Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/G


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- G -
Gist Saccharomyces cerevisiae fluorescentiemicroscopische opname (schaallijn = 10µm).

G0-fase - G1-fase - G2-fase - gal - galactose - gameet - ganglion - gastheer - gastrine - gastrula - gaswisseling - geboortebeperking - geboortecijfer - geconditioneerde reflex - gedaanteverwisseling - gedrag - gedragselement - gedragsketen - gedragssysteem - geel lichaam - geheugencel - gehoorsbeentjes - gekoppelde genen - gele vlek - geleedpotige - gen - genenpool - generatiewisseling - generatio spontanea - genetic drift - genetische code - genetische technologie - genfrequentie - genmutatie - genoom - genoommutatie - genotype - genotypenfrequentie - genus - geslacht - geslachtelijke voortplanting - geslachtscel - geslachtschromosoom - geslachtsgekoppelde genen - geslachtskenmerk - geslachtsorgaan - gesloten kringloop - gevoelige periode - gewenning - gewervelde - gidsfossiel - gifstof - gist - gisting - gladde spier - glad endoplasmatisch reticulum - glomerulus - glucagon - gluconeogenese - glucose - glycerol - glycerylester - glycogeen - glycolyse - Golgi-systeem - gonade - gonadotroop - gonadotropine - granulocyt - grensstreng - grijze stof - groei - groeihormoon - groeischijf - groepsgedrag - grondplasma - grondstofwisseling - grondwater - grote bloedsomloop - guanine - Gymnospermae

G0-faseBewerken

 
Een duidelijke situering van de G0-fase tegenover de celcyclus

.

De G0-fase is een periode waarin een cel in een soort van langdurige of permanente niet-delende toestand verkeert. Daarom situeert de G0-fase zich buiten de celcyclus. Cellen die door celdifferentiatie definitief hun delingsvermogen verliezen, zoals bv. neuronen bevinden zich in G0-fase. Andere cellen, zoals leverparenchymcellen, kunnen enkel onder uitzonderlijke omstandigheden (na bv. een biochemische prikkel) vanuit G0 terugkeren in de celcyclus.

G1-faseBewerken

(Gap 1 of eerste interval)
Onmiddellijk na haar ontstaan door celdeling komt de cel in de G1-fase, de eerste fase van de interfase. In deze fase groeit de cel en synthetiseert eiwitten en mRNA. Onder andere worden de enzymen gevormd die nodig zullen zijn voor de replicatie tijdens de S-fase die volgt op de G1-fase.

G2-faseBewerken

(Gap 2 of tweede interval of pre-mitotische fase)
Deze fase volgt op de S-fase, tijdens de welke het erfelijk materiaal verdubbeld is. In de G2-fase groeit de cel nog versneld. Er worden ook meer RNA, delingsspecifieke eiwitten en structuurelementen aangemaakt die nodig zullen zijn in de komende mitose.

galBewerken


Zie Wikipedia

galactoseBewerken


Zie Wikipedia

gameetBewerken


Zie Wikipedia

ganglionBewerken


Zie Wikipedia

gastheerBewerken


Zie Wikipedia

gastrineBewerken


Zie Wikipedia

gastrulaBewerken


Zie Wikipedia

gaswisselingBewerken


Zie Wikipedia

geboortebeperkingBewerken


Zie Wikipedia

geboortecijferBewerken


Zie Wikipedia

geconditioneerde reflexBewerken


Zie Wikipedia

gedaanteverwisselingBewerken


Zie Wikipedia

gedragBewerken


Zie Wikipedia

gedragselementBewerken


Zie Wikipedia

gedragsketenBewerken


Zie Wikipedia

gedragssysteemBewerken


Zie Wikipedia

geel lichaamBewerken


Zie Wikipedia

geheugencelBewerken


Zie Wikipedia

gehoorsbeentjesBewerken

De gehoorbeentjes zijn de kleinste botjes van het skelet. Zij brengen de geluidstrillingen via een hefboomwerking over van trommelvlies naar het ovale venster. Er zijn 3 gehoorsbeentjes:

  • de hamer of malleus, staat in contact met het trommelvlies en met het aambeeld
  • het aambeeld of incus
  • en de stijgbeugel of stapes, tussen aambeeld en ovale venster.


Zie Wikipedia

gekoppelde genenBewerken

Dit zijn genen die op hetzelfde chromosoom gelegen zijn en dus samen overerven. Deze genen vormen een koppellingsgroep.
(Sommige biologieleerboeken verengen de definitie tot genen, die zeer dicht bij elkaar zitten op het chromosoom, zodat crossing-over tussen deze genen zo goed als uitgesloten is.)
Zie Wikipedia

gele vlekBewerken


Zie Wikipedia

geleedpotigeBewerken


Zie Wikipedia

genBewerken

mv. genen (van Lat. generare = verwekken)
Een gen is een specifieke nucleotidesequentie in het DNA die codeert voor één erfelijke eigenschap.

Een gen bestaat uit introns en exons. Na transcriptie worden de introns door het proces van splicing verwijderd uit het pre-mRNA. Enkel de exons bevatten dus de genetische code die uiteindelijk in het mRNA terechtkomt.


