Programmeren in ASP.NET/Databankgegevens wijzigen

Programmeren in ASP.NET

 1. Wat is ASP.NET?
 2. Wat heb ik nodig voor ASP.NET?
 3. Een ASP.NET-server installeren
 4. Je eerste ASP.NET-pagina
 5. HTML-controls
 6. Foutzoeken
 7. Web-server-controls
 8. Webformulieren
 9. Veelgebruikte objecten
 10. Validering
 11. Master-pagina's
 12. Navigatie
 13. Gegevenstoegang
 14. Werken met databanken
 15. Databankgegevens wijzigen
 16. Werken met datacontrols
 17. GridView
 18. FormView en DetailsView
 19. User-controls
 20. Custom controls
 21. AJAX
 22. Viewstate
 23. Configuratiebestanden
 24. Webservices
 25. Beveiliging
 26. Personalisatie en profielen
 27. Thema's en skins
 28. WebParts
 29. Globalisering
 30. Caching
 31. Mail vanuit ASP.NET
 32. Reguliere expressies
 33. Server-side afbeeldingen
 34. Mobiele toepassingen
 35. Meer informatie
 36. Appendix: foutmeldingen

SQL-opdrachten uitvoeren

bewerken

SQL-opdrachten die gegevens wijzigen (zoals INSERT INTO, UPDATE of DELETE) geven geen resultaten terug zoals SELECT. De manier om deze opdrachten te gebruiken is dus verschillend. Gebruik hiervoor het OleDbCommand-object, en roep hiervan de ExecuteNonQuery()-methode aan.

Gegevens toevoegen

bewerken

Deze code voert een "INSERT INTO" opdracht uit:

ASP.NET-code: "INSERT INTO"

Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\test.mdb"
Dim cn As new OleDbConnection(strConn)
Dim strSQL As String="INSERT INTO AdresTabel (Naam,Voornaam) VALUES ('Smet','Jan');"
Dim cm As New OleDbCommand(strSQL, cn)
Try
	cn.Open()
	cm.ExecuteNonQuery()
	'Naam werd toegevoegd
Catch ex As Exception
	Trace.Warn(ex.Message)
Finally
	cn.Close()
End Try

Opmerkingen:

 1. Als je bij een Access-databank de foutmelding "Operation must use an updateable query" krijgt, dan betekent dit dat de gebruiker ASPNET (Windows 2000, XP) of NETWORK SERVICE (Windows 2003) op de server niet voldoende rechten bezit op het Access-bestand. Deze gebruiker moet het recht hebben om het Access-bestand te wijzigen.
 2. In SQL Server moet de gebruiker het INSERT-recht hebben voor de tabel in kwestie.
 3. De methode ExecuteNonQuery() geeft als return-waarde een Integer terug met het aantal records dat aangepast werd. Je kan die waarde gebruiken om te testen of het bijwerken gelukt is:
Dim aantal As Integer = cm.ExecuteNonQuery()
If(aantal>0) Then ' het is gelukt

Parameters gebruiken bij het bijwerken

bewerken

In de bovenstaande code zal je meestal de naam en de voornaam niet op voorhand kennen. Deze gegevens komen bijvoorbeeld uit een formulier dat de gebruiker ingevuld heeft.

Je moet hier dus weer met parameters werken in het Command-object.

Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\test.mdb"
Dim cn As new OleDbConnection(strConn)
Dim strSQL As String = _
   "INSERT INTO AdresTabel (Naam, Voornaam) VALUES (@Naam,@Voornaam);"
Try
	cn.Open()
	Dim cm As New OleDbCommand(strSQL, cn)
	cm.Parameters.AddWithValue("@Naam",Naamvak.Text)
	cm.Parameters.AddWithValue("@Voornaam",Voornaamvak.Text)
	cm.ExecuteNonQuery()
	'Naam werd toegevoegd"
Catch ex As Exception
	Trace.Warn(ex.Message)
Finally
	cn.Close()
End Try

Opmerkingen:

