Archeologie/Geologie/Formaties

Dit sjabloon is nog in ontwikkeling!

 1. Gereseveerd (Geschiedenis van de Archeologie)
 2. Gereseveerd (Methoden?)
 3. Perioden
  1. Paleolithicum
  2. Mesolithicum
  3. Neolithicum
  4. Bronstijd
  5. IJzertijd
  6. Romeinse Tijd
  7. Middeleeuwen
  8. Nieuwe Tijd
 4. Geologie
  1. Begrippen
  2. Ontstaan
  3. Classificatie
  4. Bodem
  5. waarschijnlijk wordt deze indeling losgelaten, ik ga dit binnenkort aanpassen.
 5. Gereseveerd (Regelgeving/Wetgeving)

Formatie van Naaldwijk bewerken

De Formatie van Naaldwijk is sediment afgezet onder invloed van de zee (maritiem). Zeeklei in Flevoland, bijvoorbeeld, maar ook de duinen aan de kust. De Naaldwijk Formatie variëert van zeer grof zand tot zwak iltige klei. Meestal zijn de afzettingen kalkhoudend en bevatten overblijfselen van schelpjes.

Schoorl Laagpakket bewerken

Duinen aan de kust behoren tot het Schoorl Laagpakket. De kustduinen bestaan uit zeer fijn tot matig fijn zand, variërend van kalkloos tot kalkrijk, met een grijs tot wit of lichtgele kleur.

Zandvoort Laagpakket bewerken

Strand en strandwalafzettingen worden gerekend tot het Zandvoort Laagpakket. Het bestaat uit matig grof tot zeer grof zand, kalkrijk met resten van schelpjes. Het heeft een grijs tot bruingrijze kleur. Bovenop het Zandvoort Laagpakket kunnen duinafzettingen voorkomen.

Walcheren Laagpakket bewerken

Het Walcheren Laagpakket bestaat uit fijn zand en zandige tot matig ziltige klei, variërend van kalkhoudend tot kalkloos, met resten van schelpjes. Het heeft een grijze kleur. Dit laagpakket komt alleen in West-Nederland voor. Stratigrafisch gezien ligt het bovenop het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop) Binnen het Walcheren Laagpakket maken we onderscheid tussen de volgende lagen:

Almere Laag bewerken

Klei met humus. Sterk gelaagd met dunne laagjes silt en zand. Deze laag is gevormd in een brak lagunair milieu.

Zuiderzee Laag bewerken

Klei en zand afgezet door de voormalige Zuiderzee in het Zuiderzeegebied, onder een bak tot zout lagunair milieu met getijdeninvloed. Door de aanleg van de Afsluitdijk wordt deze laag niet meer afgezet.

IJsselmeer Laag bewerken

Kleiige meerbodemafzettingen, afgezet na de aanleg van de Afsluitdijk (1932), waardoor de Zuiderzee afgesloten werd en het IJsselmeer ontstond.

IJe Laag bewerken

Laag ontstaan door overstromingen vanuit de Zuiderzee, vooral uit de periode 600 - 1900, waarvan het grootste deel uit de 12e - 14e eeuw. De laag bestaat uit zwak tot uiterst ziltig stugge klei met een groen tot bruingrijze kleur.

Wormer Laagpakket bewerken

Zand tot klei, komt voor in West- en Zuidwest-Nederland. In een droogmakerij ligt deze laag meestal aan de oppervlakte. De bovenkant bestaat uit een blauwgrijze kleilaag. Stratigrafisch gezien ligt tussen de Basisveen Laag en het Hollandveen Laagpakket (beiden Formatie van Nieuwkoop). Binnen het Wormer Laagpakket maken we onderscheid tussen de volgende lagen:

Velsen Laag bewerken

Deze laag ligt meestal op de Basisveenlaag en vertegenwoordigt de vroegste klastische maritieme afzettingen in de holocene kustvlakte.

