in de Engelse les, Voltaire onder de neus geschoven krijgen om zijn kennis Frans aan te scherpen en voor het vak Nederlands zich mogen buigen over ‘Van den Vos Reynaert’. Vraag diezelfde leerling om de auteurs of de werken chronologisch te ordenen en ze te associëren met de historische periode en dan merken we dat de leerlingen daarvoor geen praktische tools aangereikt krijgen.

Toen we aan het brainstormen waren, kwamen veel voorbeelden tot stand: “hoe kan een leerling visueel begrijpen dat de barok in de muziek zich vroeger ontwikkelde dan in de architectuur”. Leerlingen in het eerste jaar van de eerste graad (B-stroom) moeten een tijdsbalk maken van hun eigen leven, maar kunnen hun geboortedatum niet associëren met bijv. het ontstaan van Windows 2000.

Onze groep bestaat uit Stephan Dierickx (filosoof), Blearta Jashari (kunstwetenschapper), Ewald Lobbestael (historicus), Tine Schepers (communicatiewetenschapper) en Nikol Wellens (muziekwetenschapper).

2. Doelstelling bewerken

Het is onze bedoeling kritisch na te denken over een tool waarbij leraars en leerlingen samen kunnen werken aan tijdsbalken; waarbij tijdlijnen parallel getoond kunnen worden zodat vergelijking makkelijker wordt (en daarmee ook peer-en coevaluatie objectiever gemaakt wordt).

Aangezien er al tientallen tijdlijnentools bestaan, kunnen wij verder bouwen ‘op de schouders van reuzen’. In de loop van ons onderzoek merkten we dat er een gelijkaardig onderzoek loopt aan de UGent. Hun focus ligt daarbij op de eerstejaarsstudenten geschiedenis en de studenten die de lerarenopleiding volgen.

Het is echter wel duidelijk dat een dergelijke tool ontwerpen niet zo eenvoudig is. Veel programmeurs hebben zich al hieraan gewaagd, maar slaagden er niet in het publiek te overtuigen van de meerwaarde van hun tool. Zo zijn tools als Magic Studio, Memolane, Mnemograph (werd Timeglider), Our Story en Life haps nu offline. Maar anderen blijven het proberen. Zo vonden we de nieuwe website van TimeLine Project onder constructie (sinds 21 februari 2013) via timeline.sourceforge.net.

Omdat niemand van ons technologisch genoeg onderlegd is, kunnen wij de tool zelf niet maken. Wij schrijven de technische specificaties uit voor een tool gericht op het opstellen van parallelle tijdsbalken die zowel leerling- als leerkrachtgericht is.

Hieronder vindt u onze parameters waarmee wij de bestaande tools gescreend hebben.

Inhoudelijke parameters

A. Leerlinggericht:

 • De leerling moet samen met andere leerlingen aan 1 tijdsbalk kunnen werken (dit bestaat al).
 • De leerling moet toegang krijgen tot alle tijdsbalken van alle vakken van zijn jaar/graad. Via aanvinkknoppen kan hij/zij die tijdsbalken dan parallel zien (bijv. De thematische tijdsbalk: ‘Ontwikkeling van het vliegtuig’ parallel met de thematische tijdsbalk ‘ontwikkeling van de auto’ en de thematische tijdsbalk: ‘ontwikkeling van de computer’.) (Dit is ons inziens nog onbestaande, althans in een open source vorm).

B. Leerkrachtgericht:

 • Leerkrachten maken voor hun vak zowel vak- als themagebonden tijdsbalken. De inhoud van de vakgebonden tijdsbalken wordt bepaald door de leerplannen. (dit bestaat al).
 • Leerkrachten kunnen tijdsbalken van verschillende vakken parallel projecteren. Zodoende kunnen ze echt vakoverschrijdend werken. (bijv. de barok in de architectuur duurt langer dan de barok in de muziek. Door dit parallel te projecteren, is het voor de leerkracht makkelijker om dit duidelijk te maken aan de leerlingen en voor de leerlingen die visueel ingesteld zijn om die informatie snel te verwerken). (deze functie hebben wij nog niet in open source aangetroffen).
 • Leerkrachten kunnen de tijdsbalken die de leerlingen gemaakt hebt altijd bekijken (dit bestaat al).
 • De leerkrachten kunnen de tijdsbalken die de leerlingen gemaakt hebben, parallel projecteren. Op die manier wordt peer-assessment op klasniveau mogelijk gemaakt. (dit bestaat zover wij gevonden hebben niet op open source niveau).


Technische parameters

A. algemeen

 • de tool moet zo geschreven zijn dat hij op alle computers draait
 • de informatie moet open source zijn
 • de tijdsbalken moeten makkelijk geordend kunnen worden (bijv: eerst graadsgebonden, dan vakgebonden)
 • ongeacht het verschil in hoeveelheid van de info, moeten de tijdsbalken die vergeleken worden, eenzelfde lengte voor eenzelfde periode aannemen.
 • moet in het Nederlands zijn
 • moet makkelijk bruikbaar zijn (ook voor leerlingen van een BSO)

B. Leerlinggericht

 • leerlingen moeten geen individuele account aanmaken, maar kunnen dit per klas verkrijgen a.d.h.v. een paswoord of via de log-in van de leerkracht.

C. Leerkrachtgericht

 • Iedere leerkracht moet zelf kunnen aanvinken welke tijdsbalken kunnen gewijzigd worden door de leerlingen en welke niet. Ook beslist de leerkracht wanneer een tijdsbalk publiek zichtbaar gemaakt wordt voor de andere leerlingen van de klas en/of de school en/of het hele net. (bvb. Tijdsbalken gemaakt door een andere klas).

Visuele parameters:

 • Op visueel vlak, gaan we na in hoeverre de tool aanspreekt op basis van de mogelijkheden tot personaliseren (kleuren/grafieken/banner), in hoeverre de tool overzichtelijk is, en in welke mate deze voldoende publiek (leerkracht/leerling en particulieren) aantrekt opdat de tool op lange termijn kan standhouden.

Bij ons vooronderzoek bleek immers dat programma’s om tijdsbalken te maken zoals Magic Studio, Memolane, Our Story en Life haps nu offline zijn.

3. Leertechnische toepassing bewerken

Binnen de vakoverschrijdende eindtermen, staat onder context 7: “leerlingen illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing”. Vanuit de onderwijsoverheden wordt onze doelstelling aangemoedigd, alleen bestaat de tool (nog) niet.

Het werk van de Amerikaanse cognitief socioloog Eviatar Zerubavel, draagt bij aan de notie ‘collectief geheugen’ als basis voor zijn verklaring van het belang van oorsprongsmythen bij het definiëren van een gemeenschap of het rechtvaardigen van politieke regimes. Tijdlijnen en oorsprongsmythes hebben een mobiliserend effect, hoe verder men kan terug gaan in de tijd, des te groter het respect men denkt te kunnen verkrijgen. Kennis, uitdieping en bijstelling van herinneringsculturen dragen bij tot de articulatie van identiteit en verbondenheid én relativeert politieke claims op grond van historische prioriteit. [BRON: Eviatar Zerubavel, Time Maps, Collective Memory and the Social Shape of the Past, Chicago 2003, p. 101 en p. 105]

‘Er zijn verschillende manieren – en geen enkele is beter of natuurlijker dan een andere – om het verleden te verknippen. Elk systeem van periodisering is onvermijdelijk sociaal bepaald; immers, ons vermogen om de historische ‘keerpunten’ waar te nemen die de ene periode van de andere scheiden, is het resultaat van onze socialisatie binnen een specifieke traditie om het verleden te versnijden. Met andere woorden, we moeten mnemonisch gesocialiseerd worden om bepaalde historische gebeurtenissen als gewichtige ‘keerpunten’ te kunnen zien. We leren bijvoorbeeld om de ‘reformatie’ te beschouwen als een proces dat begon met Maarten Luther in 1517, in plaats van met John Wyclif in de jaren 1370. Bovendien leren we, vanuit een uitgesproken westerse kijk op de dingen, ons het jaar 476 in te prenten als het eindpunt van het Romeinse Rijk, terwijl dat Rijk in Byzantium nog 977 jaar standhield.’ [BRON: E. Zerubavel, p. 96-97, bovenstaand citaat is uit de vertaling van Lise Gosseye, 2007, https://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/3166, geraadpleegd op 24/04/2013]

Hij besluit zijn onderzoek met de conclusie dat uitsluitend een kijk vanuit verschillende perspectieven op meerdere ‘time maps’ tegelijk ons een volledig beeld van de meerlagige en veelzijdige sociale topografie van het verleden kan bieden [E. Zerubavel, p. 110.] Zijn werk is een rijk onderbouwd pleidooi voor het belang van het erkennen van tegenstrijdheden en afwijkingen in het vormgeven van de geschiedenis en ons collectief geheugen.

4. Analyse van bestaande tijdsbalken-applicaties bewerken

Het aantal bestaande software beschikbaar op het net, is vrij groot maar ook zeer verdeeld in de manier van gebruik van de tijdsbalken. De ene software is een tool om je agenda te plannen, of evenementen in te kaarten, de andere gaat over een soort van videoreportage in chronologische volgorde, en enkele richten zich- al dan niet terecht - op een applicatie binnen het onderwijs. Onderstaand vindt u een verdeling van de onderzochte tools, waarin elk groepslid een resem applicaties heeft geanalyseerd. Zoals eerder vermeld, analyseren we elke tool op de besproken parameters, zijnde de inhoudelijke, technische en visuele aspecten, en gaan we na in hoeverre zij daar eerder positief al dan niet negatief op scoren.

