Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport vakoverschrijdend project via Moodle

Groepsleden

bewerken
Bartholomees Linde Caliouw Aline De Winter Kevin Goosse Tom Legroux Dirk Schoenmaeckers Mark

Inleiding

bewerken

Aangezien wij een zeer diverse groep vormen,was het voor ons een uitdaging om een project te vinden dat door iedereen interessant gevonden werd. We hebben allemaal een verschillende opleiding genoten en beschikken dus ook over een andere voorkennis. Uiteindelijk vonden we al snel een akkoord binnen het thema 'klimaatsverandering' omdat dit zeer ruim interpreteerbaar is. Nu nog een toepassing vinden dat we kunnen kaderen binnen het vak onderwijstechnologie.

Groepslid Opleiding 1 Opleiding 2
Bartholomees Linde Professionele bachelor in de Verpleegkunde Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg
Caliouw Aline / Master Geografie - Ruimtelijke analyse van de omgeving
De Winter Kevin / Master in de Biologie
Goosse Tom / Master Geografie - Terrestrische ecosystemen en global change
Legroux Dirk Industrieel Ingenieur (EHB, 1988) + Burgerlijk Ingenieur (VUB, 1991) MBA (Solvay Business School, 2007)
Schoenmaeckers Mark / Master in de biologie en milieuwetenschappen

Verslag

bewerken

Moodle?

bewerken

"Moodle is een open bron elektronische leeromgeving (ELO), ook wel bekend als course management software (CMS), learning management system (LMS) of virtual learning environment (VLE). Moodle is erg populair geworden onder leraren over heel de wereld om dynamische websites voor hun leerlingen mee te maken. Om het te doen werken, moet het ergens op een webserver geïnstalleerd worden, ofwel op je eigen computers, ofwel op één van een hosting firma."

De focus van het Moodle-project = leraren de beste tools te bezorgen om het leren te beheren en te promoten, maar er zijn vele manieren om Moodle te gebruiken:

 • Moodle kan gebruikt worden op grote schaal (honderdduizenden studenten), maar evengoed in een lagere schoolomgeving of voor iemand die les geeft als hobby.
 • Veel instituten gebruiken Moodle als platform om cursussen die volledig online zijn mee te organiseren, terwijl anderen het gebruiken als aanvulling bij face-to-face-cursussen (ook wel blended learning genoemd).
 • Een groot aantal van de gebruikers van Moodle, gebruiken de activiteitenmodules om samenwerkende gemeenschappen te creëren van studenten die een bepaald onderwerp bestuderen, terwijl anderen er voor kiezen om Moodle te gebruiken als een manier om inhoud aan hun studenten te leveren of het leren te beoordelen via online opdrachten of testen.

Bron: Moodle.org, geraadpleegd op 29 april 2013 --> https://moodle.org/

Cursusopzet

bewerken

De cursus klimaatverandering bestaat uit de 3 vakgebieden waarin samengewerkt zal worden rond het thema “klimaatverandering”, namelijk:

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie

In een volgend stadium kunnen ook ander vakken (o.a. levensbeschouwelijke vakken, chemie en fysica) toegevoegd en geïntegreerd worden in de cursus klimaatverandering.

Installatie van Moodle

bewerken

Moodle maakt gebruik van verschillende programma’s die dan ook geïnstalleerd moesten worden:

 • Voor de web-server : Apache
 • Voor de ondersteuning van de database: MySQL
 • Voor de programmeertaal: PHP

Hiervoor werd een XAMPP van Apachefrieds gedownload via http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.8.1-VC9-installer.exe. Moodle werd op de computer geïnstalleerd en geconfigureerd en nadien op de free webhost server host1free geplaatst.

http://klimaatverandering.hostpo.net/moodle/

Opgestelde eindtermen

bewerken

Omdat we hebben gekozen voor een vakoverschrijdend thema, is het voor ons ook belangrijk om na te gaan welke eindtermen we juist moeten nastreven.

Vakgebonden eindtermen Aardrijkskunde 3e graad ASO en TSO

bewerken

6 weer en klimaat in verband brengen met opbouw van en met processen in de atmosfeer. 7 de invloed van menselijke activiteiten op het milieu zoals: broeikaseffect,natuurrampen,zure regen, waterbeheersing, bodemdegradatie en -verbetering met voorbeelden illustreren. 8 de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek beschrijven en gevolgen ervan zoals: de ligging van oceanen en continenten, vulkanisme en aardbevingen en bepaalde klimaatsveranderingen verklaren.

Vakgebonden eindtermen PAV 3e graad BSO

bewerken

5. Tijd- en ruimtebewustzijn De leerlingen 17 zien in op grond van de actualiteit en eigen ervaringen: dat er een verband bestaat tussen verleden, heden en toekomst 33. illustreren hoe natuurwetenschappen kunnen bijdragen tot een duurzame globale en lokale leefomgeving; 34. natuurwetenschappelijke verschijnselen verbinden met toepassingen uit de leefwereld.