Zie Wikipedia

genenpoolBewerken

Een genenpool is de verzameling van alle allelen voor een bepaald gen in een populatie.
Zie Wikipedia

generatiewisselingBewerken


Zie Wikipedia

generatio spontaneaBewerken


Zie Wikipedia

genetic driftBewerken


Zie Wikipedia

genetische codeBewerken


Zie Wikipedia
Verband tussen nucleotidenvolgorde in DNA en aminozuurvolgorde in eiwitten.

genetische technologieBewerken

of gentechnologie of genetische manipulatie of genetische modificatie
Dit is het door de mens handmatig en gericht veranderen van de genen van een organisme. Een gen dat in het ene organisme codeert voor een bepaald eiwit, zal ook in een ander organisme voor eenzelfde eiwit coderen. Door een bepaald gen bij de ene soort te isoleren en over te brengen naar een individu van een andere soort bekomt dit individu dus een nieuwe genetische eigenschap. Deze eigenschap kan dan ook via vermeerdering of seksuele voortplanting doorgegeven worden aan de nakomelingen. Organismen die een gen dragen, afkomstig van een andere soort noemt men transgeen.


Zie Wikipedia

genfrequentieBewerken


Zie Wikipedia

genmutatieBewerken


Zie Wikipedia

genoomBewerken

Het genoom van een organisme is, volgens de moderne genetica, het geheel van erfelijke informatie in een cel. Bij eukaryoten omvat het genoom dus naast één complete set van chromosomen uit de kern ook het DNA in organellen, zoals de mitochondriën.
Zie Wikipedia

genoommutatieBewerken


Zie Wikipedia

genotypeBewerken

Dit is de verzameling van alle allelen bij een individu, m.a.w. de verzameling van eigenschappen die geërfd werd van de ouders.
In de klassieke genetica wordt deze term ook gebruikt om de allelen van het onderzochte erfelijk kenmerk aan te geven. Voorbeeld: iemand die resuspositief bloed heeft kan als genotype DD of Dd hebben (waarbij D het allel resuspositief en d het allel resusnegatief voorstelt)
Zie Wikipedia

genotypenfrequentieBewerken


Zie Wikipedia

genusBewerken


Zie Wikipedia

geslachtBewerken


Zie Wikipedia

geslachtelijke voortplantingBewerken


Zie Wikipedia
Proces waarbij verschillende organismen van een soort een combinatie maken van hun genetische materiaal (DNA) en daarmee een jong individu creëren.

geslachtscelBewerken


Zie Wikipedia

geslachtschromosoomBewerken


Zie Wikipedia

geslachtsgekoppelde genenBewerken


Zie Wikipedia

geslachtskenmerkBewerken


Zie Wikipedia

geslachtsorgaanBewerken

De geslachtsorganen zijn organen die instaan voor de geslachtelijke voortplanting van de soort. Bij de zaadplanten bijvoorbeeld zijn dat de meeldraden en de stampers.
Voor de menselijke voortplantingsorganen:
zie


Zie Wikipedia

gesloten kringloopBewerken


Zie Wikipedia

gevoelige periodeBewerken


Zie Wikipedia

gewenningBewerken


Zie Wikipedia

gewerveldeBewerken

Gewervelden of Vertebraten of Vertebrata
Zie Wikipedia

gidsfossielBewerken


Zie Wikipedia

gifstofBewerken


Zie Wikipedia

gistBewerken


Zie Wikipedia

gistingBewerken


Zie Wikipedia

gladde spierBewerken


Zie Wikipedia

glad endoplasmatisch reticulumBewerken


Zie Wikipedia

glomerulusBewerken


Zie Wikipedia

glucagonBewerken


Zie Wikipedia

gluconeogeneseBewerken


Zie Wikipedia

glucoseBewerken


Zie Wikipedia

glycerolBewerken


Zie Wikipedia

glycerylesterBewerken


Zie Wikipedia

glycogeenBewerken


Zie Wikipedia

glycolyseBewerken


Zie Wikipedia

  Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Glycolysis op Wikimedia Commons

Golgi-systeemBewerken


Zie Wikipedia
Systeem van parallel gelegen, afgeplatte zakjes, in de nabijheid van het ER; speelt een belangrijke rol in de secretie van eiwitten.

gonadeBewerken


Zie Wikipedia

gonadotroopBewerken


Zie Wikipedia

gonadotropineBewerken


Zie Wikipedia

granulocytBewerken


Zie Wikipedia

grensstrengBewerken


Zie Wikipedia

grijze stofBewerken


Zie Wikipedia

groeiBewerken


Zie Wikipedia

groeihormoonBewerken


Zie Wikipedia

groeischijfBewerken


Zie Wikipedia

groepsgedragBewerken


Zie Wikipedia

grondplasmaBewerken


Zie Wikipedia

grondstofwisselingBewerken


Zie Wikipedia

grondwaterBewerken


Zie Wikipedia

grote bloedsomloopBewerken


Zie Wikipedia

guanineBewerken


Zie Wikipedia

GymnospermaeBewerken

Zie naaktzadigen


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.