Verdeling

Blearta : Expert Learners, Our timelines, Softschools, Timeline learning tools, Timelineproject

Ewald : Beedocs, Memolane, Smart draw, Teach-nology, TimeliApp, Timeline (verite), TimeRime, When in time, Xtimeline

Nikol : Dipity, Free Timeline Maker, Smarthistory Khanacademy, Tiki-Toki, Timeglider, Twiki, widget SIMILE Timeline

Stefan: Long now foundation, Read write think, Timetoast

Tine : Capzels, Google news timelines, Ligne du Temps, Preceden, Timelinemaker, Timelinemaker in PPT

Analyse ( in alfabetische volgorde)

Beedocs bewerken

website: https://www.beedocs.com

startdatum: mei 2005

maker: Adam Behringer

taal: 13 (timeline 3D) of 5 (Timeline 3D for iOS)

Positieve punten

 • visueel heel mooie lay-out (3D)
 • makkelijk te gebruiken (tekst invoegen)
 • kan gedeeld worden
 • kan makkelijk verstuurd worden (als pdf)
 • kan makkelijk afgeprint worden
 • video, foto’s en film kunnen makkelijk opgeladen worden
 • er kan veel info opzetten en die visueel heel mooi weergeven in verschillende kleuren (zowel kleuren op de achtergrond als op de voorgrond)
 • kan data in verschillende varianten weergeven
 • je kunt parallelle tijdsbalken maken (= je kunt twee versies van eenzelfde tijdsbalk op eenzelfde blad weergeven).

Negatieve punten

1. Inhoudelijk

 • Zoals altijd kun je de inhoud niet controleren: alles hangt af van de persoon die de tijdslijn gemaakt heeft (zo staat ook in Terms of policy)
 • laatste blog dateert al weer van december 2012
 • deze app is niet bruikbaar in de lagere school want kinderen onder de 13 krijgengeen toegang wegens wetgeving in de VS (= privacy policy)
 • informatie (= voornamelijk persoonlijke gegevens) die geplaatst wordt kan gedeeld worden voor commerciële doeleinden.

2. Technisch

 • is een apple app
 • te betalen 14.99 US$ (for timeline 3D for iOS) of 65 US$ (for Timeline 3D)

3. Esthetisch

 • als apple product is het esthetisch het mooiste wat er op de markt is
 • door het gebruik van verschillende kleuren, kun je makkelijk verbanden leggen
 • je kunt inzoomen op een foto en tegelijk blijf je het overzicht van de volledige tijdlijn houden

Conclusie

 • Beedocs is een schitterende visuele app die toch nog te kort schiet. Zo kun je wel al verschillende versies van een periode met elkaar vergelijken (een versie verschijnt boven de balk, de andere eronder). Wanneer je verschillende tijdsbalken wilt maken, lukt dit niet. Maar doordat je hier kunt werken met kleuren, kun je eenzelfde effect bereiken.
 • Het product is zeker handig als tool voor tijdlijnen, maar voldoet niet aan onze voorwaarden. Bovendien is het betalend.

Capzels bewerken

website: https://www.capzles.com/

startdatum: 2007 - Los Angeles, CA.

makers: Chris Anderson (President) - Jeff Sherwood (Co-Founder)

taal: Engels

Open source: Ja

Positieve punten

1. Inhoudelijk

 • de inhoud wordt gepresenteerd a.d.h.v. foto’s. Als je over een foto gaat, krijg je datum en uitleg
 • je kan comments geven over de inhoud op de site van de tijdlijn, onder een foto
 • feedback gebeurt door ‘send message’, en dan kan je de auteur een bericht sturen
 • op je account heb je een soort van inbox waar je messages kan sturen en ontvangen
 • inhoud wordt geëvalueerd met sterretjes, zoals een film. Jij kan ook een score geven a.d.h.v. die sterretjes
 • tijdlijn indelen volgens een categorie mogelijk (art, science,…)
 • extra: er staat een aanvraag op de website: “help us create capzels just for teachers”

Zie onder: EXTRA

2. Technisch

 • je bekijkt de tijdslijn zoals je foto’s bekijkt, met klikopties = je kijkt foto per foto, of gaat meteen naar einde/begin
 • je kan er geluid aan toevoegen tijdens het afspelen van je tijdlijn
 • link met sociale media aanwezig --> multi-media social network, je kan het ‘sharen’, de link overnemen, comments geven zoals op een forum, of meteen de auteur van de tijdlijn toevoegen aan je vrienden op facebook, maar je kan ook kiezen om het enkel te delen met je vrienden of met niemand
 • je kan een mail sturen naar je vrienden (je plaatst de adressen in een vak) en de tijdlijn doorsturen), je kan adressen uploaden vanuit een 25 tal acount (gmail, hotmail, yahoo, mac,..)
 • op één zelfde data kan je meerdere foto’s zetten
 • je kan presentatie vergroten/verkleinen = foto’s groter
 • neemt alles aan van bestanden, ook van mac: foto’s/filmpjes/mp3/pdf/powerpoint/excel/word invoegen is geen probleem

3. Esthetisch

 • Heel mooi, met foto’s, elke tijdsbalk heeft de mogelijkheid om er een persoonlijke toets aan te geven, inclusief een achtergrondfoto over het onderwerp
 • een geluid/filmpje erbij is zeer aangenaam
 • 224 soorten background, met optie om eigen achtergrond te creëren vanuit een foto dat je op pc hebt staan

Negatieve punten

1. Inhoudelijk

 • niet mogelijk om parallel inhouden te bekijken = verschillende tijdlijnen tezamen
 • de toets ‘feedback’ gaat niet naar de auteur van de tijdlijn, maar naar capzles zelf
 • inhoud krijg je pas als je over een foto scrollt. Als je gewoon de presentatie ziet, zie je foto’s passeren maar hebt geen weet van datum/inhoud (ideaal zou zijn dat datum er sowieso bijstaat, en inhoud verborgen)
 • heel wat foto’s op die tijdlijnen, tonen ook altijd de datum van de dag dat de foto werd geplaatst. Sommige auteurs zetten niet altijd de datum naast bvb de naam van de persoon op de foto, en dan is het jammer dat je bijvoorbeeld ‘Rousseau’ ziet, en 2013 ernaast: inhoudelijk verwarrend

2. Technisch

 • een totaal overzicht zoals een tijdlijn dat vraagt, per data/gebeurtenis, is er in beperkte mate, enkel per jaar tot per dag, maar NIET alle gebeurtenissen tezamen, maar per gebeurtenis
 • 10 foto’s op minimum zoom, is het maximum dat ik op mijn pc kan zien
 • vervelend is: je kiest een categorie, bvb ‘history’, je kiest een tijdlijn, je vindt die niet zo interessant, je wilt terug naar je lijst van history, wel, dat gaat niet, je kan niet op je stappen terugkeren

3. Esthetisch /

EXTRA

 • Capzles Classrooms (is nog niet actief!)

“A highly requested educational version of the already popular Capzles.com website, Capzles Classrooms. Help teachers teach better”

Website: de website waar de campagne opstaat = oproep tot donaties: https://www.indiegogo.com/projects/capzles-classrooms?website_name=capzlesclassrooms

Taal: Engels, Duits en Frans

Open Source?: Het is de bedoeling dat het een open source wordt voor leerkrachten. Doel: Enkel voor leerkrachten --> elke leerkracht krijgt dan een eigen account die enkel en alleen met zijn studenten wordt gedeeld.

Prijs: rekenen op donaties

Dipity bewerken

website: https://www.dipity.com

startdatum: Dipity werd door Derek Dukes en BJ Heinley als bedrijf opgericht op 12/04/2007 in Los Angeles

makers: Derek Dukes, BJ Heinley en 'Zack'

taal: Engels

Positieve punten

 • web 2.0 : informatie binnenbrengen via zoekopdrachten in sociale media, login via Facebook mogelijk.
 • Tijdlijnen kunnen in het Nederlands gemaakt worden met Nederlandstalige bronnen.

Negatieve punten

 • 3 timelines gratis, prijzen gaan van 4,95 tot 99,95 dollar per maand.
 • Merkwaardig dat onder de 'Hot Topics' allemaal voorbeelden uit 2011 aangeboden worden. Als het de bedoeling is om toegang tot de tool te verkopen, maakt dit commercieel geen goede indruk.
 • Uitsluitend Engelse interface

1. Inhoudelijk:

 • leerlinggericht/leerkrachtgericht ontbreekt, deze tool is niet gericht op onderwijs, doelstelling van de tool is het maken van een 'kruimelpad' bij digitale research; 'Dipity is building something relevant to any Internet user, and that is a big market.'

2. Technisch:

Blijkbaar is versie 3.0 in 2011 gelanceerd, de laatste bijdrage in de blog dateert van juli 2011.

3. Esthetisch:

Heldere opbouw, beeldend en aantrekkelijk.

voorbeelden : de zoekterm 'België' levert een handvol tijdlijnen op

Expert learners bewerken

website: https://expertlearners.com

startdatum: 2011

makers: Jan Heck & Michelle Ranae Wild

taal: Engels

Positieve punten:

 • reikt verschillende goede leermethoden aan bvb. GO’s of graphic organisers waaronder timelines & parallel timelines
 • geeft een overzicht van de voor-en nadelen van het werken met een (parallelle) tijdbalk,

Negatieve punten:

 • De informatie op deze website is vrij oppervlakkig. De website beschrijft louter theoretisch enkele methoden die het leren kunnen vergemakkelijken.

