HTML/Overzicht attributen/dir

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht tags/ul
 

Functie bewerken

Dit attribuut dient om de schrijfrichting van tekst te veranderen. Dit wordt meestal gebruikt wanneer een stukje tekst ook zinnen bevat in bijvoorbeeld het arabisch of hebreeuws die in de omgekeerde richting worden geschreven.

Waarde bewerken

Deze attribuut kan 2 waardes bevatten ofwel ltr(left to right) ofwel rtl(right to left). Standaard wordt ltr gebruikt.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de dir attribuut

<p dir="rtl">القاموس أو الذخيرة</p>

القاموس أو الذخيرة

Wordt gebruikt bij bewerken

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.