Programmeren in JavaScript/Operatoren

Programmeren in JavaScript

Inhoudsopgave
  1. Basis
  2. Plaats binnen HTML
  3. Variabelen
  4. Operatoren
  5. Conditionele statements
  6. Lussen
  7. Functies
  8. Events
  9. Errors

Tot nu toe hebben we alleen de "="-operator gezien die wordt gebruikt om gegevens in een variabele te bewaren. Nu gaan we dieper in op de operatoren.

Wiskundige operatoren bewerken

Een wiskundige operator wordt gebruikt om mee te rekenen. Hieronder vind je een lijst van al de wiskundige operatoren en wat ze precies doen. We gaan rekenen met de variabele x = 10.

Operator Omschrijving Voorbeeld Resultaat
+ Optellen y = x + 5 y = 15
- aftrekken y = x - 5 y = 5
* Vermenigvuldigen y = x * 5 y = 50
/ Delen y = x / 5 y = 2
% Modulo y = x % 3 y = 1
++ één optellen x++ x = 11
-- één aftrekken x-- x = 9

"+"-operator bewerken

Hoewel de "+"-operator een wiskundige operator is, kun je hem ook gebruiken om strings samen te voegen.

JavaScript-code: Tekst samenvoegen

var tekst = "Dit is tekst";
tekst = tekst + ", nog meer tekst.";
alert(tekst);
Dit is tekst, nog meer tekst.

Opgelet: als je een getal en een string samenvoegt, krijg je altijd een string als resultaat, omdat het getal eerst wordt omgezet naar een string.

Toewijzingsoperatoren bewerken

De "="-operator kun je combineren met de wiskundige operators. Je kunt dan rekenen met een variabele en de uitkomst onmiddellijk in diezelfde variable opslaan. Bijvoorbeeld x = x + 1 wordt x += 1. Hieronder vind je een overzicht van al de mogelijke combinaties van de "="-operator met de wiskundige operatoren. Als je goed oplet, merk je dat x in het begin 10 is.

Operator Voorbeeld Hetzelfde als Resultaat
+= x += 5 x = x + 5 x = 15
-= x -= 5 x = x - 5 x = 5
*= x *= 5 x = x * 5 x = 50
/= x /= 5 x = x / 5 x = 2
%= x %= 3 x = x % 3 x = 1

Vergelijkingsoperatoren bewerken

Operator Betekent Voorbeeld
== is gelijk aan
!= is niet gelijk aan
> is groter dan
< is kleiner dan
>= is groter dan of gelijk aan
<= is kleiner dan of gelijk aan

Logische operatoren bewerken

Logische operatoren maken bewerkingen tussen Boolean variabelen (true of false) of bewerkingen die true of false als resultaat hebben.

Deze operatoren kan je gebruiken om meerdere vergelijkingen met elkaar te koppelen.

Logische AND: && bewerken

De AND is waar wanneer beide termen van de operator true zijn. Bijvoorbeeld: a&&b is true wanneer a EN b true zijn. In alle andere gevallen is het resultaat false.

Logische OR: || bewerken

De OR is waar wanneer minstens één van beide termen van de operator true is. Bijvoorbeeld: a||b is true wanneer a OF b OF beide true zijn. In alle andere gevallen is het resultaat false.

Logische NOT: ! bewerken

De NOT keert de waarde van een Boolean om. Wanneer variabele a true is, dan zal !a false zijn

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.