Conclusie: ExpertLearners is een website die je tools aanreikt (theoretisch) om je kennis te structureren. Het biedt een antwoord op de vraag: Hoe kan ik op een efficiëntere manier informatie verwerken, begrijpen en onthouden?

Free Timeline Maker bewerken

website: https://freetimelinemaker.com/

startdatum: onbekend

maker: onbekend

taal: Engels

Conclusie:

 • Gratis download zonder registratie.
 • De geboden informatie is zeer beperkt en niet coherent (zijn het 2873 of 2739 downloads ? alvast te weinig om indruk te maken; er wordt verwezen naar een FAQ, maar die is niet te vinden) waardoor het aanbod weinig betrouwbaar overkomt. De toepassing kan pas beoordeeld worden na het downloaden van het programma, gezien de beperkte informatie heb ik me hier niet aan gewaagd.


Google: google news timelines bewerken

website: https://sites.google.com/site/muchmorethansearch/news/news-timeline

maker: Google

taal: Naar keuze

Open Source: Ja

Positieve punten:

1. Inhoudelijk:

 • Snel zoeken naar nieuws over een bepaald onderwerp en in chronologische volgorde mogelijk
 • Keuze van bronnen selecteren (bvb welke kranten, welke websites)
 • Een nieuw thema toevoegen (bijvoorbeeld “onderwijs”) is mogelijk.
 • De linkerkant van de webpagina toont een overzicht van je gekozen thema’s. Je kan een overzicht krijgen per thema.
 • Per thema krijg je verschillende artikels over onderwerpen uit je thema, met telkens de bronnen eraan toegevoegd.
 • Als je een artikel leest, krijg je ernaast gelinkte artikels over het onderwerp

2. Technisch:

 • Je kan het delen met sociale media (facebook, twitter)
 • het is technisch interessant omdat de tool informatie selecteert op basis van selectievoorwaarden. Nuttig om snel informatie op te speuren.

3. Esthetisch:

 • je kan de weergave van zoekopdracht op verschillende manieren weergeven, zijnde compact, klassiek, modern en artikelkoppen.
 • foto’s vergezellen de krantenkoppen

Negatieve punten:

1. Inhoudelijk:

 • je kan zelf geen tijdlijn creëren. Eigen inhoud toevoegen is niet mogelijk
 • niet mogelijk om 2 onderwerpen te combineren in een zelfde overzicht
 • zelf inhoud toevoegen kan niet rechtstreeks (tenzij je auteur bent van een artikel die google opspeurt via het net)
 • de inhoud blijft beperkt tot artikels die openbaar zijn. Voor een onderzoek ontbreekt het uiteraard aan wetenschappelijke bronnen

2. Technisch:

 • enkel weergave in horizontale lijn, niet in verticale zoals een tijdlijn dat vraagt
 • de tool is eerder een selectief nieuwsoverzicht dan een onderwijsinstrument
 • geen video noch audio

3.Esthetisch:

 • Het blijft een typisch google bestand
 • geen mogelijkheid tot personalisatie (tenzij in de weergave van de artikels)

Ligne du temps bewerken

website: https://www.lignedutemps.qc.ca

startdatum: 2008

makers: Cette application Web a été réalisée par le Service national du RÉCIT de l'univers social de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île et par Idéeclic dans le cadre d'une subvention de la Direction des ressources didactiques du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

taal: Frans of Engels

Open source: Ja maar beperkt in delen (share), vooral gericht naar scholen in Québec die extra opties hebben

« Bien que l'application Web de la ligne du temps soit ouverte à tous, elle a été développée spécifiquement pour les élèves et les enseignants des écoles du Québec (primaire, secondaire, cégep et université). Certaines fonctions avancées sont réservées aux personnes fréquentant ces institutions » Filmpje over gebruik van ligne du temps in de klas : https://www.lignedutemps.qc.ca/home/videos (video 4)

Positieve punten:

1.Inhoudelijk:

 • richt zich naar vooral leerkrachten en studenten
 • extra website voor « sociétés et territoires » https://primaire.recitus.qc.ca/
 • extra linken voor primaire/secundaire/hogere school (ik analyseer de website voor secundair)
 • pedagogische tutorial ter beschikking
 • een filmpje toont hoe ze komen tot het gebruiken van de website ‘ligne du temps’ in de klas: van concept naar scenario naar gebeurtenissen (evenements) naar interpretaties van de tijdlijnen, vooral PARALLELGERICHT!
 • het scenario laat toe om enerzijds de graad in te vullen (bvb 3e cycle du secondaire) en anderzijds te schrijven wat verwacht wordt van de student/welke competenties,
 • bevatten al een grote databank aan foto’s – vrij voor gebruik (mogelijk om eigen foto’s of foto’s van het web in te voegen naargelang de beslissing van de auteur)
 • Delen? Ja, indien de auteur toelating geeft, kan je tijdsbalken visualiseren en/of kopiëren
 • Positief is dat de inhoud wordt gecontroleerd voor het werkelijk publiek wordt gepubliceerd! De inhoud wordt gecontroleerd op o.a. auteursrechten (tekst en foto’s)droits d’auteur (textes et images); kwaliteit van de taal (Frans); pertinentie van het onderwerp en de historische objectiviteit
 • als je op gebeurtenis klikt (titel en datum) krijg je extra informatie met foto(‘s) en extra uitleg, en ook een tool die andere gebeurtenissen linkt aan de gebeurtenis (indien de auteur dit doet, wat niet het geval is bij de 37 publieke !)
 • je kan evaluatie toevoegen aan ‘carnet d’élève – die maak je als auteur al dan niet zichtbaar

2. Technisch:

 • heel positief : indien je een tijdlijn van iemand anders kopieert (die daar toelating voor geeft, of je via zijn code en titel tijdlijn toegang krijgt), kan je deze zelf aanpassen in jouw account, zonder dat de originele bron wordt aangetast.
 • Een andere optie laat toe dat je SAMEN aan een tijdlijn werkt, en dat verschillende auteurs samen aan een zelfde tijdlijn werken
 • leerkracht kan via het geven van zijn mailadres of via de naam van de school+paswoord, toegang verschaffen aan studenten op zijn account
 • invoegen van data voor christus KAN! Zelfs – 20 000 v Chr
 • afprinten mogelijk, de hele tijdsbalk of enkel het visibele gedeelte – en alle tijdsbalken worden mooi onder elkaar afgeprint!
 • foto’s en tekst invoegen mogelijk
 • op je account kan je groepen creëren

3. Esthetisch:

 • elke tijdsbalk (vb politiek/geschiedenis/godsdienst) krijgt een eigen kleur
 • icoontjes toevoegen is mogelijk

Negatieve punten:

1. Inhoudelijk:

 • weinig tijdlijnen publiek online, maar 37
 • het is niet mogelijk om tijdlijnen van VERSCHILLENDE auteurs samen open te doen (enkel per auteur kan je verschillende tijdlijnen maken die je parallel zichtbaar kan maken)

2. Technisch:

 • video’s/audio niet mogelijk
 • je kan het niet opslaan op je computer/enkel afprinten (maar wel kopieren naar je eigen account indien toegang)
 • indien je samen aan een tijdlijn werkt, op één zelfde account, kan je niet met meerderen inloggen vanuit een andere computer

3. Visueel:

 • Laat zeggen dat hier de minpunten zijn
 • mist wat moderniteit, een beetje te kinderlijk opgesteld voor lln van secundair onderwijs
 • weinig keuze uit ‘bannières’ = fotokader boven je tijdlijn(en)

Long Now Foundation bewerken

Website: www.longnow.org

Een culturele non-profit organisatie gevestigd in San Fransisco die “het lange termijn-denken” wil promoten. Zij ontwikkelde oa. The Clock of the Long Now: een mechanische klok die tienduizend jaar lang de tijd zal aangeven en The Rosetta Project om alle talen te preserveren die tussen nu en 2100 dreigen verloren te gaan.

Daarnaast creëerde de stichting de open source Timeline Tool (ook bekend als Longviewer). Het gaat om een tool geschreven in Python voor het samenstellen van lange tijdslijnen op basis van CSV-geformatteerde data. Het maakt deel uit van het project Long Server dat software wil ontwikkelen die niet telkens vervangen moet worden maar continuïteit garandeert.

https://longserver.org/

https://github.com/longnow/longview

Vereiste: Python 2.3 of hoger

Installatie: via Ubuntu/Debian

positieve punten

open source, niet gebonden aan commerciële software

door zijn ongebondenheid en tijdloosheid kan de tool precies zijn wat hij beoogt te zijn: een tijdslijn voor alle tijden

negatieve punten

weinig of niet toegankelijk voor gebruikers van commerciële software, vrij obscuur

kan uitdraaien op een te hoog gegrepen, intellectueel project dat nooit van de grond komt

Our timelines bewerken

website: https://www.ourtimelines.com maker: Charles Benjamin Blish, ALL RIGHTS RESERVED under the Pan American Conventions. startdatum: © 1994-2011 taal: uitsluitend Engels

database van personen vermengt met historische gebeurtenissen

positief

De lay out is niet aantrekkelijk, de opzet van hetgeen aangeboden wordt is een kijk waard. Je krijgt een overzicht van gebeurtenissen in het leven van een persoon, vermengd met historische feiten. Er kan altijd aan de tijdlijn verdergewerkt worden. Er wordt een indeling gemaakt in historische gebeurtenis, persoonlijk historische gebeurtenis, leiderschap, technologische gebeurtenis, ramp en persoonlijke ramp.

negatief

Het is me niet gelukt om een tijdslijn te maken. Ik begrijp de werking ervan ook niet. Je kan een naam invoeren en een datum, maar hoe/wat de tijdbalk uiteindelijk maakt, ontsnapt me volledig.

