HTML/Overzicht attributen/height

Functie bewerken

Met dit attribuut geef je aan hoe groot iets moet zijn.

Waarde bewerken

Een getal of percentage.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het heigth attribuut bij het element iframe

<iframe height="500" src="http://nl.wikibooks.org" frameborder="0" width="485"></iframe>

Wordt gebruikt bij bewerken

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.