Fries/Bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoegelijke naamwoordenBewerken

Hier vindt u een overzicht van de bijvoegelijke naamwoorden in het Fries.


bijvoeglijke naamwoorden goed, âld, jong, nij, drok, fol, min, fier, sêd, wiet, mâl, lang, koart, aardich, eigen, Frysk, grut, heech, lêstich, maklik, skjin, smoarch, betiid, kâld, let, moai, siik, lúks, oar, ryk, stikken, stil, frij, los, wier, benaud, frjemd, nuver
verbogen nije, tichte, ferline, hiele, lytse, oerstallige, djoere, oare, rjochte, bêste, elke, nuete, krekte, orizjinele, sprutsene
vergelijkend fierder, âlder, moaier
  Fries grammatica

Lidwoorden  Zelfstandige naamwoorden  bijvoeglijke naamwoorden  voornaamwoorden  telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels  werkwoorden  klinkers  

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.