Preceden bewerken

website : https://www.preceden.com/timelines/

makers : Matt Mazur - Founder, Preceden and Lean Domain Search

taal : Engels

Open source: Ja, voor studenten maar in beperkte versie (free trial heeft iedereen). Als leerkracht om het effectief in de klas te gebruiken, kost het 29 dollar per jaar.


positief inhoudelijk

 • Overzicht van evenementen – als een soort agenda
 • Ook gericht naar studenten voor werken aan projecten
 • bij elke gebeurtenis kan je extra uitleg en foto toevoegen die verschijnt wanneer je met muis erover gaat

Negatief

inhoudelijk

 • het lijkt eerder een agenda dan een tijdsbalk
 • inhoudelijk niet mogelijk om elkaars werk te verbeteren

Positief

technisch

 • je kan tijdlijnen delen met wie je wil
 • je kan subtijdlijnen creëren (“layers”), naast de main timeline (hoofd-onderwerp) en die samen zien
 • je kan een overzicht kiezen (per century’s, decades,years, …) –
 • je kan een overzicht krijgen van de verschillende subtijdlijnen per onderwerp (main timeline)
 • je kan de volgorde van subtijdlijnen veranderen
 • je kan met muis van links naar rechts en van boven naar onder scrollen
 • foto’s toevoegen mogelijk
 • je kan in een pdf afdrukken
 • link met twitter, facebook en andere share-communities
 • je kan niet alle onderwerpen samen zien, enkel hoofdonderwerp en subonderwerp (dus enkel main timeline en layers)

Voorbeeld: bvb uitvinding boekdrukkunst kan ik niet vgl met concilies uit de tijdslijn pausen (en dat is wat we net wel willen).

 • je kan geen datum invoeren onder het het jaar 1000, dus geen datum mogelijk vanaf voor Christus tot 999 :

Voorbeeld: bij mijn main timeline pausen - layer concilie, druk ik als jaartal 49 in (eerste concilie Jeruzalem), hij neemt automatisch 1949.Dat gebeurt niet bij jaartallen 1000 of bijvoorbeeld 1742 etc.

 • video/audio niet mogelijk

esthetisch - vrij klassiek, neutraal maar overzichtelijk - a.d.h.v. kleuren kan je verschillende evenementen/gebeurtenissen/onderwerpen/ Subonderwerpen van elkaar onderscheiden - mist dynamiek - weinig keuze in vorm


ReadWriteThink bewerken

website: www.readwritethink.org

De gratis tools ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen die aangeboden worden op deze site zijn afkomstig van twee organisaties:

NCTE, National Council of Teachers of English: nationaal orgaan van de VS van leraars Engels en literatuur. 500.000 mensen maken jaarlijks gebruik van de diensten die de council aanbiedt.

IRA, International Reading Association: vereniging die werelwijd lezen en geletterdheid promoot.

Beide organisaties zijn op hun beurt partner van Thinkfinity (https://www.thinkfinity.org) dat een nationaal overkoepelend orgaan is voor ondersteuning van leerkracht en leerling voor alle mogelijke vakken.

De tools worden per Amerikaanse graad aangeboden (van 1 tot 12), zo ook een open source timeline tool: www.readwritethink.org/materials/timeline/

STERKTE: een open source die voor iedereen toegankelijk en makkelijk in het gebruik is, zelfs voor de lagere schoolkinderen. Een groot publiek.

ZWAKTE: voornamelijk gericht op het Amerikaanse onderwijs en de Engelse taal. Veel te eenvoudige tool voor meer geavanceerde toepassingen. Meervoudige tijdlijnen zijn niet mogelijk, noch invoegen foto’s of filmpjes. Zeer basic. Esthetisch zwak.

MOGELIJKHEID: door zijn groot bereik zou deze website veel meer kunnen aanbieden aan een groot publiek.

GEVAAR: door zijn eenvoud dreigt de timeline tool op termijn een stille dood te sterven wegens veel te beperkt en dus weinig bruikbaar


Smart draw bewerken

Website: https://www.smartdraw.com

"'Conclusie"': Deze Engelstalige tool is 100% gericht op zakenmensen. Het is geen free source maar onderdeel van het Smart Draw Business- (à 297 US$ ) of het Smart Draw Enterprise pakket (à 497 US$).Zodra je het programma opent zie je dat de tijdlijnen een onderdeel zijn van de ‘charts’ die je nodig hebt om een businesspresentatie te geven. Wanneer je verder ingaat op de tijdlijnen, krijg je 3 tabbladen met heel weinig uitleg (maar je merkt aan de periodisering dat het zakelijk gericht is, nl. Q1, Q2, Q3, …).

Smarthistory.Khanacademy bewerken

website : https://smarthistory.khanacademy.org

startdatum: 2005, integratie van Smarthistory in Khanacademy in 2011

makers: Dr. Beth Harris and Dr. Steven Zucker

taal: Engels (dit materiaal niet gevonden op https://nl.khanacademie.nl/)

positief:

 • biedt rijke (audio-visuele) informatie over (Westerse) kunstenaars en hun werk in de juiste stijl en tijd sinds de oudheid
 • open source

negatief:

 • uitsluitend in het Engels
 • is geen tool om zelf tijdlijnen mee te maken

Ter info : vond hier een link naar deze website met knappe tijdlijnen op basis van de collecties van het Metropolitan Museum of Art : https://www.metmuseum.org/toah/intro/atr/08sm.htm Heb er niet kunnen vinden welke toepassing ervoor gebruikt is.

Softschools bewerken

website: https://www.softschools.com/ Timelinemaker: https://www.softschools.com/teacher_resources/timeline_maker

Wat: Soft School. com biedt gratis werkbladen en spelletjes aan (wiskunde, grammatica), geordend per graad en per thema. Men kan de werkbladen onmiddellijk afprinten.

startdatum: 2005

makers: 2005_2012 Softschools.com, 2013Softschools.com

taal: website in het Engels, mogelijkheid tot andere talen (niet in het Nederlands)

Positieve punten:

 • gebruiksvriendelijk
 • gratis
 • eenvoudig
 • zowel voor leerlingen als voor leerkrachten
 • in verschillende talen (niet in het Nederlands)
 • Bij het invoeren van een antwoord, hoor je een geluidje.
 • Op de website is een Teachers Resources sectie. Daar heb je vervolgens een tool: Timelinemaker. De tijdbalk die je hier kan opstellen is zeer eenvoudig. Je werkt met een hoofdtitel, waaraan je verschillende events kan linken(tot 12). Voor iedere event geef je vervolgens een datum en een beschrijving in.

Negatief punt:

 • Opzet is veel te eenvoudig voor ons onderzoek.

Teach-nology Timeline maker bewerken

website: https://www.teach-nology.com/web_tools/materials/timelines

Conclusie: Teach-nology is het KlasCement van het basisonderwijs. Zij bieden een tool aan om horizontale of vertikale tijdlijnen te maken. Dit is veel te eenvoudig. Je kunt maar 12 (!) gegevens invullen (= gebeurtenis + datum x 6). Geen mogelijkheid tot embedden, kleurverandering, ….

Deze tool is veel te eenvoudig en verdient geen verder onderzoek.

Tiki-toki bewerken

website : https://www.tiki-toki.com

startdatum: augustus 2010, online sinds 12/3/2011, verdere ontwikkeling sindsdien

makers: Webalon Ltd, London

taal: Engels

Positieve punten:

 • responsive design (inhoud en presentatie past zich automatisch aan aan het formaat van je scherm, ongeacht de hard- en software die je gebruikt)
 • invoegen foto's, video en links
 • tekstvak laat HTML toe
 • categorieën aanmaken (soort van parallelle tijdslijn)
 • delen op internet kan via unieke URL
 • geen advertenties

Deze tool komt als beste uit het onderzoek van het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de UGent. Functies die op het mometn van hun analyse nog niet bestonden, zijn momenteel wel beschikbaar.

negatief :

 • slechts 1 tijdlijn gratis, de prijzen gaan van 'teachter account' : 100 £ per jaar (incl. 50 ‘bronze’ voor leerlingen) en 'bronze' 5 £ of 'silver' 20 £ per maand
 • toevoegen foto's en video alleen via remote connections en niet via uploads
 • teksten doorzoeken niet mogelijk
 • groep edit en embedden uitsluitend mogelijk in betaald account
 • delen via sociale media niet mogelijk al is het bedrijf zelf wel actief op Facebook, Twitter, Google + en een blog, de tool biedt wel een alternatief via een unieke URL
 • de naam klinkt een beetje onnozel

1. inhoudelijk : leerkracht/leerlinggericht : aparte formule voor individuele leerkrachten en maximum 50 leerlingen (mits betaling, educatief voordeeltarief).

2. technisch : Bewuste keuze voor Javascript i.p.v. Flash als basistechnologie, zodat de tool op alle platformen kan gebruikt worden.

3. esthetisch : De website toont zes voorbeelden van tijdlijnen en die geven een goede indruk van de talrijke mogelijkheden. Via de blog worden meer voorbeelden gedeeld.