Gemeenschappelijke eindtermen voor Wetenschappen 3e graad ASO en TSO

bewerken

Met betrekking tot een concreet wetenschappelijk of toegepast wetenschappelijk probleem, vraagstelling of fenomeen kunnen de leerlingen 1 relevante parameters of gegevens aangeven, hierover informatie opzoeken en deze oordeelkundig aanwenden. 2 een eigen hypothese (bewering, verwachting) formuleren en aangeven hoe deze kan worden onderzocht. 3 voorwaarden en omstandigheden die een hypothese (bewering, verwachting)weerleggen of ondersteunen, herkennen of aangeven. 15 de wisselwerking tussen de natuurwetenschappen, de technologische ontwikkeling en de leefomstandigheden van de mens met een voorbeeld illustreren. 16 een voorbeeld geven van positieve en nadelige (neven)effecten van natuurwetenschappelijke toepassingen. 17 met een voorbeeld sociale en ecologische gevolgen van natuurwetenschappelijke toepassingen illustreren.

Vakoverschrijdende eindtermen

bewerken

Ook de Vakoverschrijdende Eindtermen (VOET) rond kritisch denken, mediawijsheid en verantwoordelijkheid kunnen zeker opgenomen worden in het thema “klimaatverandering”.

kritisch denken

11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria; 12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken; 13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken;

mediawijsheid

14 gaan alert om met media;

verantwoordelijkheid

20 nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving;

Inhoudelijke toepassing

bewerken

Hier even een kort voorbeeld van het onderdeel 'Koolstofcyclus' dat aan bod komt in Moodle:

De koolstofcyclus wordt in de lessen Biologie van 4 ASO (zowel wetenschappelijke als niet wetenschappelijke richtingen) uitvoerig behandeld. Hiervoor werden de handboeken van Biologie van een aantal uitgeverijen bestudeerd om te kijken in hoeverre dit thema uitgediept wordt.

Zowel de koolstofcyclus als de gevolgen van de verstoringen ervan worden behandeld en besproken tijdens de les. Daarnaast is het zeker de bedoeling dat de leerlingen zelf meer info gaan opzoeken en inzicht verwerven dankzij de aangeboden links. Op Moodle zijn er binnen het hoofdstuk koolstofcyclus dan ook enkele open vragen gepost met externe links en een verwijzing naar het handboek als hulpmiddel. Op basis van deze informatie worden de leerlingen in staat geacht een correct antwoord te formuleren op de vragen.

Bijeenkomsten

bewerken

Bijeenkomst 1: 25 maart 2013

bewerken

Aanwezig

Bartholomees Linde Caliouw Aline De Leener Jonas De Winter Kevin Goosse Tom Legroux Dirk Schoenmaeckers Mark

Doel samenkomst

bewerken

16u - 18u

Iedereen heeft tegen deze samenkomst al eens nagedacht over mogelijke initiatieven. Criteria waaraan de toepassing moest voldoen:

 • Het moet gebruiksvriendelijk zijn
 • Het moet vakoverschrijdend gebruikt kunnen worden
 • Er moet interactief gewerkt kunnen worden
 • Er moet feedback aan de leerlingen gegeven kunnen worden via hetzelfde medium

Basisidee: door de heterogene groepssamenstelling hebben we gekozen om een vakoverschrijdend onderwerp te behandelen, namelijk: klimaatverandering. We willen dit onderwerp benaderen vanuit onze verschillende cursussen met behulp van een leerplatform. Door middel van zo een leerplatform willen we lessen, taken, opdrachten en extra informatie op een interactieve wijze delen met de leerlingen. Dit lijkt ons een interessante en leuke wijze van communiceren via beschikbare technologie. Op deze manier willen we dus een meerwaarde bieden naast de face-to-face-cursussen (= blended learning). Tom kwam met het idee van een blog, maar dit voldeed niet aan al de opgestelde eisen. In het document 'Vrije software in het onderwijs', dat beschikbaar is op Pointcarré2, worden Moodle en Dokeos besproken als de meestgebruikte tools in het secundair onderwijs. Deze elektronische leerplatformen lijken ideaal voor ons doel en omdat Bruno al over Moodle had gesproken, besloten we deze toepassing te gebruiken. Via Moodle kunnen we niet alleen interactief handelen met de leerlingen, maar kunnen ook leerkrachten gaan kijken wat de inhouden zijn van de andere onderwerpen en vakinhouden en hierop verder inspelen in hun eigen domein.

Besluit

bewerken

We hebben samen besloten het Moodle-project op te starten.

Afspraken

bewerken
 • Iedereen probeert individueel om Moodle te installeren en zoekt extra info over Moodle + hoe het te gebruiken.
 • Ieder lid noteert vanaf vandaag en doorheen het hele proces zijn/haar individuele acties om deze nadien te verwerken in het rapport.
 • Communicatie verloopt vanaf vandaag enkel via mail omdat het forum door sommigen niet-gebruiksvriendelijk bevonden werd.
 • Mark schrijft het tussentijdse voorstel


Extra: Download en installatie van Moodle zorgt voor moeilijkheden.

28 maart: Tom zoekt extra informatie op in de gebruiksaanwijzing, op fora en moodle.org. Hij slaagt er als enige in om de installatie dan toch te voltooien.


