Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/D


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- D -
Darmvlokken in de dunne darm

daltonisme - darmsap - darmvlok - darwinisme - deaminatie - decarboxylatie - dehydratie - dehydrogenase - denaturatie - dendriet - denitrificatie - deoxyribose - depolarisatie - desaminering - desoxyribonucleïnezuur - desoxyribose - determinatie - detritus - detrivoor - diabetes insipidus - diabetes mellitus - dialyse - diastole - dichtheid - dichtheidsafhankelijke factor - dichtheidsonafhankelijke factor - dicotyl - dictyosoom - dier - differentiatie - diffusie - dihybride kruising - dipeptide - diploïd - disacharide - dissimilatie - diurese - diureticum - diversiteit - DNA - DNA-ase - DNA-ligase - DNA-polymerase - DNA-virus - doelwitorgaan - dominant - donkeraanpassing - donkerreactie - draagkracht - drager - dreigen - drempelwaarde - drift - drug - dubbelstrengs DNA - ductus arteriosis - dwarsgestreepte spieren -

daltonismeBewerken

Rood-groene kleurenblindheid die geslachtsgebonden wordt overgeërfd.
Zie Wikipedia

darmsapBewerken


Zie Wikipedia

darmvlokBewerken


Zie Wikipedia

darwinismeBewerken


Zie Wikipedia

deaminatieBewerken

Het onttrekken van een aminogroep (-NH2) aan een organische verbinding. Dit gebeurt onder meer in de lever, tijdens het aminozuurkatabolisme.
Zie ook desaminering

decarboxylatieBewerken

Een decarboxylering is een reactie waarbij een molecule koolstofdioxide (CO2) wordt afgesplitst door een organische verbinding . De term duidt hoofdzakelijk op een organisch zuur dat koolstofdioxide verliest:


Zie Wikipedia

dehydratieBewerken

  1. Dehydratie of uitdroging is het overmatig verlies van lichaamsvocht. Zie Wikipedia
  2. Bij dehydratie in de chemie wordt van een molecule een OH-groep en een H atoom van twee direct naast elkaar gelegen atomen afgesplitst onder vorming van water en een binding tussen de achterblijvende atomen. Zie Wikipedia

dehydrogenaseBewerken

Een dehydrogenase is een enzym dat een substraatmolecule oxideert door er waterstof (in de vorm van hydride H-) aan te onttrekken en dit over te brengen naar een elektronendrager zoals bv. NAD+ of NADP+

denaturatieBewerken


Zie Wikipedia

dendrietBewerken


Zie Wikipedia

denitrificatieBewerken


Zie Wikipedia

deoxyriboseBewerken

Zie desoxyribose

Zie Wikipedia

depolarisatieBewerken

Depolarisatie is een verandering in de membraanpotentiaal van een cel waardoor deze potentiaal minder negatief wordt. Indien de depolarisatie hoog genoeg is, kan dit in zenuwcellen en bepaalde andere celtypen leiden tot een actiepotentiaal. Het tegenovergestelde van depolarisatie is hyperpolarisatie.
Zie Wikipedia

desamineringBewerken

Desaminering is een proces waarbij overtollige aminozuren worden afgebroken. Dit gebeurt in de lever. Bij de aminozuren wordt de aminegroep (-NH2) afgesplitst en omgezet tot ammoniak.
Zie Wikipedia

desoxyribonucleïnezuurBewerken

Zie DNA
Zie Wikipedia

desoxyriboseBewerken


Zie Wikipedia

determinatieBewerken

Determinatie is in de biologie het 'op naam brengen' van een planten- of diersoort, dat wil zeggen identificeren, of bepalen tot welk taxon (bijvoorbeeld geslacht, soort, ondersoort of variëteit) een bepaald exemplaar behoort.

Voor de determinatie wordt vaak gebruikgemaakt van determinatietabellen of determinatiesleutels, aan de hand waarvan men door het beantwoorden van vragen over waarneembare kenmerken van het exemplaar naar een nieuwe vraag wordt geleid tot er uiteindelijk nog maar een mogelijkheid over is.
Zie Wikipedia

detritusBewerken

Met de term detritus (Latijn voor "afval") wordt elk dood organisch materiaal aangeduid.
Zie Wikipedia

detrivoorBewerken

of detritivoor
Een detrivoor of detritus-eter is een organisme dat leeft van dood organisch materiaal of detritus.
Zie Wikipedia

diabetes insipidusBewerken

Diabetes insipidus (DI) is een aandoening die gekenmerkt wordt door polyurie (veel plassen) en polydipsie (veel drinken, 5-15 liter per dag). Het eerste deel van de benaming, diabetes, kan misleidend zijn, deze aandoening heeft niets met suikerziekte (diabetes mellitus) te maken. De uitgescheiden urine is daarbij - in tegenstelling tot diabetes mellitus - niet zoet en (wel) sterk verdund. Diabetes insipidus wordt veroorzaakt door het ontbreken van antidiuretisch hormoon, ook bekend als vasopressine of bij de afkorting ADH
Zie Wikipedia

