HTML/Overzicht attributen/id

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Met dit attribuut kun je aan een tag of element een unieke naam geven. Deze naam mag daardoor slechts één keer voor komen in een webpagina.

De naam moet beginnen met een letter, dat mag een hoofd- of kleineletter zijn. Let wel dat dit attribuut hoofdlettergevoelig is, dus een kleineletter is niet hetzelfde als een hoofdletter. Vervolgens mogen er letters, cijfers, punten, dubbele punten(:) en streepjes(- en _) worden gebruikt. Deze naam mag maar één keer voorkomen op een webpagina.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het id attribuut

<p id="Alinea-1">Dit is de eerste alinea.</p>

Dit is de eerste alinea.

Wordt gebruikt bij

bewerken

a, abbr, acronym, address, applet, area, b, basefont, bdo, big, blockquote, body, br, button, caption, center, cite, code, col, colgroup, dd, del, dfn, dir, div, dl, dt, em, fieldset, font, form, frame, frameset, hr, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, link, map, menu, noframes, noscript, object, ol, optgroup, option, p, pre, q, s, samp, select, small, span, strike, strong, sub, sup, table, tbody, td, textarea, tfoot, th, thead, tr, tt, u, ul, var

Meer informatie

bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.