Timeglider bewerken

Website: https://timeglider.com er is ook een Timeglider JS widget/plugin https://timeglider.com/widget/index.php

startdatum: 2003 (eerst onder de naam Mnemograph),

wie: Michael Richardson, Will Reilly en Justin Kuntz

taal: Engels

positieve punten:

 • tekst en thema’s zijn doorzoekbaar
 • web-based : samenwerken en delen is mogelijk
 • eenvoudig design
 • zoomfunctie waarmee een tijdlijn kan open- of dichtklappen om verschillende tijdsdimensies weer te geven
 • belang van een gebeurtenis kan via de grootte of positie aangegeven worden
 • een tijdsperiode kan met kleur aangegeven worden door begin- en einddatum in te voeren : is een manier om een parallelle tijdlijn op te bouwen

negatieve punten:

 • 3 tijdlijnen gratis, Plus Account 5 $/maand of 50$/jaar
 • design kan niet gepersonaliseerd worden
 • de interessante optie om het gewicht van gebeurtenissen visueel weer te geven zou zeer tijdrovend zijn
 • slechts 1 afbeelding per gebeurtenis
 • een item dat je openklapt blijft staan bij het openklappen van een ander waardoor het zicht belemmerd wordt door teveel openstaande vensters

1. inhoudelijk:

leerkracht/leerlinggericht : mogelijkheid om aan te geven onder welke voorwaarden gegevens kunnen toegevoegd of gewijzigd worden.

2. technisch:

veel opties in de editor beschikbaar

3. esthetisch:

Minder overzichtelijk als er veel gegevens via CVS ingevoerd worden, zoals deze tijdlijn over Lady Gaga op basis van gegevens in de New York Times : https://timeglider.com/nyt/?q=nyt%7Clady+gaga+2002-2012%7C2002%7C01%7C01%7C2012%7C09%7C28%7Clady%20gaga%7C

Timeli bewerken

Website: https://www.timeliapp.com

startdatum:13 januari 2011 (volgens de blog, maar de copyright dateert uit 2010)

wie: Mobeen Fickree (aka Caffeine Monster)

taal: Engels

Positieve punten:

 • overzichtelijk
 • makkelijk te gebruiken
 • je kunt tijdbalken parallel zetten
 • je kunt printen of versturen naar vrienden

Negatieve punten:

1. Inhoudelijk:

 • inhoud is afhankelijk van de persoon die de feiten ingeeft
 • feiten zijn beperkt tot persoonlijke taken (waarvan je kunt aanduiden in welke mate je deze taak al afgewerkt hebt)

2. Technisch:

 • het is gemaakt voor i-pad (Apple)
 • het is gemaakt voor persoonlijk gebruik
 • je kunt enkel persoonlijke data en documenten opladen

3. Esthetisch:

 • witte achtergrond met tijdsbalken in felle kleuren
 • je kunt die zelf wat aanpassen (beperkte mogelijkheden)

Conclusie:

Deze app is voornamelijk ontwikkeld voor zakenmensen die hun drukke schema schematisch willen bekijken. Het kan bij wijze van spreken gebruikt worden door leerlingen voor makkelijke opdrachten (bijv. hou je taken en toetsen bij), maar gezien het enkel werkt op een ipad, is dit vrij beperkend.

Timeline learning tools bewerken

website: https://www.learningtools.arts.ubc.ca/timeline.htm

maker? Tim Wang, Liang Shao

wat ? Timeline Tool 2.0, een verbeterde versie van TimeLine 1.0, is een tool dat een leerkracht kan helpen bij het ontwikklelen van een interactieve tijdbalk, waaraan geluid en beeld verbonden kan worden. Men kan de ontwikkelde tijdbalk hergebruiken en delen op het web. Flash, PHP en XML.

positief: je kan werken met verschillende media(video, geluid) op eenzelfde tijdbalk gratis gebruiksvriendelijk interactief: mogelijkje kan scrollen en klikken op de tijbalk , inzoomen op audi, video, beeld

negatief: geen parallelle tijdbalk beperking op grootte geluidsbestanden, videobestand moet gedownload worden

Timeline JS bewerken

Website: https://wordpress.org/extend/plugins/timeline-verite-shortcode of https://timeline.verite.co startdatum: makers: Zach Wise, Knight Lab (hebben eigen website: een groep computerspecialisten) en VéritéCo (geen website) taal: 40 talen

positief: Open source (HTML code is gegeven en mag je aanpassen: zie https://tutorialzine.com/2012/04/timeline-portfolio/ ) bronnen worden gegeven! web 2.0 (makkelijk Youtube, wikipedia, tweets, …. op te laden) werkt vanuit een spreadsheet waardoor je makkelijk kunt samenwerken embedden kan

negatief 1. Technisch er is (nog) geen mogelijkheid om de tijdlijnen te vergelijken

2. inhoudelijk dit is het beste wat we al gevonden hebben

3. Esthetisch niet echt heel flashy, maar wel heel overzichtelijk


Timeline maker bewerken

Algemene info: website : https://www.timelinemaker.com startdatum : Halifax, Nova Scotia - 5 juni 2007 makers : Bob Thomas taal : Engels Open source: Neen, 7 dagen free trial Prijs: 50% goedkoper voor educatieve sector maar toch vrij duur: voor 1 licentie, 97,50 dollar/jaar, voor 25 licenties 1370 dollar


POSITIEF

inhoudelijk - profileren zich op een brede markt: business, gezondheid, verzekeringen, projectplanning, politie, genealogie en ook educatie/scholen - in de schoolomgeving zien ze het zowel als een cursusplanner als het effectief gebruiken van tijdsbalken binnen de lesinhoud - spellingcontrole met behulp van algemene, juridische en medische woordenboeken

technisch - mogelijk om gebeurtenissen aan te kruisen en enkel die in een tijdsbalk te zien = parallelgericht - video/audio/foto/ integreren in tijdlijnen mogelijk - zodra een tijdlijn is gemaakt met, kan deze worden gedeeld met anderen via de gratis beschikbare Timelinemaker Viewer - exporteren naar andere grafische bestanden mogelijk, zoals PDF-of HTML-documenten - Integratie met Microsoft PowerPoint.(zie onder**) - demo die uitlegt hoe je de software moet gebruiken

esthetisch - Veel keuze in kleur/design/… inzake opmaak chronologie, vorm, grafieken, vlaggetjes, … - keuze uit Statische of Multimedia-Grafieken

NEGATIEF

inhoudelijk - het is eerder een overzicht van feiten in het hier en nu, met datum van start van het ‘event’ of de gebeurtenis, en einde ervan Voorbeeld: overzicht van oproepen bij ski-accidenten, inclusief wie de oproep deed, vanwaar hij belt, uur, aankomst ziekenhuis, uur van operatie,…

technisch - je kan beginnen van het jaar 1, niet mogelijk voor Christus - neemt niet alle vormen van audio/video aan Voorbeeld: windows mediaplayer-filmpjes niet, vlcplayer wel neemt niets aan van windows Media, zelfs foto’s invoegen is een soep

esthetisch - als je begint, is het wel een vrij sec bedrijfstechnisch document - mist toch wat een moderne/persoonlijke toets

Timelinemaker in Powerpoint bewerken

www.timelinemaker.com laat toe om je gecreëerde tijdsbalken te presenteren in Powerpoint. Er is in de professionele versie een tool die je activeert (als je geen windows 7 hebt, zoals ik) , en die powerpoint integreert in zijn menubalk. In die menubalk kan je bij ‘invoegtoepassingen’ al je ‘timelines’ zien, en die invoegen in je presentatie. Ik probeerde een alternatief: copy pasten, maar dat lukt niet. En als je een printscreen maakt, zijn de pixels van de tekst onleesbaar. Je hebt die tool in powerpoint dus echt nodig, dus je bent verplicht powerpoint te gebruiken en aan te schaffen!

Timeline project bewerken

"website": https://thetimelineproj.sourceforge.net

startdatum: Version 0.11.0 released (12 October 2010)

Ontwerpers: SourceForge.net is eigendom van en wordt bestuurd door Slashdot Media. Geeknet Media maakt deel uit van Dice Holdings, Inc.

Taal: De website is in het Engels; The Timeline Project op zich is vertaald (in het Frans en het Duits) door Launchpad Translators with Structured permissions.

Positieve punten:

 • Organize events in hierarchical categories
 • Move and resize events with the mouse
 • Duplicate events
 • Search events
 • Go to a specific date
 • Scroll and zoom with mouse wheel
 • Different representation depending on zoom level
 • Export to image
 • Available in multiple languages (supported languages)
 • Timeline is free software, distributed under the GNU General Public License, version 3

Negatieve punten:

 • Je kan niet onmiddellijk gebruik maken van Timeline, je moet eerst andere software downloaden en installeren. De link hiervoor wordt op de website wel goed aangegeven.

Timeline runs on multiple platforms. If you can run Python and wxPython you should be able to run Timeline. Binary packages are available for Windows systems. If you are on a different system you have to install from source. If you have problems installing Timeline, send an email to the user mailing list and ask for help:thetimelineproj-user@lists.sourceforge.net.


