Fries/Zelfstandige naamwoorden

Zelfstandige naamwoordenBewerken

Hier vindt u een kort overzicht van de zelfstandige naamwoorden in het Fries, plus een vertaling voor woorden die erg verschillen van het Nederlands.


zelfstandige naamwoorden enkelvoud de-woorden les, fyts, ko, boer, winkel, kast, reis, buorren (buren), grammatika, sûker, tee, tsiis (kaas), doar, holle (hoofd), jas, pet, tsjerke (kerk), wiette, dei, moarn (morgen of ochtend), skoalle, wei, heit (vader) , mem (moeder), jierdei, sneon, wike, besite (bezoek), broer, frou, man, oefening, skoalmaster (schoolmeester), suster, wrâld (wereld), buorman, Fries, hûn (hond), jonge, protte (veel), taal, tiid, oere, pit, tafel, tún (tuin), bouwer, kant, pake (opa), strjitte (straat), winst, famylje, ierde (wereld, aarde), neef, ein (eend), fleanmesine (vliegtuig), mul, reizger, rym, stoel, iene, trui, oersetting (vertaling)
het-woorden hûs, wurd, waar, bern, skiep, feest, jier, wurk, jiskefet (prullenbak), bêd, ljocht, mês, sin, jild (geld), plak, regear (de regering), stik (stuk, deel), doel, lân, noarden, suden, wurd, ding, each (oog), feilichheidsrym (veiligheidsriem), nûmers, swimfest, hier (haar), nûmer, papier, resultaat
verkleinwoorden het-woorden hompke (hompje), bytsje (beetje), famke (meisje), eintsje, fekje, suertsje (snoepje)
meervoud beide geslachten weinen (wagens), wurden, doarren, froulju (vrouwen), bern, skiep, lêstekens, spaasjes (spaties), dagen, lju (lui, in de vorm van 'een aantal mensen'), minsken, beammen, sinesapels (sinaasappels), stuollen (stoelen), huzen, eagen (ogen), meter, druvesûkers, hannen (handen), hynders (paarden)
  Fries grammatica

Lidwoorden  Zelfstandige naamwoorden  bijvoeglijke naamwoorden  voornaamwoorden  telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels  werkwoorden  klinkers  

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.