 • In de SQL-streng vervang je de variabelen (de parameters) door woorden die beginnen met een apenstaart:
INSERT INTO AdresTabel (Naam, Voornaam) VALUES (@Naam,@Voornaam);"
 • Je voegt de echte waarden van de parameters toe met de opdrachten:
cm.Parameters.AddWithValue("@Naam",Naamvak.Text)
cm.Parameters.AddWithValue("@Voornaam",Voornaamvak.Text)
 • Let goed op: in OleDb moeten de parameters toegevoegd worden in dezelfde volgorde waarin ze in de SQL-streng voorkomen, dus eerst de naam, dan de voornaam. Zelfs als je duidelijk dezelfde aanduiding @Naam gebruikt, zal dit geen enkel effect hebben. Deze aanduiding wordt gewoon genegeerd, het is alleen de volgorde die telt. De aanduiding heeft alleen nut voor jou als programmeur om het iets overzichtelijker te maken.
 • Natuurlijk moeten er ook evenveel parameters toegevoegd worden als er vraagtekens zijn. Anders krijg je de foutmelding: "No value given for one or more required parameters".
 • Zorg ervoor dat de waarde van een parameter nooit Nothing kan zijn. Anders krijg je de foutmelding: "Parameter @x has no default value".

Oefeningen

bewerken
 1. Maak een formulier "invoer.htm" om adressen in te voeren. Stuur de gegevens naar een tweede pagina "verwerk.aspx". Voeg het ingevoerde adres toe aan de databank. Merk op dat het formulier zelf geen ASP-code bevat (alleen HTML).
 2. Zelfde oefening, maar zet nu het formulier en de verwerking in één enkele (aspx-)pagina.
 3. Maak een formulier om verjaardagen toe te voegen aan een databank met een "verjaarkalender".
 4. Schrijf een script dat alle records van een tabel in Access kopieert naar een gelijkaardige tabel in SQL Server.

Gegevens bijwerken

bewerken

De code hieronder voert een "UPDATE"-opdracht uit. Merk op dat je ook hier voor de WHERE-clause een parameter gebruikt.

Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\test.mdb"
Dim cn As new OleDbConnection(strConn)
Dim strSQL As String="UPDATE AdresTabel Set Naam=@Naam WHERE ID=@ID;"
Dim cm As New OleDbCommand(strSQL, cn)
cm.Parameters.AddWithValue("@Naam",strNieuweNaam) 
cm.Parameters.AddWithValue("@ID",id)
Try
	cn.Open()
	cm.ExecuteNonQuery()
	'Naam werd bijgewerkt
Catch ex As Exception
	Trace.Warn(ex.Message)
Finally
	cn.Close()
End Try

Bij een UPDATE-commando kan het gebeuren dat je geen foutmelding krijgt, maar dat er toch niets bijgewerkt wordt. Meestal komt dit doordat de WHERE-conditie verkeerd geschreven is, zodat er geen enkel record aan voldoet.

Gegevens verwijderen

bewerken

De code voert een "DELETE" opdracht uit. Je gebruikt een parameter om op te geven welk record je wil verwijderen.

Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\test.mdb"
Dim cn As new OleDbConnection(strConn)
Dim strSQL As String="DELETE FROM AdresTabel WHERE ID=@ID;"
Dim cm As New OleDbCommand(strSQL, cn)
cm.Parameters.AddWithValue("@ID",id) ' id is de ID van het record dat weg moet
Try
	cn.Open()
	cm.ExecuteNonQuery()
	'record werd verwijderd
Catch ex As Exception
	Trace.Warn(ex.Message)
Finally
	cn.Close()
End Try

Oefening

bewerken
 1. Breid de toepassing met de wachtwoorden-databank uit, zodat een gebruiker ook zijn of haar wachtwoord kan wijzigen

Opgeslagen procedures uitvoeren

bewerken

Opgeslagen procedures of stored procedures (bijvoorbeeld in SQL Server) kan je uitvoeren net alsof je een query uitvoert. Je moet alleen de CommandType-property van het SqlCommand-object instellen op StoredProcecure:

Dim strConn As String = "Server=(local);trusted_connection=true;Database=Adressen"
Dim cn As New SqlConnection(strConn)
Try
	cn.Open()
   Dim strSQL As String = "sp_MijnStoredProcedure"
   Dim cm As New SqlCommand(strSQL, cn)
   cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure
	cm.ExecuteNonQuery()
	'procedure werd uitgevoerd
Catch ex As Exception
	Trace.Warn(ex.Message)
Finally
	cn.Close()
End Try

Je kan ook parameters toevoegen, net zoals bij een gewone query.

← Werken met databanken Programmeren in ASP.NET Werken met datacontrols →
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.