TimeRime bewerken

website: https://timerime.com startdatum: 1 juli 2008 wie: Marijn Bom, Jaap Joziasse, Gerard Pastwa en Pico Wilbrenninck taal: 3 talen

TimeRime: positief

 • er is een gratis versie (naast betalende)
 • ze vragen donaties, maar ook al geef je niets, toch kun je deze website gebruiken.
 • makkelijk te registreren
 • makkelijk te gebruiken
 • makkelijk onderwerpen op te zoeken: er is een algemene zoekfunctie
 • makkelijk om tijdslijnen betreffende eenzelfde onderwerp op te zoeken: er is een comparefunctieknop.
 • compatibel sinds april 2011 met Youtube.com, Photobucket.com, Traileraddict.com, Dailymotion.com, 123video.nl, livevideo.com, megavideo.com, liveleak.com, vimeo.com, maps.google.com, school.tv, buienradar.nl, videndel.dk, leraar24.nl, openbeelden.nl, 280slides.com, photopeach.com, animato.com, slideshare.net, toondoo.com, xtranormal.com, wallwisher.com, worldne.net, magicstudio.com, bubble.us, mindomo.com, teachertube.com, schooltube.com, prezi.com, voicethread.com
 • visueel aantrekkelijk doordat je foto’s, feiten en periodes ziet
 • zodra je over foto of feit hoovert, wordt die groter en krijg je meer informatie
 • er zijn print mogelijkheden
 • je hebt html-code
 • je hebt mogelijkheid tot hyperlinks
 • er is mogelijkheid om abuse te melden

TimeRime: negatief 1. technisch

 • de mogelijkheden om te vergelijken bestaan, maar zijn betalend (schoolpakket 149 € per jaar)
 • de mogelijkheid om samen te werken bestaat, maar is onderdeel van een betalend pakket.
 • de mogelijkheid als leerkracht om administratieve rechten over de tijdslijnen van de leerlingen te hebben zijn betalend

2. inhoudelijk

 • er is een peerevaluatie, maar nergens staan er criteria waarop die gebaseerd zijn
 • er zijn heel mooie tijdslijnen met veel entries (255 entries voor bijv. 60 jaar televisie), maar nergens staat de bron vermeld. In zijn Terms of Use zegt TimeRime niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud en verbieden ze de gebruiker om niet correcte of misleidende informatie neer te pennen.
 • groot verschil per tijdlijn. sommige tijdlijnen hebben maar 7 entries.
 • TimeRime mag persoonlijke informatie doorspelen aan anderen, inclusief de politie of het gerecht of iedereen die beweert dat zijn/haar rechten geschonden zijn.

3. esthetisch

 • Hoewel de standaardtijdlijn vrij mooi en duidelijk oogt, zijn er geen mogelijkheden om die aan te passen. Aanpassingsmogelijkheden bestaan enkel in de betalende versies.
 • Wanneer je meer gegevens invult, dan overlappen de foto’s en periodes elkaar waardoor ze niet langer zicht- of leesbaar zijn. Pas wanneer je erop hoovert zie je het volledige woord of de foto.

TimeRime: eindconclusie

 • deze website lijkt ook al een beetje over zijn hoogtepunt heen te zijn.
 • ondanks een goede start in 2008 zijn veel pagina’s niet meer geupdated sinds 2010
 • RSS feeds werkt niet langer
 • ook werken bepaalde buttons niet (meer) zoals presentatie van hun schoolproducten

Timetoast bewerken

website: https://www.timetoast.com

startdatum: april 2008

maker:Daniel Todd

taal: Engels

Positieve punten:

 • makkelijk te gebruiken
 • je kunt gratis inloggen
 • vrij overzichtelijk
 • verschillend kleur voor periode en feit
 • je kunt verschillende periodes boven en naast elkaar voorstellen
 • je ziet foto, feit en datum tegelijk
 • je kunt links leggen (voor YouTube filmpjes)

Negatieve punten:

1. Technisch:

 • foto’s moet je eerst downloaden op je computer
 • ook al kun je verschillende periodes aanmaken, wanneer die overlappen kun je niet zien welk feit bij welke periode hoort
 • je kunt niet printen
 • je kunt niet samenwerken
 • geen html taal
 • geen RSS

2. Inhoudelijk:

 • je kunt de gegevens niet controleren. alles hangt af van de kwaliteit van de persoon die de tijdslijn gemaakt heeft.
 • je kunt geen gegevens voor Christus ingeven
 • moeilijk om enkel een jaartal in te geven (altijd dd/mm/jjjj)

3. Esthetisch:

 • je kunt geen veranderingen aanbrengen: een lichte achtergrond in 1 kleur, periodes in een tweede kleur en feiten aangegeven met blauwe bollen.
 • Saai maar functioneel

Conclusie: Dit is een te eenvoudige tijdlijn met te weinig mogelijkheden. Leerlingen kunnen hierop oefenen, maar het feit dat je niet kunt samenwerken en er geen mogelijkheid is om commentaar te geven voldoet deze tool nog niet aan onze eisen.

Twiki EasyTimelinePlugin bewerken

website: https://gtts.ehu.es/TWiki/bin/view/TWiki/EasyTimelinePlugin startdatum: vanaf 2004, plugin vanaf 2006 makers: op basis van EasyTimeline van Erik Zachte in MediaWiki, https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EasyTimeline, plugin door Mike Marion taal: Engels, niet teruggevonden op de Nederlandse vertaling

positief :

 • Open Source, EasyTimeline werd ontwikkeld als tool om op Wikipediapagina’s tijdlijnen te kunnen maken en daarna verder uitgebreid. De plugin biedt de mogelijkheid om parallelle tijdlijnen te maken.
 • De gebruiker heeft de keuze om horizontaal of verticaal te werken.
 • Dankzij deze tools zijn er al vele tijdlijnen beschikbaar in Wikipedia en andere internetbronnen. Zie bijvoorbeeld de parallelle tijdlijn onderaan de Wikipediapagina over het Westers Schisma (1378-1417) : https://nl.wikipedia.org/wiki/Westers_Schisma

negatief :

 • De makers geven zelf toe dat ‘easy’ slaat op het gebruik nadat de programmatie van een tijdlijn gemaakt is. Er wordt daarvoor gewerkt met scripts en lange syntax beschrijvingen. Het resultaat zou dan overzichtelijk zijn en makkelijk uit te breiden.

Deze tools zijn dus gemaakt voor actieve leden in de Open Source gemeenschap, voor wie deze taal en procedures geen geheimen meer hebben.


When in time bewerken

website: https://whenintime.com startdatum: 17 juli 2011 makers: wordt nergens vermeld taal: Engels

Positief: open source gratis onmiddellijke sign-up en log-inmogelijkheden geen reclame je kunt zelf bepalen wie het ziet en wie mee mag editen je ziet foto + datum. eronder staat kort wat uitleg. je kunt zowel horizontaal als verticaal werken

 • mooi en overzichtelijk
 • je kunt makkelijk achtergrond veranderen

compatibel met heel veel programmas

negatief technisch geen mogelijkheid tot rechtstreeks importeren van remote URL (wel makkelijk documenten van je eigen computer opladen)

inhoudelijk niet voorzien op leerkrachten: vergelijkingsmogelijkheid is niet aanwezig. geen mogelijkheid om commentaar te geven (je kunt wel liken zoals op facebook)

esthetisch geen mogelijkheid om met verschillende kleuren tekst te werken

widget : SIMILE Timeline bewerken

website: https://simile-widgets.org/timeline/ startdatum: 2003 - 2011 onderdeel van SIMILE-project van MIT : open source tools blijven beschikbaar sinds het afsluiten van het project in 2011 maker: David François Huynh https://davidhuynh.net/ taal: Engels

positief :

 • open source
 • zoekacties combineren is mogelijk
 • resultaten kunnen gemarkeerd worden
 • deze toepassing wordt gebruikt in het onderwijsinnovatieproject ‘digitale tijdlijnen’ van UGent

negatief :

 • vraagt voorbereid van de gegevens (via een google spreadsheet of JSON)
 • eenvoudig design, enkel via codewerk te personaliseren
 • laag web 2.0 gehalte
 • niet gebruiksvriendelijk

1.technisch: vraagt kennis en programmatietijd, invoer van gegevens via een apart werkblad, je moet de toepassing zelf hosten

2. inhoud : leerkracht/leerlinggericht : niet voorzien

3. esthetisch: sterk, mits veel programmeerwerk (zie GeoDia)

voorbeelden (in het Engels): - complexe tijdlijn GeoDia https://geodia.laits.utexas.edu/ - eenvoudige tijdlijn op basis van 2 biografische bronnen : https://simile-widgets.org/timeline/examples/monet/monet.html

Xtimeline bewerken

website: www.xtimeline.com startdatum: 01.07.2008 wie: oorspronkelijk 2 personen (Laura & Kevin), nu een klein team (maar nergens staat gedefinieerd hoeveel mensen). Verder is niets over hen vermeld (ook niet op de blogs wanneer ze hun product maar niet zichzelf voorstellen) taal: oorspronkelijk Engels en heel in 2008 ook Mandarijn Chinees. Nu heb je keuze uit 6 talen ook al kun je de tijdlijn in alle talen invullen

Xtimeline: positief

 • nog steeds gratis (ook al vragen ze donaties, ze zijn immers commercieel)
 • registreren is heel eenvoudig
 • open voor iedereen die ouder dan 13 jaar is
 • Laura en Kevin proberen updates te maken (ze zijn in april 2013 al aan hun vierde versie).
 • ook al zijn veel van hun pagina’s microsoft based (.aspx), toch werkt de website op een mac.
 • Je kunt makkelijk data, foto’s, video’s of links toevoegen
 • Overzichtelijk omdat feiten automatisch chronologisch gerangschikt worden
 • visueel overzichtelijk omdat je oudste datum altijd links boven is en de meest recente rechts onderaan
 • vrij makkelijk navigeerbaar door de zoekfunctie

je kunt printen je kunt exporteren naar CSV (comma separated values) and XML (Extensible Markup Language)

Xtimeline: negatief 1. technisch

 • vrij traag in het opladen
 • vaak val je ook weg (geen contact met de server)
 • updates van nieuwe versies gaan gepaard met vrij veel problemen. zo werd de website bij versie 4 niet 1 dag maar 1 week offline gehaald wegens allerlei technische problemen die ze niet voorzien hadden en duurde het net geen twee weken voordat de meeste fouten eruit gehaald waren. (ze beschermen zich tegen het verlies van gegevens => policy punt 18b
 • In tegenstelling tot bijv. Prezi moet je foto’s eerst downloaden op je eigen computer alvorens je die kunt opladen.
 • Foto’s niet onmiddellijk zichtbaar (pas als je op een datum gaat staan, kun je bijbehorende extra info zien)
 • je krijgt beperkte capaciteit ( zie policy, pt.2)