diabetes mellitusBewerken


Zie Wikipedia

dialyseBewerken


Zie Wikipedia

diastoleBewerken


Zie Wikipedia

dichtheidBewerken


Zie Wikipedia

dichtheidsafhankelijke factorBewerken


Zie Wikipedia

dichtheidsonafhankelijke factorBewerken


Zie Wikipedia

dicotylBewerken


Zie Wikipedia

dictyosoomBewerken


Zie Wikipedia

dierBewerken


Zie Wikipedia

differentiatieBewerken


Zie Wikipedia

diffusieBewerken

Diffusie is de verplaatsing van een opgeloste stof van een plaats met een hoge concentratie naar een plaats met een lagere concentratie. Dit is een passief proces.


Zie Wikipedia

dihybride kruisingBewerken

Kruising tussen individuen die in twee erfelijke eigenschappen van elkaar verschillen en die voor die bestudeerde eigenschappen ook homozygoot zijn. Uit de dihybride kruising kan de derde wet van Mendel, de onafhankelijkheidswet afgeleid worden.


Zie Wikipedia

dipeptideBewerken


Zie Wikipedia

diploïdBewerken

ook aangeduid met 2n

 
De diploïde cel hier heeft 3 homologe chromosomenparen (2n =6), de haploïde cel heeft telkens maar 1 chromosoom van elk paar (n = 3

Bij diploïde cellen bevat de kern telkens twee exemplaren van elk chromosoom.
De chromosomen komen dus voor als homologe chromosomen paren. Zo bevatten de menselijke celkernen, met uitzondering van de voortplantingscellen (dus zaadcellen en eicellen), 46 chromosomen: menselijke lichaamscellen zijn dus diploïd (of 2n = 46). Bij de bevruchting kwamen 23 chromosomen van de vader via de zaadcel terecht in de eicel van de moeder die zelf ook 23 chromosomen had. Zaadcel en eicel hebben dus van elk chromosoom maar één exemplaar: zij zijn haploïd (of n = 23).
Zie Wikipedia

disacharideBewerken


Zie Wikipedia

dissimilatieBewerken


Zie Wikipedia

diureseBewerken


Zie Wikipedia

diureticumBewerken


Zie Wikipedia

diversiteitBewerken


Zie Wikipedia

DNABewerken


Zie Wikipedia

Ander lesmateriaalBewerken

Desoxyribonucleïnezuur; bestanddeel van chromosomen dat zorgt voor de overdracht van erfelijke eigenschappen; bestaande uit twee spiraalsgewijs om elkaar heen gedraaide polynucleotideketens, die op hun beurt opgebouwd zijn uit 4 soorten nucleotiden. De volgorde van deze nucleotiden bepaalt de erfelijke eigenschappen.

DNA-aseBewerken


Zie Wikipedia

DNA-ligaseBewerken


Zie Wikipedia

DNA-polymeraseBewerken


Zie Wikipedia

DNA-virusBewerken


Zie Wikipedia

doelwitorgaanBewerken


Zie Wikipedia

dominantBewerken

Als bij een heterozygoot organisme slechts één van de twee allelen tot uiting komt, dan is dat allel dominant. Het andere allel is dan recessief. Een organisme dat het dominante fenotype vertoont kan dus 2 dominante allelen ( homozygoot) of slecht één dominant allel heterozygoot hebben. In kruisingsschema's wordt het dominant allel voorgesteld door een hoofdletter en het recessieve allel door dezelfde kleine letter.

Voorbeeld. Bij de mens is resuspositief dominant (allel D) en resusnegatief recessief (allel d). De homozygoot met twee keer een positief allel (DD) en de heterozygoot (Dd) zullen beiden resuspositief bloed hebben. Enkel de homozygoot met twee negatieve allelen (dd) heeft resusnegatief bloed.


Zie Wikipedia

donkeraanpassingBewerken


Zie Wikipedia

donkerreactieBewerken

Multimedia-links voor de donkerreactieBewerken


Zie Wikipedia

draagkrachtBewerken


Zie Wikipedia

dragerBewerken


Zie Wikipedia

dreigenBewerken


Zie Wikipedia

drempelwaardeBewerken


Zie Wikipedia

driftBewerken


Zie Wikipedia

drugBewerken


Zie Wikipedia

dubbelstrengs DNABewerken


Zie Wikipedia

ductus arteriosisBewerken


Zie Wikipedia

dwarsgestreepte spierenBewerken


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.