Bijeenkomst 2: 4 april 2013

bewerken

Aanwezig

Caliouw Aline De Winter Kevin Goosse Tom Legroux Dirk Schoenmaeckers Mark

Verontschuldigd

 • Bartholomees Linde

Niet aanwezig

 • De Leener Jonas

Doel samenkomst

bewerken

Omdat we individueel volledig vastgelopen waren, werd er vandaag in groep geprobeerd om Moodle te installeren. Jammer genoeg verliep dit ook niet zo vlot als gepland. Tom fungeert als administrator omdat tot op dit moment enkel hij geslaagd is in de installatie. Een login aanmaken voor andere groepsleden blijkt ook niet vanzelfsprekend. Volgend probleem is het hosten van de pagina.

Extra: Aline, Mark en Kevin gaan naar ATOM om didactisch materiaal uit te lenen

Afspraken

bewerken
 • Elk groepslid zoekt een tiental vraagjes die hij/zij zou meegeven als taak aan zijn leerlingen (voor het opstarten van de Moodle)
 • Tom en Mark zetten zich achter de schermen verder in voor het oplossen van het hosting-probleem
 • De volgende bijeenkomst is dinsdag 9 april 2013 om 13u in gebouw E van de VUB


Bijeenkomst 3: 9 april 2013

bewerken

Telefonisch contact op 8 april 2013

Afgelast omdat er nog steeds geen oplossing werd gevonden voor het hosting-probleem.

Extra nota:

Tom: Gebrek aan kennis en aan contacten die me rechtstreeks zouden kunnen helpen bij het installeren en gebruiken van Moodle zorgen ervoor dat ik niet verder kan. Ik zoek informatie op via fora, maar vind op het internet niets dat mij meer kan informeren. Volgens Bruno Van Bogaert is er een webhost voor nodig. Het gaat om het aanleggen van een webpagina…

Mark: Hulp is gevonden bij een familielid die in het verleden al webpagina's heeft aangemaakt en info kan verlenen hoe we verder moeten.


Extra nota 2: Op zaterdag 20 april 2013 kwam om 01u45 het verlossende bericht binnen van Mark: Habemus Moodle !!!


Bijeenkomst 4: 20 april 2013

bewerken

Aanwezig

Bartholomees Linde Caliouw Aline De Winter Kevin Legroux Dirk Schoenmaeckers Mark

Verontschuldigd

 • Goosse Tom

Niet aanwezig

 • De Leener Jonas

Doel samenkomst

bewerken

Eindelijk werd er een gratis hostingssite gevonden waarop onze Moodle geplaatst kon worden. We kozen bewust voor een free webhost omdat dit gratis is, maar dit brengt ook enkele nadelen met zich mee zoals een beperkte mogelijkheid om bestanden te uploaden (max. 2 MB per document) en de regelmatige foutmeldingen over problemen met de server. Na de technische kant verder afgewerkt te hebben (Gebruikers toevoegen als leraar e.d.), konden we beginnen aan het inhoudelijke format. We hebben gekozen voor 3 vakken: aardrijkskunde, biologie en economie. Afspraken omtrent lay-out en invulling van de Moodle-pagina's werden gemaakt.

Afspraken

bewerken
 • De nodige pagina's zijn ontwikkeld en toegewezen; ieder lid kan nu vanaf thuis individueel verderwerken aan zijn vakinhoud.
 • Deadline is gesteld op 27 april; dan vindt de volgende bijeenkomst klaar en moet het inhoudelijke aspect afgerond zijn.
Aline Aardrijkskunde
Tom Aardrijkskunde
Kevin Biologie
Mark Biologie
Dirk Economie
Linde Het deel gezondheidszorg binnen het vak biologie

Opstellen van de samenvatting (Wikibooks)

Schrijven van het rapport (Wikibooks)

Extra:

Bij een toevallige ontmoeting tussen Kevin en Jonas, is duidelijk geworden dat Jonas niet langer deelneemt aan de lerarenopleiding. We zullen hem dan ook niet verder betrekken in het proces.


Bijeenkomst 5: 27 april 2013

bewerken

Aanwezig

Bartholomees Linde Caliouw Aline De Winter Kevin Goosse Tom Schoenmaeckers Mark

Verontschuldigd

 • Legroux Dirk

Doel samenkomst

bewerken

16u - 17u

Overlopen van de inhoud van de Moodle en opstellen van de laatste afspraken

Afspraken

bewerken
 • 29/04 is de Moodle inhoudelijk afgewerkt; iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen onderwerp
 • Tegen 29/04 heeft iedereen de samenvatting + het rapport gelezen én feedback gegeven (aan Linde)
 • Aline maakt de presentatie tegen 01/05
 • Mark en Dirk zullen instaan voor het presenteren van ons groepswerk


Bijeenkomst 6: 2 mei 2013

bewerken

Aanwezig

Bartholomees Linde Caliouw Aline De Winter Kevin Goosse Tom Legroux Dirk Schoenmaeckers Mark

Doel samenkomst

bewerken

Bekijken/aanpassen/oefenen van de presentatie

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.