2. inhoudelijk

 • er zijn geen bronnen vermeld (bijgevolg kan de inhoud ook niet gecontroleerd worden). de verantwoordelijkheid van de feiten wordt ook 100% bij de auteur gelegd (zie policy punt 7)
 • aantal feiten verschilt per tijdslijn waarbij sommige zeker niet noodzakelijk volledig zijn (vb tijdslijn: history of Israel door yodelling Climber heeft slechts 43 entries voor 4000 jaar geschiedenis terwijl epic Jiang Shi er 84 heeft voor zijn geschiedenis van China)
 • iedere tijdslijn is echt afhankelijk van de auteur: epic Jiang Shi mixt Chinese en Amerikaanse geschiedenis in zijn tijdlijn over geschiedenis van China
 • heel veel tijdlijnen hebben te weinig feiten (= < 10)
 • eerder dan Eerste en laatste datum zijn added en modified vermeld (al zijn die in alle gevallen de meeste gevallen dezelfde datum)
 • alles wat je schrijft mogen zij reproduceren (zie policy punt 10)

3. esthetisch

 • vrij saai
 • je kunt geen achtergronden veranderen

Xtimeline - eindconclusie

 • deze website is al over zijn hoogtepunt heen
 • er zijn nauwelijks nog nieuwe entries
 • momenteel (09.04.2013) zijn er nog steeds maar 7200 ‘tijdsbalken’
 • verschillende functies die in 2008 werkten, zijn nu verdwenen (Bijv. de RSS-feeds, tour)
 • hoewel je in groep kunt werken aan tijdsbalken en de eigenaar kan beslissen wie al dan niet iets kan toevoegen, is er geen mogelijkheid tot parallelle tijdsbalken.

5. Evaluatie bewerken

Wanneer we alle gegevens bekijken, dan merken we dat er wel vrij veel mogelijk is, maar dat geen enkele tool alle mogelijkheden aanbiedt. Reden hiervoor is zeker niet dat het technisch niet kan, maar eerder dat de ontwikkelaars er een andere filosofie op nahouden. Niet alle tools zijn gemaakt voor een ELO, een aantal richten zich op tijdsorganisatie en projectplanning. Vrij logisch is dat de meeste IT-specialisten vertrekken vanuit de gedachte dat de gebruiker zijn gegevens wil ordenen. Gevolg is dat er verschillende tools op de markt zijn die eigenlijk een veredelde agenda zijn. Hieronder vallen bijv. timeli.app, jolidrive, timehop, basis versie van timeline 3D en timelinemaker.

Veel programma’s zijn echter een stuk uitgebreider. Alleen zijn die niet altijd ontwikkeld voor scholen. Voorbeeld hiervan zijn bijv. Dipity, Smartdraw en Capzels.

Vreemd is dat de Khan Academy, die juist beoogt mensen te helpen studeren, een tool heeft, maar die niet open stelt voor alle gebruikers. Timelinemakers richt zich onder meer naar zowat alle sectoren, ook de non-profit, maar vragen een enorme bijdrage aan inschrijvingsgeld.

Uiteindelijk komen we bij de tools die gedesigned en ontworpen werden voor schoolgebruik: Preceden, Tiki-Toki, Teach-nology Timeline maker en Ligne du temps. We stellen daarbij vast dat zij ook het beste aansluiten bij onze vooropgestelde parameters.

Volgende tabel toont onze analyse volgens de beste applicaties en vereiste parameters: [1]

In de loop van ons onderzoek ontdekten we dat aan de UGent in 2012 een project rond onderwijsinnovatie en het gebruik van digitale tijdlijnen in de geschiedenisles is gestart waaraan werd meegewerkt door de studenten van de lerarenopleiding : https://www.tijdlijn.ugent.be/info/ . Wij vonden hun evaluatie van 10 tijdlijntoepassingen op het internet https://www.ipg.ugent.be/archives/1353 en namen contact op met de projectleider Fien Danniau en praktijkassistentTom De Paepe van het Instituut voor Publieksgeschiedenis en de Vakgroep Geschiedenis aan de UGent. Fien Danniau bezorgde ons extra context en kijkt uit naar de resultaten van onze multidisciplinaire aanpak. Vooral het didactisch onderzoek naar tijdlijnen als leerinstrument gaf ons extra input. Het opbouwen van een tijdlijn kan een complexe oefening worden : chronologische, inhoudelijk-thematische en ruimtelijke dimensies kruisen elkaar immers snel bij het in kaart brengen van een gebeurtenis. Het maken van een tijdlijn brengt een selectie- en interpretatieproces op gang waarbij de leerstof verwerkt wordt tot een coherent referentiekader. Bovendien is het een prima manier om aan een betere digitale geletterdheid te werken, wat bij de eerstejaarsstudenten geschiedenis van de UGent nog nodig bleek.

De vraag is vooral wat je met de tijdlijn wil doen: documenteren, reconstrueren, presenteren, analyseren of bestuderen? Volgens Fien Danniau is het te hoog gegrepen om alle functies in één tool te willen bundelen, wat een belangrijke kritiek is op onze aanvankelijke specificaties. Ze waarschuwt voor een aantal valkuilen: een tijdlijn is geen encyclopedisch naslagwerk of kroniek. Teveel gegevens plaatsen, zonder een onderscheidt te maken tussen hoofd- en bijzaken, ondermijnen het overzicht en vervagen het referentiekader.

Dit is een heel wijze raad. Alleen is onze doelgroep anders. Eerder dan naar universitaire studenten richten wij ons tot de leerlingen van het Secundair Onderwijs. In alle graden van het Secundair Onderwijs, staan vakoverschrijdende eindtermen (VOET) vermeld in de leerplannen. Dit geldt zowel voor leerlingen van BSO, TSO, KSO als ASO. Wij beogen enerzijds dat leerlingen een tool krijgen waarmee ze leren bepaalde vaardigheden uit deze eindtermen te ontwikkelen. Hierbij denken we vooral aan:

- leren samenwerken (attitudevorming). - visueel ingestelde leerlingen helpen bij het studeren - leren samenvatten (= leren leren) - scheiden van hoofd- en bijzaken (= leren leren) - ontwikkelen van kritische attitude - werken met ICT - peer- en co-evaluatie (als onderdeel van permanente evaluatie).

Anderzijds willen we ook de leerkracht een instrument aanbieden die een gebruiksvriendelijke interface heeft, om de ICT-opdrachten te kunnen begeleiden:

1. Leerkracht moet zelf kunnen zien wie wat toegevoegd heeft (handig als hij / zij evalueert)

2. Leerkracht kan twee of meerderen tijdslijnen parallel illustreren: a. Vergelijking van 2 of meerdere periodes b. Vergelijking van 2 of meerdere vakken c. Vergelijking van het werk van 2 of meerdere groepswerken


De functies die wij belangrijk vinden, en voortgekomen zijn vanuit ons onderzoek en opgestelde parameters, zijn: Algemene functies:

 • de tool moet open source zijn
 • de tool moet kunnen werken op ELO’s als Moodle, Leerlink of Smartschool. Ook moeten de afgewerkte producten compatibel zijn met een forum als KlasCement.
 • de tool moet in het Nederlands zijn.

Leerlinggerichte functies:

 • de leerlingen kunnen samenwerken aan een tijdlijn
 • de leerlingen kunnen commentaar geven
 • de leerlingen kunnen evalueren (=> in dit geval punten geven)

Leerkrachtgerichte functies:

 • de leerkracht moet toegang hebben tot alle tijdsbalken
 • de leerkracht moet zelf bepalen welke tijdlijnen zichtbaar zijn voor de leerlingen
 • de leerkracht moet kunnen zien wie wat gedaan heeft (zie bijv. Xtimeline: edit history functie) en zo de workflow achterhalen
 • de leerkracht heeft een apart werkblad, die hij op onzichtbaar voor zijn leerlingen kan zetten. Hier kan hij evaluatiemogelijkheden inpassen, alsook extra notities.

Technische functies (zie 'extra' einde deel 5)

 • Web 2.0 met mogelijkheid tot embedden (de tool moet de mogelijkheid geven om hetzij rechtstreeks filmpjes van YouTube of een ander programma te downloaden, hetzij een document, foto’s of ander materiaal up te loaden van je eigen computer)
 • responsive design is een onontbeerlijke functie bij het vergelijken van tijdsbalken met verschillende thema’s
 • foto’s en tekst horen samen te staan (zie bijv. when in time).
 • Sommige tijdsbalken (zoals Preceden) laten niet toe jaartallen voor Christus in te voegen. Bij Ligne du temps is dit wel mogelijk. Zeker voor vakken als geschiedenis (prehistorie) is dit een belangrijk gegeven.
 • Scrollen met muis om over tijdsbalken te glijden, moet mogelijk zijn

Inhoudelijke functies

 • bronvermelding moet mogelijk zijn (dit kan bijv. bij Timeline JS)
 • er moet mogelijkheid zijn tot kleurgebruik binnen de tekst (=> dit met het oog op verschillende stromingen, zie bijv. Preceden)
 • de tekstvakken moeten beperkt zijn (het is niet de bedoeling dat leerling hier volledige teksten in typen, wel dat hij / zij leert samenvatten). Teveel informatie maakt een tijdbalk verwarrend.

