Gebruiker:SPQRobin/Latijn/Woordenlijst klad

Latijn Les 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 Het schrift · Uitspraak · Naamwoorden · Werkwoorden Woordenlijst


IK BEN NOG BEZIG SPQRobin 7 dec 2006 22:04 (CET)


soort woord kolom Latijn kolom Aanvullend gegeven
substantieven nominatief genitief (genus.)
adjectieven mannelijk vrouwelijk, onzijdig
werkwoorden infinitief perfectum-stam,? , vervoeging
bijwoorden bijwoord NIETS
voorzetsels voorzetsel + naamval
Latijn Aanvullend gegeven NEDERLANDS Opmerkingen
A
a(b) (+abl) door
acer acris, acre scherp
ad (+acc) naar
aestas aestatis (f.) zomer
ager agri (m.) akker
amare amavi, amatum, I houden van
ambulare ambulavi, ambulatum, I lopen, wandelen
amicitia amicitiae (f.) vriendschap
ancilla ancillae (f.) slavin (synoniem = serva)
animal animalis (n.) dier
arbor arboris (f.) boom
arts leraar
asinus asini (m.) ezel
audire audivi, auditum, IV horen, luisteren
aurum auri (n.) goud
auspex auspicis m. vogelwichelaar (iemand die de toekomst tracht te voorspellen uit de vlucht van de vogels)
ave gegroet
avis avis (f.) vogel
avus avi (m.) grootvader
B
balaena walvis
basium kus
bellum, -i (n) oorlog, strijd
bibere, bibi, bibum, III drinken
bibulus, -a, -um lekker (van wijn)
bonus, -a, -um goed
burdo, -onis (m) muilezel
C
candela', -ae' (f) kaars
canis, canis (m & f) hond
capere, cepi, captum, G nemen, gevangen nemen
celer, celeris, celere snel
cena, -ae (f) maal, maaltijd, diner
cibus, -i (m) voedsel, eten, maaltijd
civis, civis (m) burger
clades, -es (f) nederlaag
clarus, -a, -um helder, duidelijk
classis, -is (f) vloot
color, -ris (m) kleur
contractus, -us (m) contract, overeenkomst
cornu, -us (n) hoorn
coquus, -i (m) kok
cras, morgen
culina, -ae (f) keuken
D
dare, dedi, datum, I geven
de (+abl) tijdens
demittere, demisi, demittum, III laten vallen, naar beneden laten gaan
deus god
dexter rechts
dies dag
dificilis moeilijk
disimilis ongelijk
domina, -ae (f) meesteres, vrouw des huizes
dominus, -i (m) heer, heer des huizes
domus, -us (f) huis
donum, -i (n) geschenk
dux, ducis (m) aanvoerder
E
ecclesia kerk
emere, emi, emptum, III kopen
esse, sum, fui zijn
et en, ook
ex (+abl) uit
F
facere, feci, factum, G maken, doen
facilis gemakkelijk
falsus vals, bedrieglijk
famulus bediende
febris, -is (f) koorts
femina, -ae (f) vrouw
festivus, -a, um gezellig
fibula -ae f. fibula gesp waarmee de toga vastgezet werd
flos, floris (m) bloem
flumen rivier
fons, fontis (f) bron
formica mier
fortis, -is, -e sterk
foruli boekenkast
forum fori onz. forum (een markt waar zich een belangrijk deel van het openbare leven afspeelde)
frater, fratris (m) broer
fraudare, fraudavi, fraudatum, I bedriegen
fructus, -us (m) vrucht
G
galea helm
Gallo haan
Gandavum, Gent
gens, gentis (f) volk
gerere, gessi, gestum, III dragen; bellum gerere oorlog voeren
gladius zwaard
gracilis slank
H
heri gisteren
Hispalis, -is (f) Sevilla
hortus, -i (m) tuin
humilis laag
I
in (+abl) in, op
in (+acc) op, naar
ineptiae, -arum (f) onzin
insula, insulae (f) eiland
iuvenis, -is (m) jongeling
iuxta (+acc) naast
L
laborare, laboravi, laboratum, I werken
lapis, lapidis (n) steen
later, -ris (m) baksteen
legere, legi, lectum, III lezen
lepus, leporis (m) haas
lex, legis (f) wet
liber, -bri (m) boek
liber, -era, -erum vrij
ludere, lusi, lusum, III spelen
M
magnus, -a, -um groot
malus, -a, -um slecht
manus, -us (f) hand
mare, maris (n) zee
mater, matris (f) moeder
mensa, -ae (f) (eet)tafel
mori, mortuus sum, G (dep.) sterven
movere, movi, motum, II bewegen
N
narrare, narravi, narratum, I vertellen
navis, -is (f) schip
nauta, -ae (m) zeeman, matroos
Neapolis, -is (f) Napels
nox, noctis (f) nacht
O
opus, operis (n) (kunst)werk
orare, oravi, oratum, I bidden
P
parvus, -a, -um klein
pater, patris (m) vader
pecunia, -ae (f) geld
pes, pedis (m) voet
pirata, -ae (m) piraat, zeerover
poeta, -ae (m) dichter
praeparare, praeparavi, praeparatum, I voorbereiden
prudens, -ntis zedig
puella, -ae (f) meisje
puer, -eri (m) jongen
pugnare, pugnavi, pugnatum, I strijden, vechten
pulcher, -chra, -chrum mooi
puppis, -is (f) achtersteven
Q
quattuor vier
Quintus, -i (m) Quintus
R
rebellare, rebellavi, rebellatum, I in opstand komen
res, rei (f) zaak
rex, regis (m) koning
Roma, -ze (f) Rome
rosa, -ae (f) roos
S
saepe dikwijls
sculptor, -oris (m) beeldhouwer
securis, -is (f) bijl
servus, -i (m) slaaf
similis gelijk
sitis, -is (f) dorst
spectare, spectavi, spectatum, I (+acc) kijken naar
stare, steti, statum, I, staan
structor, -oris (m) metselaar
T
taberna, -ae (f) kroeg
templum, -i (n) tempel
tribus, -us (f) stam
turris, -is (f) toren
tussis, -is (f) hoest(bui)
U
ubi waar, wanneer
urbs, urbis (f) stad
V
venator, -oris (m) jager
venari, venatus sum, I (dep.) jagen
venire, veni, ventum, IV komen
ver, veris (n) lente
vetus, veteris oud
videre, vidi, visum, II zien
vincere, vinci, victum, III (over)winnen
vinum, -i (n) wijn
vis, vim, vi (f) kracht, geweld
vituperare, vituperavi, vituperatum, I vermanen, verwensen
Wikipedia
Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.