Fries/Werkwoorden

WerkwoordenBewerken

Hier vindt u een overzicht van werkwoorden in het Fries.


werkwoorden infinitive ite, dwaan, ha(wwe), wurde, gean, fine, freegje, leauwe, bringe, hâlde, kostje, prate, rinne, sizze, jaan, sitte, krije, skamje, meinimme, sjen, sitte, sliepe
tegenwoordige tijd enkelvoud 1e persoon bin, haw, kin, draach, tink, wit, gean, lit, sil, nim
2e persoon bist, hast, wolst, bedoelst, wolst, leist, meist, giest, hoechst, sitst, sjochst, witst
3e persoon is, giet, krijt, past, liket, reint, rint, wurdt, wennet, hat, komt, praat, sil, wol, skynt, keapet, kin, lit, nimt, jeuzelt, leit, siket
meervoud alle personen binne, hawwe, kinne, geane, sille, kinne, moatte, boartsje, bliuwe, komme, prate, witte, begjinne, leare, moatte, sjogge, wolle, jouwe, sette, kostje, meitsje, steane, begjinne, hearre
tegenwoordig deelwoord folgjend, oan it sjongen, oan it fervjen
verleden deelwoord hân, west, lokwinske, gien, kinnen, sjoen, leard, wenne, boud, makke, teld
verleden tijd enkelvoud 1e & 3e persoon woe, sei, gie, koe, hie, soe, stie, wie, tocht, foel, moast, seach, siet
2e persoon koest, woest
meervoud hiene, wiene, wennen, fertelden, koene, moasten, waarden
gebiedend harkje, lear, rieplachtsje, besykje, sjoch, set, tink, helje, jou, lis, yt, anderje, ferlykje, fersin, set oer, skriuw, sprek, gean
gerundium te fielen, te hearren, it meitsjen, lizzen, sjen, te hynsteriden, te rekkenjen


  Fries grammatica

Lidwoorden  Zelfstandige naamwoorden  bijvoeglijke naamwoorden  voornaamwoorden  telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels  werkwoorden  klinkers  

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.