Visuele functies Een tijdlijn is een visuele tool, die theorie in een overzichtelijke alsook beknopte manier weergeeft. Visuele functies, zoals het kiezen van een kleur voor een tijdsbalk, het kiezen van een lay-out voor de grafiek van je tijdsbalk, het invoegen van icoontjes rond een bepaald thema, het personaliseren van een achtergrond en banner, maken het geheel niet alleen mooier, maar geeft ook een duidelijker overzicht van de verschillende thema’s en gebeurtenissen. Het feit dat het de leerling is die deze visuele aspecten kiest, is positief om de leerstof op een gepersonaliseerde manier voor te stellen, en op die manier de leerstof reeds op een visuele wijze te verkennen. Maar overdaad schaadt. Jongeren zijn door de flitsende vormgeving van sociale media op dit vlak misschien een beetje verwend en stellen hun verwachtingen hoog. Anderzijds lezen we toch adviezen die waarschuwen voor teveel afleiding wat een negatieve invloed op de leerresultaten kan hebben.

EXTRA: Technische stappen ter creatie van onze tool “PARALINES”

Als niet-informatici is het niet vanzelfsprekend om de uiteindelijke uitvoering van onze tool te realiseren. Uiteraard kunnen we met enkele applicaties – zoals ligne du temps, tiki toki, preceden en zelfs capzels – werken met tijdsbalken via ICT in de klas. Ons uiteindelijke doelstelling blijft echter het implementeren van parallelle tijdsbalken waar alle gemaakte tijdsbalken, van verschillende auteurs en verschillende thema’s (lees: onderwijzende vakken) op een selectieve manier visueel naast elkaar gepresenteerd kan worden.

Concreet voorbeeld: ik wil de tijdsbalk van Jan uit het 4de jaar over de uitvinding van de auto (vak geschiedenis) kunnen vergelijken met de tijdsbalk van Greet over Technologische communicatiemiddelen (vak Cultuurwetenschappen), etc.

Technische stappen die we kunnen ondernemen :

 • of wij vragen aan de auteur van de software/website of hij zijn tool kan ‘upgraden’
 • of wij creëren zelf een applicatie die aan onze normen voldoet

Dat laatste is in praktijk (nog) niet mogelijk, maar dankzij deze opdracht hebben we ons wel wat kunnen verdiepen in deze technische kennis. Bij het zoeken naar bestaande software, hebben wij begrepen dat we verschillende stappen moeten volgen, om te komen tot de uiteindelijke applicatie. Op zoek naar Open Source Software Op https://sourceforge.net/ vonden we wat we moesten hebben: een website waar je free open software kan vinden, maken en publiceren. Wij hebben een website nodig, die via een open source kan aangemaakt worden.

Websitebaker Een interessante website-maker is “Websitebaker”, die volledig open source is, en een PHP-based content management- systeem is. PHP betekent Hypertext Preprocessor en is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page). Sinds PHP 3.0 is de betekent het eerder Hypertext Preprocessor. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HyperText Markup Language (HTML) en Extensible HyperText Markup Language (XHTML). [Bron: wikimedia.nl.org] De licentie is van websitebaker is GNU General Public License version 2.0 (GPLv2). WebsiteBaker profileert zich als een gebruiksvriendelijke manier om websites te maken. Het is een gratis, eenvoudig te bedienen, veilig, flexibel en uitbreidbaar open source content management system (CMS). [Bron: www.websitebaker.org] Het feit dat deze website een tool beschikt waar je extra applicaties kunt aan toevoegen (lees: uitbreidbaarheid), maakt het interessant. Je kan bestaande templates gebruiken maar dus ook extra toepassingen toevoegen. Eigen modules maken wordt ondersteund via de interface van de Websitebaker API. Nieuwe templates maken kan met (X)HTML, CSS en jQuery, die zoekmachinevriendelijke, toegankelijke sites beloven volgens de richtlijnen van W3C. Positieve punten

 • Gebuiksvriendelijk admin panel
 • mogelijkheid tot WYSIWYG-editors voor het beheer (niet verplicht om met html-codes te werken en dus een aanrader voor beginners)
 • Mogelijkheid voor meertalige websites
 • Overzichtelijk beheer van bestanden en media
 • Aanpasbaar door het eenvoudige template-systeem
 • Uitbreidbaar dankzij modules, droplets & snippets
 • Op groepen gebaseerde toegangsrechten

Filezilla Een volgende stap wordt dan een open source software te vinden die toelaat bestanden te bewaren en up te loaden op een snelle en veilige manier: FileZilla is een opensource-FTP-programma voor Windows, Mac, Linux en FreeBSD. Met FileZilla is het mogelijk over meerdere verbindingen bestanden naar een FTP-server te sturen en op te halen, waardoor men sneller bestanden kan uploaden en/of downloaden. FileZilla biedt functionaliteit die voor webmasters nuttig kan zijn. Zo is er ondersteuning voor beveiligde verbindingen (SFTP over SSH en FTP over SSL/TLS). Ook kan er met wachtrijen en proxyservers gewerkt worden. Er is ook een mogelijkheid om de upload- en downloadsnelheden te begrenzen. FileZilla werd opgestart in januari 2001 door Tim Kosse en twee klasgenoten als een opensourceproject.De belangrijkste vernieuwing in versie 3.3 is de ondersteuning voor tabbladen. [Bron: https://wikimedia.org en https://wiki.filezilla-project.org] Als we dit programma ook effectief downloaden, is het mogelijk de nodige bestanden op te halen, mits toegang tot een host-server. Het blijft echter moeilijk als leek het vakjargon te begrijpen. Ondanks het dowloaden van Filezilla, kregen we maar geen verbinding met de host-server en ook het soort ‘poort’ je nodig had, was onduidelijk, ondanks het lezen van de ‘tutorial’.

Timeline-codecs Een belangrijke stap is het effectief creëren van de inhoud, en vooral, van de manier van opstellen van de tijdsbalken. Er bestaan open source software die toelaten om html-codes over te nemen en/of te wijzigen bij het creëren van tijdsbalken. Op de website https://code.google.com/p/simile-widgets/wiki/Timeline_GettingStarted vonden we zeer interessante tools die een aanzet geven tot het creëren van “timelines”, zijnde html-codes die je kan aanpassen naargelang de soort applicatie die je wil creëren. Wederom ontbreekt het ons hier aan technische kennis om deze html-codes effectief te gaan aanpassen aan ons doel, het creëren van eenvoudige en meer gedifferentieerde tijdsbalken. Mochten wij deze tool effectief gaan uitbrengen, zullen wij starten met volgende stappen, die terug te vinden zijn op de website van "similewidget" waar een tutorial beschikbaar is, die de verschillende stappen uitlegt om html-codes in te voegen.

6. Besluit bewerken

Onze groep bestond uit leden uit verschillende richtingen, zij het allen uit humane wetenschappen. De differentiatie binnen onze groep bracht ons al vrij snel op het idee om vakoverschrijdend te werken. Vanuit onze interesse in cultuur, geschiedenis, kunst en filosofie zagen we een duidelijke link met vakoverschrijdende eindtermen en historische achtergronden in eenieders studiebranche.

Onze applicatie (zij het niet in praktijk uitgevoerd) wil een tool op de ‘free market’ brengen die het mogelijk maakt om leerstof visueel, tijdgebonden en overlappend voor te stellen met als hoofdzakelijk doel: - leerlingen leerstof te kunnen koppelen aan elkaar - leerkrachten te helpen met het brengen van leerstof in een totaalpakket

We zien twee mogelijkheden: Voor de eerste en de twee graad opteren wij voor een systeem waarbij de leerlingen onmiddellijk de gegevens op de tijdlijn invullen. Via een functiekop ‘voeg toe’ komen ze op een nieuw scherm waar ze verschillende vakken moeten invullen, zoals bij Beedocs. Ze kunnen hierbij de kleur aanpassen, naargelang het thema/de groep.

 • titel
 • datum
 • korte beschrijving
 • mogelijkheid tot het opladen van een kaart, een foto, een filmpje (bvb Youtube, of VLC-mediaplayer, of eigen creatie), een audio-fragment

Zodra ze de gegevens opgeslagen hebben, zien ze het resultaat.

Voor de derde graad zijn we echter geneigd om toch te werken met een programma dat gebaseerd is op een spreadsheetpagina. Dit is heel makkelijk om met verschillende leerlingen samen te werken. We geven grif toe dat dit iets moeilijker werken is, omdat je telkens op twee verschillende pagina’s moet kijken, maar vinden dit pedagogisch verantwoord.

Dit is het systeem dat onder meer gebruikt wordt door Tiki-Toki en Timeline JS en ook in het onderwijsinnovatieproject van UGent (tijdlijn op basis van de widget Simile Timeline). Ligne du Temps werkt met een extra tool voor een opzet van scenario en concept, alvorens tot het creëren van tijdsbalken over te gaan.

Zoals opvalt, heeft elke tool zijn voor- en nadelen. Het zou dus interessant zijn om de html-codes van de besproken tools die én interessant, én open source zijn, te kunnen overnemen en aan te passen waar nodig. Als niet-informatici stootten wij daarom net op dit gebrek aan kennis, vooral in het manipuleren van html-codes. Het geeft ons wel de motivatie om dit verder uit te zoeken en op zoek te gaan naar de juiste informatie en de juiste mensen die ons daarbij kunnen helpen. Ondertussen hebben we dankzij dit onderzoek, veel nieuwe kennis opgedaan en zijn er zeker tools die wij kunnen integreren in klasverband.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.