ActionScript 3.0/Operatoren

ActionScript 3.0 Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend

 1. Inleiding Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 2. Basis Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 3. Variabelen Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 4. Datatypes Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 5. Functies Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 6. Aan de slag Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 24 januari 2011
 7. Tutorial Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 26 september 2011
 8. Instanties Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 28 september 2011
 9. Statements-lussen In ontwikkeling. Revisiedatum: 25 januari 2011
 10. Operatoren Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 8 februari 2011
 11. Methoden Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 24 januari 2011
 12. Klassen Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 13. Externe bestanden Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 24 oktober 2011

Operatoren zijn speciale symbolen of woorden die gebruikt worden om berekeningen uit te voeren. Operatoren worden vooral gebruikt voor wiskundige bewerkingen en voor het vergelijken van verschillende waardes. Een operator is bijna altijd verbonden met een operand. In het volgende voorbeeld worden de woorden operatoren en operanden uitgelegd:

VB: 4 + 5 In dit voorbeeld is ‘+’ de operator en ‘4’ en ‘5’ zijn de operanden

Bij een operator worden één of meerdere waardes gebruikt met één waarde als resultaat. Enkele voorbeelden van Operatoren zijn:

 • Optellen(+): var sum:Number = 23 + 32
 • Vermenigvuldigen (*):var energy:Number = mass * speedOfLight * speedOfLight;
 • Gelijkheidsoperator(==):

if (dayOfWeek == "Wednesday") { takeOutTrash(); }


Primaire Operatoren bewerken

De primaire operatoren zijn de operatoren die worden gebruikt voor het maken van letterlijke tekens voor arrays en objecten, groeperen van expressies, aanroepen van functies, en de toegang tot eigenschappen.


Primaire Operatoren
Operator Bewerking die wordt uitgevoerd
[] Initialiseert een array
{x:y} Initialiseert een object
() Groepeert expressies
f(x) Roept een functie aan
new Roept een constructor aan
x,y x(y) Zorgt voor toegang tot een eigenschap
<> </> Initialiseert een object XMLList
@@ Initialiseert een attribuut
 :: Kwalificeert een naam
.. Zorgt voor toegang tot een afstammend XML-element

Postfix Operatoren bewerken

Postfix-operatoren richten zich altijd op een operand. De operator verhoogt of verlaagt de waarde. Hoewel deze operatoren unair zijn, worden zij apart behandeld van de unaire operatoren, omdat deze operatoren een hoge prioriteit hebben.

Alle postfix-operatoren in de volgende tabel hebben dezelfde prioriteit:

Postfix Operatoren
Operator Bewerking die wordt uitgevoerd
++ verhoogt
-- verlaagt

Unair Operatoren bewerken

Unaire operatoren richten zich op één operand. De operatoren ++ (verhogen) en -- (verlagen) in deze groep zijn prefix-operatoren. Dit betekent dat ze voor de operand worden weergegeven in een expressie. Prefix-operatoren verschillen van Postfix-operatoren, omdat de Prefix-operatoren de verhogende of verlagende bewerking uitvoert voordat de waarde van de gehele expressie wordt geretourneerd.

Alle unaire operatoren in de volgende tabel hebben dezelfde prioriteit:

Unaire Operatoren
Operator Bewerking die wordt uitgevoerd
++ Verhoogt (prefix)
-- Verlaagt (prefix)
+ Unair (positief)
- Unair (negatief)
 ! Logische NOT
~ Bitsgewijze NOT
delete Verwijdert een eigenschap
typeof Retourneert informatie omtrent het type
void Retourneert een ongedefinieerde waarde

Relationele operatoren bewerken

Relationele operatoren hebben meestal twee operanden. Deze operanden worden vervolgens met elkaar vergeleken, daarna geven de operatoren een Boleaanse waarde terug – Dit is een ‘True-False’ waarde – De bekendste relationele operatoren zijn nog wel de < en > tekens.
Alle waarden in de onderstaande tabel hebben deze functie

Relationele operatoren
Operator Bewerking die wordt uitgevoerd
< Kleiner dan
> Groter dan
<= Kleiner dan of gelijk aan
>= Groter dan of gelijk aan
== Hiermee worden de operanden met elkaar vergeleken

Gelijkheidsoperatoren bewerken

Net zoals relationele operatoren richt een gelijkheidsoperator zich ook op twee operanden. Ook vergelijken ze deze operanden en geven dan een boleaanse waarde terug. Een bekend soort gelijkheidsoperator is ‘!=’, ‘==’ en ‘===’ Bij deze tekens zie je heel duidelijk dat ze waardes met elkaar vergelijken.
Voorbeeld:

3 = 4

Omdat het een boleaanse waarde zou geven zou je bijvoorbeeld ‘False’, of ‘0’ kunnen verwachten

Gelijkheidsoperatoren
Operator Bewerking die wordt uitgevoerd
== De operanden zijn gelijk (Gelijkheid)
 != De operanden zijn niet gelijk (Ongelijkheid)

Multiplicatieve operatoren bewerken

Multiplicatieve operatoren werken met twee operanden en voeren berekeningen uit. Ze kun je met multiplicatieve operatoren delen, vermenigvuldigen en de restbepaling bij delen bepalen. Ze hebben allemaal dezelfde prioriteit.

var energy:Number = mass * speedOfLight * speedOfLight


Multiplicatieve operatoren
Operator Bewerking die wordt uitgevoerd
* Vermenigvuldigen
/ Delen
 % Restbepalen bij deling

Additieve operatoren bewerken

Additieve operatoren werken met twee operanden, net zoals multiplicatieve operatoren, en voeren de berekeningen optellen en aftrekken uit.

var sum:Number = 23 + 32

var mijnUitkomst:Number = 10+5-2

Additieve Operatoren
Operator Bewerking die wordt uitgevoerd
+ Optellen
- Aftrekken

Operatoren voor bitsgewijs verplaatsen bewerken

Operatoren voor bitsgewijs verplaatsen werken met twee operanden. De eerste operand wordt verplaatst met het aantal plaatsen dat de tweede operand had opgegeven. Voorbeeld:

Trace( 2 << 2);

Uitkomst is: 8.

De uitleg hiervan: de binaire code van 2 = 0010

De binaire code van 8 = 1000.

De binaire code van twee is twee plaatsen naar links verplaatst, wat de binaire code van 8 oplevert

Operatoren voor bitsgewijs verplaatsen
Operator Bewerking die wordt uitgevoerd
<< Bitsgewijs naar links verplaatsen
>> Bitsgewijs naar rechts verplaatsen
>>> Bitsgewijs zonder teken naar rechts verplaatsen

Samenvattende tabel bewerken

Operatoren in Actionscript 3.0
Primair [] {x:y} () f(x) new x.y x[y] <></> @ :: ..
Postfix x++ x--
Unair ++x --x + - ~ !
Multiplicatief * / %
Additief + -
Bitsgewijs verplaatsen << >> >>>
Relationeel < > <= >=
Gelijkheid == != === !==
Bitsgewijze AND &
Bitsgewijze OR |
Bitsgewijze XOR ^
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.