Bergen Laag bewerken

Pakket ziltige klei, met dunne laagjes fijn zand en schelpjes. Komt voor in het Zeegat van Bergen, tussen Alkmaar en Bergen. De laag is afgezet tijdens het Subboreaal.

Formatie van Echteld bewerken

De Formatie van Echteld is sediment dat is afgezet door rivieren tijdens het Holoceen (fluviatiel).

Formatie van Kreftenheye bewerken

Fluviatiel, Laat-Saalien tot Vroeg-Holoceen. Rivierduinen horen hier niet bij, die horen bij de Formatie van Boxtel.

Well Laagpakket bewerken

Twello Laagpakket bewerken

Zutphen Laagpakket bewerken

Ockenburg Laagpakket bewerken

Wijchen Laagpakket bewerken

Formatie van Boxtel bewerken

De Formatie van Boxtel is sediment afgezet door de wind (eolisch).

Schimmert Laagpakket bewerken

Een lösspakket afgezet in Zuid-Limburg aan aangrenzend gebied van België en Duitsland en lokaal aan de rand van de Veluwe, bestaande uit zeer fijne deeltjes die tijdens het Pleistoceen met de wind mee zijn gevoerd.

Drachten Laagpakket bewerken

Liempde Laagpakket bewerken

Best Laagpakket bewerken

Tilligte Laagpakket bewerken

Wierden Laagpakket bewerken

Delwijnen Laagpakket bewerken

Kootwijk Laagpakket bewerken

Singraven Laagpakket bewerken

Formatie van Nieuwkoop bewerken

De Formatie van Nieuwkoop bestaat uit moerig materiaal. Hierbij kun je denken aan veen, kleiig veen en gyttja. De ouderdom van deze formatie variëert van Laat-Glaciaal tot recent. Hoewel het onderscheiden van Laagpakketten en Lagen niet overal mogelijk is, kunnen we soms de volgende Laagpakketten en Lagen onderscheiden.

Basisveen Laag bewerken

Veen dat voorkomt aan de kust, boven op de Pleistocene afzettingen, bedekt door de Formatie van Naaldwijk.

Hollandveen Laagpakket bewerken

Veen dat voorkomt aan de kust, vertand tussen de Formatie van Naaldwijk.

Griendtsveen Laagpakket bewerken

Een verzameling van allerlei veensoorten, voornamelijk veenmosveen. Een groot deel van dit veen is afgegraven voor turf.

Flevomeer Laag bewerken

Organisch materiaal (voornamelijk gyttja, slib met organische resten en verslagen veen) voorkomend in het IJsselmeergebied, afgezet in het Laat-Holoceen in een zoetwatermilieu.

Formatie van Drente bewerken

De Formatie van Drente is sediment afgezet door ijs (glaciaal). Het bestaat uit een gemengde samenstelling: zand, grind, stenen en klei. Het sediment komt voor ten noorden van de lijn Haarlem-Nijmegen, en is afgezet tijdens het Saalien.

Gieten Laagpakket bewerken

Keileem ontstaan als een grondmorene-pakket onder het landijs.

Gasselte Laag bewerken

Keizand, ontstaan door het uitwassen van de fijne fractie.

Schaarsbergen Laagpakket bewerken

Glaciofluviatiele afzettingen, voor en naast het ijs als sandrs en kameterrassen, onder het ijs als kameheuvels, eskers en tunneldalopgravingen. Het heeft een lichtgrijs tot geelbruine kleur, en bestaat uit fijn tot grof grindhoudend zand.

Uitdam Laagpakket bewerken

Glaciolacustriene afzettingen, gevormd in diepe glaciale tongbekkens. Het bestaat uit fijn tot grof, grijsbruin zand, soms grindhoudend, en ziltige klei. De klei is donker gekleurd, stevig, en gelaagd met zand.

Oosterdonk Laag bewerken

Afzettingen met duidelijke warvengelaagdheid, ziltige klei met dunne laagjes zand.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.